2020

Prace magisterskie
 • Negocjacje jako sposób przyznania statusu świadka koronnego w Polsce
 • "Ustalenie kontaktów z dzieckiem w drodze mediacji rodzinnej”
 • Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa osób uprawiających turystykę kwalifikowaną
 • Konflikt między ofiarą a sprawcą jako przedmiot postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
 • Mobbing jako przedmiot postępowania mediacyjnego
 • Pokojowe metody rozwiązywania sporów międzynarodowych
 • Mediacja w sprawach rozwodowych
 • Polubowne rozwiązywanie sporów z zakresu prawa turystycznego
 • Mediacja w prawie nieletnich
 • Mediacja w sprawach nieletnich
 • Negocjacje umowy przewozu
 • Rodzicielski plan wychowawczy - charakter prawny
 • Postępowanie arbitrażowe w sporach dotyczących domen internetowych przed Sądem Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
 • Ugoda zawarta przed mediatorem w sprawach cywilnych

2019

Rozprawy doktorskie
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów budowlanych
Prace magisterskie
 • Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów o błędy medyczne
 • Związek zawodowy jako strona sporu zbiorowego w polskim prawie pracy
 • Mediacja w sprawach okołorozwodowych
 • Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych w zaresie ochrony prawnej oprogramowania