Elżbieta Błotnicka-Mazur

UWAGA! KONSULTACJE W 1 SEM. 2020/2021!

W związku z zarządzeniem Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 nr ROP-0101- 268/20, uprzejmie informuję, iż moje konsultacje będą się odbywać w trybie on-line w formie wideo-konferencji we wtorki w godz. 16.30-18.00 oraz w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez e-mail (zakładka "Kontakt") w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z § 3 pkt 1 Zarządzenia Rektora KUL ROP - 0101-103/17 z dnia 23.11.2017 r.)

 

Dr Elżbieta Błotnicka-Mazur

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie – dyplom ze specjalności: formy użytkowe w 1993 roku. Ukończyła studia historii sztuki w KUL w 1999 roku, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy pt. Książka ozdobna – Ekslibris i grafika książki Zbigniewa Jóźwika, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Lechosława Lameńskiego, w ramach seminarium z historii sztuki nowoczesnej.

W latach 2002-2007 zatrudniona na stanowisku sekretarza Instytutu Historii Sztuki. W latach 2005-2007 roku doktorantka, od 1 października 2007 asystentka, od kwietnia 2010 adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (oddział Lublin) oraz brytyjskiego Associaton for Art History.

W 2010 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki na podstawie rozprawy pt. Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) - między profesją i pasją. Życie i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza, napisanej pod kierunkiem prof. Lechosława Lameńskiego - wyniki tych badań opublikowała w dwóch bogato ilustrowanych monografiach: Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego, zapomnianego lubelskiego architekta i malarza (Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2010, ss. 280) oraz Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych (Archiwum Państwowe w Lublinie 2012, ss. 336).

Od 2015 roku, wraz z pracownikami Katedry, współorganizuje ogólnopolskie konferencje Paragone, poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom rzeźby i architektury i określeniu ich miejsca w dziedzinie historii sztuki.

 

Jej zainteresowania badawcze obejmują polską sztukę XX wieku w kontekście sztuki europejskiej, a szczególnie architekturę i rzeźbę. Zajmuje się również wybranymi zagadnieniami współczesnej krytyki artystycznej. Aktualnie koncentruje się na rzeźbie i zjawiskach na pograniczu rzeźby w latach 60. XX wieku - tych zagadnień dotyczyły prowadzone przez nią wykłady monograficzne:

Oblicza rzeźby polskiej lat 60. XX wieku (2013/2014)

- Wokół rzeźby polskiej 1945-1970 (2014/2015)

Rzeźba w przestrzeni – przestrzeń w rzeźbie (2016/2017)

- Idee sztuki lat 60. (2017/2018)

- Rzeźba w poszerzonym polu (2018/2019)

- Rzeźba w poszerzonym polu. cz. 2 (2019/2020)

 

Przygotowywana rozprawa habilitacyjna dotyczy wybranych aspektów twórczości Adama Marczyńskiego (1908-1985), artysty z Grupy Krakowskiej.

 

Wśród prowadzonych zajęć znalazły się także przedmioty o charakterze praktycznym, takie jak: rysunek odręczny oraz dydaktyka nauczania plastyki (obecnie wykreślone z programu studiów). Prowadzi zajęcia z zakresu polskiej i powszechnej sztuki nowoczesnej, konwersatoria i wykłady monograficzne poświęcone wybranym aspektom sztuki nowoczesnej oraz seminarium licencjackie.

 

SOCIAL MEDIA

Polska Bibliografia Naukowa:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e70927a878c28a0473965e2/current

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Blotnicka-Mazur

Academia.edu:

https://kul.academia.edu/El%C5%BCbietaB%C5%82otnickaMazur

Google Scholar:

https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=b%C5%82otnicka-mazur+el%C5%BCbieta&btnG=&oq=b%C5%82otnicka

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

Książki autorskie

 1. Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego, zapomnianego architekta i malarza, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2010, ss. 280, il.
 2. Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych, wyd. Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2012, ss. 336, il.

