Anna Szafranek-Nakonieczna

Ocena stopnia degradacji mikrobiologicznej gleb ornych Lubelszczyzny z zastosowaniem technik molekularnych
[Evaluation of microbial degradation in arable soils from Lublin province using molecular techniques]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN