20242023

 • Dochody podatkowe w Polsce i krajach strefy euro: 2019 i 2022
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

 • 2022

 • Cities with poviat status in Poland and their financial condition
  [Miasta na prawach powiatu w Polsce i ich kondycja finansowa]

  [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 • Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego i jej mierniki
  [w:] Ekonomista

 • 2021

 • The Financial Condition of Communes in Poland (2010 vs. 2019)
  [Kondycja finansowa gmin w Polsce (2010 vs 2019)]

  [w:] European Research Studies Journal

 • 2020

 • The right to a fair trial in the system of individual rights and freedoms
  [Prawo do rzetelnego procesu sądowego w systemie praw i wolności jednostki]

  [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego

 • 2019

  Udział w konferencji krajowej


  Udział w konferencji


  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2017
  Organizacja konferencji krajowej  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2015

  Organizacja konferencji krajowej  Udział w konferencji krajowej


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Organizacja konferencji krajowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL


  Udział w festiwalu nauki


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Kurs e-learningowy


  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Organizacja konferencji krajowej  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Udział w konferencji międzynarodowej
  2009

 • Współczesne kierunki zarządzania organizacjami gospodarczymi