Anna Szafranek-Nakonieczna

20202019

 • Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland)
  [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach uprawianych oraz nieużytkowanych rolniczo z regionu Lubelszczyzny]

  [w:] MICROBIAL ECOLOGY
 • Biosynthesis and the possibility of using ectoine and hydroxyectoine in health care
  [Biosynteza i możliwosci zastosowania ektoiny i hydroksyektoiny w ochronie zdrowia ]

  [w:] Postępy Mikrobiologii
 • Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community
  [Zmiany substratu ujawniają nowe interakcje w metanogenicznej społeczności mikrobiologicznej pochodzącej z osadów]

  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

 • 2018

 • Methane Oxidation by Endophytic Bacteria Inhabiting Sphagnum sp. and Some Vascular Plants
  [Utlenianie metanu przez bakterie endofityczne zasiedlające Sphagnum sp. i niektóre rośliny naczyniowe]

  [w:] WETLANDS
 • Methanogenic potential of lignites in Poland
  [Potencjał metanogeniczny polskich lignitów]

  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY
 • Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the „Wieliczka” salt mine
  [Aktywność metanotroficzna skał otaczających badeńskie pokłady soli w kopalni soli Wieliczka]

  [w:] Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
 • Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation
  [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]

  [w:] International Agrophysics

 • 2017

 • Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach
  [Bacteroidetes jako wrażliwy biologiczny wskaźnik rolniczego użytkowania gleb wyznaczony techniką niezależną od metod hodowalnych]

  [w:] APPLIED SOIL ECOLOGY
 • Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting
  [Bioróżnorodność mikroorganizmów łąk o różnym sposobie użytkowania: kataboliczny i genetyczny odcisk palca]

  [w:] WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY

 • 2016

  Staż finansowany ze środków własnych


  Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze


  2015  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  2014


  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN  2013

  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2012

  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR


  Udział w festiwalu nauki


  2011  2010
  2009
  2008
  2007


  2006


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Wyjazd w celu wykorzystania środków technicznych innej jednostki


  2005

  2004

  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Rozdział w podręczniku akademickim


  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany