2016

Prace licencjackie
 • Wolontariat jako formacja i działanie na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
 • Hip hop jako forma komunikacji subkultury ze społeczeństwem.
 • Kolonie jako forma pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Komunikacja interpersonalna w rodzinie migracyjnej
 • Prostytucja a współczesne formy komunikacji
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z autyzmem.
 • Komunikacja w rodzinie przed i po rozwodzie
 • Manipulacja językowa i graficzna w reklamie

2015

Prace licencjackie
 • Porozumiewanie się w rodzinie dotkniętej bezrobociem
 • Wpływ mediów na wizerunek własnego ciała i kształtowanie postaw żywieniowych
 • Porozumiewanie się w rodzinie dotkniętej narkomanią
 • Komunikacja interpersonalna pracownika socjalnego i streetworkera z klientem
 • Ideologia gender a ryzykowne zachowania online
 • Człowiek w przestrzeni portali społecznościowych
 • Wpływ filmów animowanych na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym poprzez nowe nośniki przekazu
 • Portale społecznościowe jako nowa forma budowania relacji interpersonalnych
 • Porozumiewanie się w rodzinie dotkniętej eurosieroctwem
 • Zjawisko mobbingu w polskich szkołach.

2014

Prace licencjackie
 • Polska subkultura hip-hopu w relacjach interpersonalnych młodego pokolenia
 • Komunikacja interpersonalna małżonków w okresie oczekiwania na dziecko