 

Redakcje

 1. Roczniki Humanistyczne” t. LV (2007), z. 4, [druk 2008].
 2. Polis – Urbs – Metropolis. Materiały LIX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Lublin, 25-26 listopada 2010, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2011, ss. 432, il.
 3. W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki w czterdziestą rocznicę śmierci artysty, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, wyd. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Jabłoń 2011, ss. 132, il.
 4. Rzeźba na granicy, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 448, il.
 5. Rzeźba wobec awangardy, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 438, il.
 6. Sztuka pograniczy, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Marcin Pastwa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, Lublin–Warszawa 2018, ss. 606, il.
 7. Nasze bogactwo kulturowe. Studia z historii, etnografii i historii sztuki, poświęcone Augustowi Zamoyskiemu i ludziom z Jabłonia oraz okolic, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej w Jabłoniu, Lublin 2018, ss. 220, il.
 8. Sztuka jako przestrzeń wolności? 23 Wschodni Salon Sztuki, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Wojciech Mendzelewski, Jolanta Męderowicz, Związek Polskich Artystów Plastyków – Wydawnictwo KUL – Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 210, il. [druk 09.2019]

Rozprawy, artykuły

 1. Wielki pożar i sprawa przebudowy poczty lubelskiej na łamach lokalnej prasy, [w:] Budynek Poczty Głównej w Lublinie – przeszłość i teraźniejszość, red. Zbigniew Nestorowicz, wyd. Poczta Polska, Lublin 2006, s. 69-76.
 2. Gmach Poczty Głównej w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Budynek Poczty Głównej w Lublinie – przeszłość i teraźniejszość, red. Zbigniew Nestorowicz, wyd. Poczta Polska, Lublin 2006, s. 77-90.
 3. Kilka uwag o życiu i twórczości malarskiej Bohdana Kelles-Krauzego, „Roczniki Humanistyczne” t. LV (2007), z. 4, [druk 2008], s. 245-277.
 4. Homo homini artifex est – Adam Myjak o człowieku tradycyjnie czy nowocześnie?, [w:] Myjak. Rzeźba i rysunek. Wystawa w Muzeum Lubelskim w Lublinie, grudzień 2008 – styczeń 2009, Lublin 2008, s. 6-9. [Przedruk w: Adam Myjak, Galeria BWA. Miejski Ośrodek Sztuki Gorzów Wlk., wrzesień 2011, s. [2-5].
 5. Przedwojenne własne M. Pierwsze domy wielomieszkaniowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie, [w:] Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe. Architektura miast II, red. Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka, wyd. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 125-132.
 6. Śladami Pana Architekta. Bohdan Kelles-Krauze w przedwojennej Bychawie, „Głos Regionalistów” [dod. do „Głosu Ziemi Bychawskiej” nr 6 (216) red. Bychawskie Towarzystwo Regionalne], 2010, nr 5 (57), s. 10-12.
 7. Realizacja marzeń czy podporządkowanie sztywnym ramom konwenansów? Szkic artystyczny inteligencko-ziemiańskiej rodziny Bohdana Kelles-Krauzego, [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. Magdalena Howorus-Czajka, Katarzyna Kaczor, Aleksandra Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 97-105.
 8. Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego, [w:] Trwałość? Użyteczność? Piękno?, red. Agnieszka Zabłocka-Kos, wyd. Via Nova, Wrocław 2011, s. 51-55.
 9. Tendencje w architekturze banków lubelskich z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, TN KUL, KUL, Lublin 2012, s. 487-495.
 10. Problemy drewnianej architektury sakralnej na Lubelszczyźnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, „Roczniki Humanistyczne” t. LXII (2014) [druk w kwietniu 2015], z. 4, s. 109-127.
 11. Dwór” w mieście. Realizacja tęsknoty za swojskością w architekturze międzywojennego Lublina, [w:] Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014 / The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014, red. Irena Kossowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 323-338. 
 12. Ritual – Provocation – Dialogue. Aspects of Nudity in the Art of Jerzy Bereś, [w:] Provocation as Art, red. Doru Pop, wyd. Accent, Cluj-Napoca 2015, s. 51-64. 
 13. Building National Identity through Negation: Problem of Orthodox Churches in the Second Polish Republic, [w:] Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society, red. Iwona Barańska, Makary Górzyński, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, s. 190-206.
 14. Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku. Naród, polityka, społeczeństwo, red. Iwona Barańska, Makary Górzyński, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, s. 189-205.
 15. Kreowanie przyjaznej przestrzeni – Lubelskie Spotkania Plastyczne '76, [w:] Paragone. Rzeźba na granicy, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Lublin 2016, s. 171-190.
 16. Davida Smitha rzeźbiarska inskrypcja przestrzeni, „Biuletyn Historii Sztuki” t. LXXXI (2016), nr 4, s. 755-770. 
 17. Plener „Przestrzeń miasta” – Chełm 1978, „Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” t. 3 (2017), s. 233-265.
 18. Adama Marczyńskiego optyczność w przestrzeni, „Quart” 2017, nr 3 (45), s. 40-53. Wydany także w nieco zmienionej wersji w: Profesor Adam Marczyński i jego Pracownia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-1980, red. Romuald Oramus, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2018, ss. 66-73
 19. Między tradycją i modernizmem. Architektura szkół lubelskich okresu międzywojnia, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Oddział Lublin”, t. XII (2016), nr 4, s. 34-44.
 20. Contextualizing the  heritage  of  the communist  regime  in  Poland:  new narratives, [w:] Preserving transcultural heritage: your way or my way? Questions on authenticity, identity and patrimonial proceedings in the safeguarding of architectural heritage created in the meeting of cultures, red. Joaquim Rodrigues dos Santos, Caleidoscópio 2017, s. 429-438.
 21. Sztuki plastyczne [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. 2, Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. Tomasz Osiński, Mariusz Mazur, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2017, s. 565-582.
 22. Rzeźba – linia w przestrzeni, [w:] Paragone. Rzeźba wobec awangardy, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 273-292.
 23. Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego, [w:] Sztuka pograniczy, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, Marcin Pastwa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Wydawnictwo KUL, Lublin–Warszawa 2018, s. 499-513. 
 24. The taming of space in recovered territories. The participatory aspects of Biennale of Spatial Forms in Elbląg and Visual Arts Symposium Wrocław '70 (Oswajanie przestrzeni Ziem Odzyskanych. Aspekty partycypacyjne Biennale Form Przestrzennych w Elblągu i Sympozjum Plastycznego Wrocław '70), „Art Inquiry” t. 20 (2018), s. 133-157.
 25. Rethinking Polish assemblages of the 1960s: the re(turn) to things, „Roczniki Humanistyczne” t. LXVI (2018), z. 4, s. 131-150 (ss. 23, [41 714 znaków])
 26. Architektura modernizmu w LublinieZabytek czy przeżytek?, [w:] Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. Piotr Dymmel, Robert Jop, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2018, s. 309-322.
 27. Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolności, [w:] Sztuka jako przestrzeń wolności? 23 Wschodni Salon Sztuki, red. E. Błotnicka-Mazur, W. Mendzelewski, J. Męderowicz, Związek Polskich Artystów Plastyków – Wydawnictwo KUL – Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 47-55
 28. The image of art between ideology and modernity. Elbląg Biennales of Spatial Forms in 1960's Poland ARTis ON” [Lizbona - Portugalia] 9 (2019), s. 97-106.
 29. Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej, [w:] Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych od 1981 roku do współczesności, red. Anna Markowska, Regina Kulig-Posłuszny, seria Pamiętnik Sztuk Pięknych. T. 14, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata – Tako, Warszawa 2019, s. 79-86.
 30. Z życia artystycznego Lublina w latach 1918-1939. Ludzie, instytucje, wystawy [razem z Lechosławem Lameńskim w:] Trachter. Malarz z Lublina [kat. wyst.], red. Jakub Bendkowski, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2020, s. 43-55.
 31. Edward Krasiński’s “Overhead Sculptures”: A Manifestation of Modernity, „Modernism/Modernity” 2021, ss. 33 [w druku].

