Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

 

1. Zainteresowania naukowe. Literatura i kultura wczesnonowożytna w Polsce; polsko-angielskie związki literackie w okresie przedoświeceniowym, staropolska literatura religijna, tradycje biblijne w literaturze dawnej, barokowa poezja miłosna, humanizm, zagadnienie tożsamości konfesyjnych w perspektywie literackiej, translacja kulturowa, studia jezuickie.  

 

2. Wykształcenie

 • 2005 profesor nauk humanistycznych
 • 1999 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historii literatury polskiej (Wydział Nauk Humanistycznych KUL, rozprawa: Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku)
 • 1992 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Nauk Humanistycznych KUL, promotor: prof. dr hab. Stefan Sawicki, rozprawa: Świat podzielony. O sztuce poetyckiej Sebastiana Grabowieckiego)
 • 1981-1986 studia magisterskie w zakresie filologii polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

.

3. Praca zawodowa.

 • 2007 – zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku profesora zwyczajnego
 • 2000 – zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • 1992 – zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku adiunkta
 • 1987 - zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku asystenta
 • 1986 – nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach.

 

4. Funkcje, udział w przedsięwzięciach zespołowych, organizacja życia naukowego:

 • od 1999 r. kierownik Katedry Literatury Staropolskiej
 • członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
 • członek Rady Doskonałości Naukowej (od 2019)
 • członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2016-2020)
 • dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL (1999-2002)
 • dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL  (2000-2006)
 • przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej KUL (od 2019)
 • członek Rady Programowej Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales” (2000-2008)
 • członek grona ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku filologia polska (2005-2010)
 • członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (2004-2007 i 2012-2015)
 • członek powołanego przez KNOL PAN Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 500 Rocznicy Urodzin Mikołaja Reja
 • członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN (2007-2011)
 • członek zespołu redakcyjnego „Roczników Humanistycznych”, a od roku 2006 redaktor naczelny zeszytu 1
 • członek zespołu doradczego MNiSW do spraw wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych (2019)
 • członek panelu ekspertów drugiego etapu konkursu NPRH (2017-18)
 • redaktor naczelny serii wydawniczej „Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej” (Wydawnictwo KUL)
 • członek komitetu naukowego serii wydawniczej „Leo – Laboratorio Est/Ovest” (wydawnictwo Lithos Editrice, red. naczelny Luigi Marinelli)
 • członek komitetu naukowego serii wydawniczej „Młoda polonistyka” (Wydawnictwo KUL)
 • członek zespołu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych KUL” (2000- 2006)
 • członek rady naukowej rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” (2008-2012 i 2019-2020)
 • członek rady naukowej "Zagadnień Rodzajów Literackich"
 • członek kolegium recenzentów serii wydawniczej „Studia Staropolskie” (Wydawnictwo IBL PAN, od roku 2012)
 • członek rady naukowej „Rocznika Przemyskiego” (od roku 2012)
 • udział w realizacji tematu węzłowego Religijne tradycje literatury polskiej (w latach 1993-1995)
 • współorganizacja cyklu konferencji Kolokwia staropolskie wraz z Pracownią Historii Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich  PAN (od roku 1996, dziesięć konferencji)
 • 2014-2017 organizacja i kierowanie programem edukacyjnym Akademia Młodych Humanistów mającym na celu zapewnienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych w szczególny sposób zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń (przewodnicząca Rady Programowej).
 • organizacja w 2002 r. I edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego (ogólnopolski konkurs na najlepszą polonistyczną pracę magisterską)

 

5. Udział w projektach naukowych

 • 2000-2002 wykonawca  grantu badawczego przeznaczonego na przygotowanie edycji krytycznej Pieśni Wacława Potockiego (kierownik grantu Mieczysław Mejor)
 • 2003-2005 kierownik projektu naukowego (tzw. promotorskiego) Klemens Bolesławiusz. Zarys monograficzny (wykonawca: mgr Monika Wilczek)
 • 2006-2007 wykonawca w międzynarodowym projekcie Il canone Europeo, koordynowanym przez Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (kierownik: prof. Roberto Antonelli)
 • 2008-2010 kierownik projektu naukowego KBN (tzw. promotorskiego) Energeia i enargeia w polskiej literaturze i refleksji teoretycznej XVII wieku (wykonawca mgr Barbara Niebelska),
 • 2008-2010 kierownik wyodrębnionego zadania badawczego Sacrum. Humanitas i christianitas stanowiącego część międzyuniwersyteckiego projektu zamawianego przez NCBiR (umowa nr K153/H03/2007) Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej.
 • 2010-2013 kierownik projektu naukowego KBN (tzw. promotorskiego) Strategie perswazyjne w Postylli Mikołaja Reja (wykonawca mgr Dorota Kuśmirek Wrzos)
 • 2010-2011 wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym „Sensualność w kulturze polskiej”, kierowanym przez prof. Włodzimierza Boleckiego (N R17 0005 06/2009).
 • 2012-2017 główny wykonawca w dwóch zadaniach badawczych projektu NPRH moduł 1.1 Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z Europą: Hermeneutyka wartości (nr 11H 12 0250 81).
 • 2013-2017 udział w pracach finansowanej ze środków Unii Europejskiej (Seventh Framework Programme FP7) platformy współpracy naukowej Cost Action: New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe.

 

6. Osiągnięcia dydaktyczne

 

 • promotor w 11 pomyślnie zakończonych przewodach doktorskich
 • promotor 74 prac magisterskich
 • 2006 napisana pod moim kierunkiem praca magisterska Barbary Niebelskiej Estetyka cudowności w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa-Kochanowskiego otrzymała pierwszą nagrodę w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską w kategorii literaturoznawstwo.
 • 2010 napisana pod moim kierunkiem praca magisterska Jarosława Bedyniaka Edycja krytyczna „Jeftego” Jana Zawickiego uzyskała wyróżnienie w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską w kategorii literaturoznawstwo
 • 2011 napisana pod moim kierunkiem praca doktorska Barbary Niebelskiej-Rajcy Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.
 • 2016-do chwili obecnej; opieka naukowa (co-promotor) nad rozprawą doktorską mgr Joanny Zatorskiej Władysław Konstanty Wituski’s Library in Skokloster Castle (Stockholm University, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German).
 • 2020-2023 opieka naukowa nad projektem naukowym Michała Nowakowskiego "Swiat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji) realizowanym w ramach programu "Diamentowy Grant"
 • siedemnaście cykli wykładów z dziejów literatury polskiej (1991-2007)  wygłoszonych w ramach Summer University of Polish Culture, organizowanego w Rzymie przez Istituto Polacco di Cultura Cristiana – Fondazione di Giovanni Paolo II.
 • wykłady gościnne na Uniwersytecie Warszawskim (2006), Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (2007), Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie (2007), Uniwersytecie w Sztokholmie (2016, 2018).
 • udział w 9 przewodach doktorskich w charakterze recenzenta.
 • udział w 11 postępowaniach habilitacyjnych w charakterze recenzenta.
 • udział w 23 postępowaniach habilitacyjnych w charakterze przewodniczącej.
 • udział w charakterze recenzenta w 10 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.
 • rzeczoznawca Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego.

7. Nagrody

 

 • 2000 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną
 • 2000 r. - nagroda Rektora KUL II stopnia za osiągnięcia w pracy administracyjnej
 • 2006 r. – nagroda Rektora KUL I stopnia za osiągnięcia w pracy administracyjnej
 • 2006 brązowy Krzyż Zasługi

 

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2020 11:47