Status prawny mediatora w sprawach cywilnych stan obecny i propozycje zmian
[The legal status of a mediator in civil matters current status and proposals for change]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Nauk Prawnych (ISSN: 1507-7896)
Współautorzy: Marek Dąbrowski
Rok wydania: 2014
Tom: 24
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 7-20
Streszczenie: Przedmiotem artykułu są zadania oraz wymogi odnoszące się do mediatorów w sprawach cywilnych. W artykule przedstawiono podstawowe funkcje jakie pełni mediator w sprawach cywilnych, omówione również w kontekście zasad mediacji. Ponadto analizie poddany został status mediatora określonego w art. 1832 § 1 k.p.c. w zestawieniu z tzw. stałym mediatorem. Omówiono również kryteria jakie powinien spełnić mediator w sprawach cywilnych, poddając analizie obecne, jak wskazano, niewystarczające rozwiązania w tym zakresie. W artykule wskazano na potrzebę regulacji w zakresie określenia minimalnych standardów szkoleń zwiększając tym samym kryteria dla kandydatów na mediatorów. W ostatniej części artykułu omówiono najważniejsze propozycje zmian regulujących status mediatorów zawarte w projekcie założeń do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów z 16 września 2014 r. Analizie poddano propozycje w zakresie podniesienia kryteriów dla mediatorów wraz z regulacjami w zakresie kontroli jakości usług mediacyjnych, a także propozycje w zakresie wprowadzenia definicji mediatora stałego oraz utworzenia centralnej bazy mediatorów.
Słowa kluczowe: mediator, mediacja, kwalifikacje, propozycje, wymogiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Włodzimierz Broński and Marek Dąbrowski",
title = "Status prawny mediatora w sprawach cywilnych stan obecny i propozycje zmian",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
year = "2014",
number = "4",
pages = "7-20"
}

Cytowanie w formacie APA:
Broński, W. and Marek Dąbrowski(2014). Status prawny mediatora w sprawach cywilnych stan obecny i propozycje zmian. Roczniki Nauk Prawnych, 4, 7-20.