Krytyka artystyczna, glosy, recenzje

 1. Wystawa National Geographic w Lublinie, „Akcent” 2004, nr 1-2 (95-96), s. 285-287.
 2. Artiste maudit. „Demony” Jana Lebensteina, „Akcent“ 2005, nr 4 (102), s. 151-153.
 3. Dzieła znane i nieznane. Pankiewicz i Boznańska w Warszawie, „Akcent” 2006, nr 1 (103), s. 155-161.
 4. Przestrzenie wyobrażone i rzeczywiste Tomasza Kukawskiego, „Akcent” 2008, nr 2 (112), s. 118-122.
 5. Jubileusz „na mur”. 40-lecie pracy twórczej Tomka Kawiaka, „Akcent” 2008, nr 4 (114), s. 161-165.
 6. [Wstęp i nota biograficzna] [w:] Zbigniew Jóźwik. Madonny [katalog wystawy]. Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie (Wieża Trynitarska) 17.05-28.06.2009, [Lublin 2009], s. nlb. [2, 6-7].
 7. Malarska opowieść o świecie. Teofil Kosiorkiewicz i jego Lublin, „Akcent” 2013, nr 2 (132), s. 147-154.
 8. Dialog sztuki ze sztuką – plakaty Leszka Mądzika, „Akcent” 2014, nr 2 (136), s. 142-151.

