2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Prawnoautorskie aspekty kazania
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

 • 2018

 • Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych


 • 2017
  Redakcja naczelna publikacji naukowej  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2015

 • Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2014

 • Status prawny mediatora w sprawach cywilnych stan obecny i propozycje zmian
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2013

 • Mediacja w sprawach karnych i nieletnich w prawie europejskim
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Decyzja na formę kontaktu z dzieckiem po rozwodzie rodziców za pomocą mediacji w prawie polskim
  [w:] Review of Comparative Law
 • Nowa Ewangelizacja w służbie przekazu prawd wiary chrześcijańskiej
  [w:] Studia Pastoralne


 • Recenzja naukowa w czasopiśmie  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


  Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCBiR  2012  Recenzja książki naukowej


  Recenzja w przewodzie doktorskim
  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Hasło encyklopedyczne  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
  2010


  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2008


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2005


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2004


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2003


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2001


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego