20212020

 • Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus: an overview
  [Ewolucja i taksonomia entomopatogenicznych bakterii z rodzaju Xenorhabdus i Photorhabdus związanych z nicieniami: przegląd badań]

  [w:] SYMBIOSIS
 • Bacteria from the midgut of common cockchafer (Melolontha melolontha L.) larvae exhibiting antagonistic activity against bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes: isolation and molecular identification
  [Bakterie z jelita środkowego pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) wykazujące aktywność antagonistyczną względem symbiontów bakteryjnych nicieni entomopatogenicznych: izolacja i identyfikacja molekularna]

  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

 • 2019

 • Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air
  [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]

  [w:] Scientific Reports
 • Edible films made from blends of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - a comparative study
  [Folie jadalne wykonane z mieszanek żelatyny i emulgatorów na bazie polisachrydów - badania porównawcze]

  [w:] FOOD HYDROCOLLOIDS

 • 2018

 • The contribution of vacuolated foetal-type enterocytes in the proces of maturation of the small intestine in piglets
  [Udział zwakuolizowanych enterocytów typu płodowego z procesie dojrzewania jelita cienkiego prosiąt]

  [w:] JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES
 • Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): a new symbiotic host of entomopathogenic bacteria Xenorhabdus bovienii
  [Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): nowy gospodarz symbiotyczny entomopatogenicznych bakterii Xenorhabdus bovienii]

  [w:] ARCHIVES OF MICROBIOLOGY
 • Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets
  [Mechanizmy zaangażowane w rozwój błony śluzowej jelita cienkiego prosiąt w okresie postnatalnym]

  [w:] JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
 • Functional traits of Lactobacillus plantarum from fermented Brassica oleracea var. capitata L. in view of multivariate statistical analysis
  [Cechy funkcjonalne Lactobacillus plantarum ze sfermentowanej Brassica oleracea var. capitata L. w świetle wieloczynnikowej analizy statystycznej]

  [w:] EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY
 • A simplified method of preparation of mammalian intestine samples for scanning electron microscopy
  [Uproszczona metoda preparatyki próbek jelita ssaków do skaningowej mikroskopii elektronowej]

  [w:] MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE
 • Characterization of Polish Steinernema silvaticum isolates (Nematoda: Steinernematidae) using morphological and molecular data
  [Charakterystyka morfologiczna i molekularna polskich izolatów Steinernema silvaticum (Nematoda: Steinernematidae)]

  [w:] JOURNAL OF HELMINTHOLOGY

 • 2017

 • Strains of Photorhabdus spp. associated with Polish Heterorhabditis isolates: their molecular and phenotypic characterization and symbiont exchange
  [Szczepy Photorhabdus spp. związane z polskimi izolatami Heterorhabditis: charakterystyka molekularna i fenotypowa oraz wymiana symbiontów]

  [w:] ARCHIVES OF MICROBIOLOGY
 • Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties
  [Folie ze skrobi ziemniaczanej z kwasem askorbinowym i askorbinianem sodu: porównawcza ocena właściwości fizykochemicznych i antyoksydacyjnych]

  [w:] CARBOHYDRATE POLYMERS
 • Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes
  [Porównanie metod stosowanych do oceny patogeniczności nicieni entomopatogenicznych]

  [w:] BIOCONTROL

 • 2016

 • Molecular and phenotypic characterization of Xenorhabdus bovienii symbiotically associated with Steinernema silvaticum
  [Molekularna i fenotypowa charakterystyka Xenorhabdus bovienii związanych symbiotycznie ze Steinernema silvaticum]

  [w:] ARCHIVES OF MICROBIOLOGY