Park miejski jako forma ochrony suchych dolin Lublina
[City park as a form of protection dry valleys of Lublin]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Paweł Adamiec
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Wąwozy i suche doliny – potencjał i zagrożenia
Strony od-do: 195-210
Streszczenie: Parki swoją popularność zawdzięczają krajobrazowym walorom miejsca, cechom unikatowym, nowatorskim sposobom kreacji przestrzeni, a czasem dobrej reklamie. Są wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego, poziomu życia, zapisem potrzeb oraz manifestacją zamożności mieszkańców miast. Parki poza wymienionymi funkcjami są również miejscem, gdzie kształtują się warunki życia dla różnych organizmów w tym cennych gatunków flory i fauny. W Lublinie 6 suchych dolin jest wykorzystywanych, jako tereny zieleni publicznej. W pracy starano się ocenić, jak wprowadzone zagospodarowanie wpłynęło na zmiany fizjonomiczne, funkcje przyrodnicze, przewietrzające i odprowadzanie wody. Dokonano diagnozy stanu zieleni, zagospodarowania i walorów estetycznych istniejących parków, uwzględniono uwarunkowania historyczne i przyrodnicze. Podjęto też próbę stworzenia zasad kształtowania parków w suchych dolinach, tak, aby wskazywały one właściwe sposoby gospodarowania i ochrony tych unikatowych form.
Słowa kluczowe: suche doliny, ochrona, zagospodarowanie, park miejski