Michał Wyrostkiewicz

2021


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

Członkostwo w radzie naukowej instytucji


Członkostwo w komitecie lub komisji


Odznaczenie krajowe państwoweOrganizacja konkursów i olimpiad


2019
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Udział w konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR


Wykonawca w realizowanym projekcie - samorząd terytorialnyWykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL


2018
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Rozdział w podręczniku akademickim


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji
Staż finansowany ze środków krajowychCzłonkostwo w komitecie lub komisji


Odznaczenie krajowe państwowe
2017Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowymKierownictwo realizowanego projektu - przedsiębiorstwo krajoweCzłonkostwo w komitecie lub komisji


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE
Członkostwo w innej organizacji krajowej


2015


Książka naukowa recenzowana
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Staż finansowany ze środków UE


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejWykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim
2014


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Wygłoszenie referatu na konferencjiWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w radzie naukowej instytucji


Organizacja festiwalu nauki
2013Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Artykuł w czasopiśmie
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji
Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwaCzłonkostwo w radzie naukowej instytucji

2012


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoOrganizacja konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejPrezentacja na konferencji krajowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa2011Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
Prezentacja na konferencji


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


Nagroda wewnętrznaDziałalność odczytowa2010Hasło encyklopedyczneWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowejWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2009

Redakcja naczelna publikacji naukowej


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL

2008
Książka popularyzująca naukę


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KULCzłonkostwo w komitecie lub komisji


2007

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Usługi eksperckie w kraju
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmieSekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejCzłonkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2004


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Usługi dydaktyczne w kraju


2003


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW


2002


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Stypendium finansowane przez uczelnię


2001Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


20001999


Udział w konferencji międzynarodowej1998

  • Człowiek – miłość – rodzina. "Humanae vitae" po 30 latach

  • 1997

  • "Stare i nowe". Teologia moralna u kresu II tysiąclecia

  • 1996

  • Człowiek – Sumienie – Wartości