2021

Prace magisterskie
 • Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu gminy Nałęczów z koncepcją poprawy
 • Realizacja potrzeb wypoczynkowo-rekreacyjnych na osiedlach wybudowanych w różnych okresach rozwoju miasta Lublin
 • Ogrody dydaktyczne przy placówkach oświatowych- zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Łomazach

2020

Prace magisterskie
 • Miasto zwarte a zieleń, gdzie i w jaki sposób ją kształtować
 • Zieleń przyuliczna w systemie przyrodniczym miasta Lublin

2019

Prace dyplomowe
 • OwaDom
 • Ogród społeczny przy miejskim ośrodku kultury, sportu i rekreacji w Kleszczelach.
 • OwaDom
Prace magisterskie
 • Koncepcja turystycznego zagospodarowania gminy Chrzanów
 • Wpływ wydarzeń kulturalnych na kształtowanie wizerunku miasta Lublin
 • Wpływ zieleni towarzyszącej komunikacji kołowej na kształtowanie przestrzeni publicznych łącznikowych w mieście
 • Koncepcja parku naturalistycznego na terenie Górek Czechowskich w Lublinie
 • Zagospodarowanie turystyczne gminy Łabunie (analiza, kierunki i możliwości rozwoju)
 • Przestrzenie publiczne jako element Systemu Przyrodniczego Lublina
 • Rozmieszczenie i jakość przestrzeni publicznych w miastach turystycznych na przykładzie Zamościa
 • Koncepcja rewitalizacji środowiskowej terenu Podzamcza w Lublinie

2018

Prace magisterskie
 • Projektowanie przestrzeni publicznych Lublina w aspekcie miejskiej wyspy ciepła
 • System przyrodniczy południowo - wschodniej części miasta Lublin. Rewitalizacja rzeki Czerniejówki
 • Wpływ zieleni towarzyszącej komunikacji kołowej na odbiór przestrzeni publicznych
 • Lokalizacja alternatywnych terenów zieleni w śródmieściu Lublina