Hasła encyklopedyczne

 1. Pniewski Bohdan Wiktor Kazimierz, [w:] Encyklopedia katolicka, T. 15, Wyd. TN KUL, Lublin 2011, kol. 885-886.
 2. Przybylski Czesław Piotr, [w:] tamże, t. 16, wyd. TN KUL, Lublin 2012, kol. 733-734.
 3. Richardson Henry Hobson, [w:] tamże, t. 17, wyd. TN KUL, Lublin 2012, kol. 86-88.
 4. Skórewicz Kazimierz, [w:] tamże, t. 18, wyd. TN KUL, Lublin 2013, kol. 306-308.
 5. Styka Jan, [w:] tamże, kol. 1121-1122.
 6. Suchodolski Zdzisław, [w:] tamże, kol. 1154-1155.
 7. Syrewicz Bolesław, [w:] tamże, kol. 1358-1359.
 8. Szyller Stefan, [w:] tamże, t. 19, wyd. TN KUL, Lublin 2013, kol. 206-207.
 9. Szymanowski Wacław, [w:] tamże, kol. 211-212.
 10. Talowski Teodor, [w:] tamże, kol. 472-473.
 11. Tołwiński Mikołaj, [w:] tamże, kol. 845.
 12. Treter Bohdan, [w:] tamże, kol. 1008-1009.
 13. Zachariewicz Julian, [w:] tamże, t. 20, wyd. TN KUL, Lublin 2014, kol. 1161-1162.
 14. Kelles-Krauze Bohdan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz et al., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 469-470.
 15. Knorowski Mariusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz et al., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 490.

KONFERENCJE NAUKOWE

 

Współorganizacja konferencji 

 1. Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kolegium Jana Pawła II KUL, 28-29 listopada 2003 roku.
 2. Figury i figuracje. LIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, KUL, 20-22 października 2005.
 3. Polis – Urbs – Metropolis, LIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, KUL, 25-26 listopada 2010.
 4. Architekci i architektura XX wieku w Lublinie, konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, Trybunał Koronny, 15 listopada 2013.
 5. Paragone – rzeźba na granicy, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin, Zamek Lubelski 23-24.10.2015.
 6. Paragone – rzeźba wobec awangardy, II ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin, Zamek Lubelski 18-19.05.2017.
 7. Sztuka pograniczy, LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, Centrum Spotkania Kultur, 16-17 listopada 2017.
 8. Sztuka jako przestrzeń wolności? 23 Wschodni Salon Sztuki, organizatorzy: Związek Polskich Artystów Plastyków – okręg lubelski, Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Historii Sztuki KUL, Centrum Spotkania Kultur, 18-19 listopada 2018.

 

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 

Krajowe:

