Anna Rymuszka

20192018

 • Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line
  [Badania prównawcze cytotoksycznego oddziaływania nodularyny na pierwotne leukocyty karpia i komórki linii CLC]

  [w:] TOXICON
 • A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro
  [Reprezentant arylcyanomethylenequinone oximes skutecznie hamuje wzrost i tworzenie strzępek u Candida albicans oraz wpływa in vitro na aktywność kinaz białkowych]

  [w:] SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL • 2017  2015  2014

 • Application of biotests in cyanobacterial extract toxicity assaessment
  [Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności ekstraktu uzyskanego z komórek sinic]

  [w:] Archives of Environmental Protection

 • 2013

 • Microcystin-LR induces cytotoxicity and affects carp immune cells by impairment of their phagocytosis and the organization of the cytoskeleton
  [Mikrocystyna-LR indukuje cytotoksyczność i zaburza fagocytozę oraz organizację cytoszkieletu komórek odpornościowych karpia ]

  [w:] JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY
 • Cytotoxic effects and changes in cytokine gene expression induced by microcystin-containing extract in fish immune cells – an in vitro and in vivo study
  [Działanie cytotoksyczne i zmiany w ekspresji genów cytokin indukowane przez ekstrakt zawierający mikrocystyny na komórki odprnościowe ryb - in vitro oraz in vivo badania]

  [w:] FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY
 • Cytotoxic and immunotoxic effects of the mixture containing cyanotoxins on carp cells following in vitro exposure
  [Cytotoksyczny i immunotoksyczny wpływ mieszaniny cyjanotoksyn na komórki karpia po in vitro ekspozycji]

  [w:] Central European Journal of Immunology
 • Assessment of the potential genotoxic and proapoptotic impact of selected cyanotoxins on fish leukocytes
  [Oceny potencjalnego genotoksycznego i proapoptotycznego oddziaływania wybranych cyjanotoksyn na leukocyty ryb]

  [w:] Central European Journal of Immunology


 • 2012