20212020

 • Atrakcyjność wizualna ciągów pieszych w miastach
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum

 • 2019

 • Zieleń jako element podnoszący atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum
 • Atrakcyjność wizualna ciągów pieszych w miastach
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum
 • Współczesne problem parków Lubelszczyzny
  [w:] Topiarius. Studia Krajobrazowe


 • 2018

 • Ogrody kieszonkowe, czasowe – nowa forma zagospodarowania rekreacyjnego terenów przyulicznych

 • 2017

 • Krajobrazy naturalne i uroczyska na terenie Lublina
 • Zatracanie tożsamości przestrzeni publicznych małych miast Lubelszczyzny
 • Wykorzystanie roślin naturalnych w ogrodach deszczowych – na przykładzie Parku Czuby w Lublinie


 • 2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2014


  2013
  2012

 • Analiza stanu zimozielonych roślin krzewiastych z gromady Angiospermae występujących w terenach zieleni miasta Lublina
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum
 • Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych
  [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
 • Wartość estetyczna trawników ekstensywnych na wybranych obiektach Lublina
  [w:] Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland
 • Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania
  [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
 • Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania
  [w:] PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy

 • 2011

 • Przyrodnicze uwarunkowania modernizacji osiedli mieszkaniowych
  [w:] PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy
 • Zbiorowiska synantropijne - niedoceniony potencjał współczesnych miast
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum
 • Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne trawników miejskich Lublina
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus
 • The possibility to reconcile the conflict between the preservation of synanthropic vegetation and the development of cities
  [Możliwość pogodzenia konfliktu pomiędzy zachowaniem roślinności synantropijnej a rozwojem miast]

  [w:] Acta Agrobotanica
 • Runo parków miejskich Lublina
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus
 • Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast - nowe nurty w projektowaniu
  [w:] Nauka Przyroda Technologie


 • 2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany