Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

2005

Prace magisterskie
 • Perswazja religijna w "Żywotach świętych" Piotra Skargi

2004

Prace magisterskie
 • "Ideały urody cielesnej w barokowej liryce erotycznej".
 • Obraz Żyda w wybranych utworach Wacława Potockiego.
 • Mesjada Szymona Gawłowickiego wobec wzorca biblijnego.
 • "Historia o siedmiu mędrcach" w przekładzie Jana z Koszyczek jako romans moralistyczny

2003

Rozprawy doktorskie
 • Koncept w polskich kazaniach barokowych
Prace magisterskie
 • "Obrazy ruchu w poezji Samuela Twardowskiego".
 • "Tobiasz wyzwolony" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wobec wzorca biblijnego.
 • "Schematy fabularne w "Philomachii" Hieronima Morsztyna".
 • "Tradycja literacka w dziele Szymona Gawłowickiego "Jezus Nazareński, Syn Ojca przedwiecznego wcielony, albo Jeruzalem niebieska przezeń wyzwolona, dla pożytku duchownego (...) opisana".
 • "Obraz Maryi w zbiorze kazań Jacka Liberiusza pt.: Gospodyni Nieba i Ziemie Najświętsza Panna Maryja".
 • "Pieśń nad pieśniami" w pieśniach z kancjonałów karmelitańskich z XVII i XVIII wieku".
 • "Mędrzec i błazen w poezji polskiej Jana Kochanowskiego".
 • "Ewokacja wrażeń zmysłowych w "Sielankach" Szymona Szymonowica"
 • Obrazowanie w "Wojnie Chocimskiej" Wacława Potockiego.
 • Edycja krytyczna poematu Wespazjana Kochowskiego "Chrystus cierpiący".

2002

Prace magisterskie
 • XVII-wieczne polskie wersje dzieła Hermana Hugona "Pia desideria".
 • "Edycja krytyczna "Aminty" T. Tassa na podstawie rękopisu Ossolineum 1612/I".
 • "Pochwała oczu w poezji miłosnej polskiego baroku."
 • "Inspiracje biblijne i obrazowanie w 'Pieśniach nabożnych z różnych miejsc Ewangelij' Wacława Potockiego".