 1. Seminarium naukowe Instytutu Historii Sztuki KUL, Lublin17 II 2006, tytuł referatu: Kilka uwag o życiu i twórczości malarskiej Bohdana Kelles-Krauzego.
 2. Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Architektury we Wrocławiu, 24-25 IV 2009, tytuł referatu: Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego.
 3. Rodzina w świecie współczesnym - modele, role, funkcje, interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, 17-19 V 2009, tytuł referatu: Realizacja marzeń czy podporządkowanie sztywnym ramom konwenansów? Szkic artystyczny inteligencko-ziemiańskiej rodziny Bohdana Kelles-Krauzego.
 4. Architektura miast. Historia i współczesność. Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkalne, II konferencja naukowa zorganizowana przez Pracownię Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i Instytut Architektury i Urbanistyki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 18-19 IX 2009, referat pt.: Przedwojenne własne „M”. Pierwsze domy wielomieszkaniowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie.
 5. Między formą, a ideologią. Architektura polska XX wieku, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki UW, Warszawa 13-15 V 2010, tytuł referatu: Tendencje w architekturze banków lubelskich z lat 20. i 30. XX wieku.
 6. Architekci i architektura XX wieku w Lublinie, konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin 15 XI 2013, tytuł referatu: Między tradycją i modernizmem. Architektura szkół lubelskich międzywojnia.
 7. Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 25 IV 2015, tytuł referatu: David Smith – „Blaszany Drwal” amerykańskiej rzeźby.
 8. Paragone – rzeźba na granicy, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 23-24 X 2015, Lublin, tytuł referatu: Kreowanie przyjaznej przestrzeni – Lubelskie Spotkania Plastyczne.
 9. Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, 16-17 XI 2015, Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Muzeum Architektury, tytuł referatu: Oswajanie przestrzeni Ziem Odzyskanych. Od Biennale Form Przestrzennych w Elblągu do Sympozjum Plastycznego Wrocław '70.
 10. Profesor Adam Marczyński i Jego Pracownia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-1980. Artystyczne wpływy i kontynuacje, ogólnopolska konferencja artystyczno-naukowa, zorganizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydział Malarstwa oraz Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 21-22 X 2016, tytuł referatu: Adama Marczyńskiego optyczność w przestrzeni.
 11. Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych od 1981 r. do współczesności, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, 16-17 XI 2016, Muzeum Architektury, tytuł referatu: Rewitalizacja miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej2016-Ziemie-Odzyskane-program 
 12. Paragone – rzeźba wobec awangardy, II ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin, 18-19.05.2017, Zamek Lubelski, tytuł referatu: Rzeźba – linia w przestrzeni - http://www.kul.pl//files/1085/public/000_AKTUALNOSCI/2017/paragone_rzezba_wobec_awangardy_zaproszenie_18-19_v_2017_ml.pdf
 13. Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, konferencja zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie w ramach obchodów jubileuszu 700-lecia Lublina, 25-26 maja 2017, Zamek Lubelski, tytuł referatu: Architektura modernizmu w Lublinie. Zabytek czy przeżytek?
 14. Konferencja poświęcona 50. rocznicy Panoramicznego Happeningu Morskiego i Kolekcji Osieckiej, zorganizowana przez Muzeum w Koszalinie, 21-23.09.2017, Łazy, tytuł referatu: Trajektoria myśli w przestrzeni. "Rzeźba napowietrzna" Edwarda Krasińskiegohttp://ekoszalin.pl/impreza/9192-Muzeum-Konferencja-poswiecona-50-rocznicy-Panoramicznego-Happeningu-Morskiego-i-Kolekcji-Osieckiej
 15. Sztuka pograniczy, LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, Centrum Spotkania Kultur, 16-17 listopada 2017, tytuł referatu: Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiegohttp://www.kul.pl/files/1085/public/000_AKTUALNOSCI/2017/program_konferencji_sztuka_pograniczy_16-17_xi_2017.pdf
 16. Otwarte spotkania naukowe Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, wykład pt.: Kontekstualizowanie dziedzictwa kulturowego PRL – nowe narracje, Gdańsk, 5 grudnia 2017 roku.
 17. Sztuka jako przestrzeń wolności? 23 Wschodni Salon Sztuki, organizatorzy: Związek Polskich Artystów Plastyków – okręg lubelski, Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Historii Sztuki KUL, Centrum Spotkania Kultur, 18-19 listopada 2018; tytuł referatu: Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolnościhttp://zpap-lublin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=175

 

Międzynarodowe:

 1. Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1919-2009, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki i Kultury UMK, Toruń 10-12 V 2013, tytuł referatu: „Dwór” w mieście – realizacja tęsknoty za „swojskością” w architekturze międzywojennego Lublina.
 2. The Lives of Art, Ninth International Conference on the Arts in Society, zorganizowana przez Common Ground Publishing University of Illinois Research Park, Uniwersytet Sapienza, 25-27 VI 2014 Rzym (Włochy), tytuł referatu: Elblag Biennales of Spatial Forms in the 60sprogram_konferencji 
 3. Memorials in the Age of the Anthropocene, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Historii i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 16-17 X 2014, tytuł referatu: Turn to things in Polish assemblages of the 1960's – commemoration of the object? conference_program_1 
 4. (Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, Society in post 1914 Urban Restorations / Od(budowa) miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 16-17 IV 2015, tytuł referatu: Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczpospolitej / Creating National Identity by Negation. Problem of the Orthodox Churches in the Second Polish Republic.
 5. Provocation as Art. Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, 2nd Ekphrasis Conference in Cinema and Visual Culture, zorganizowana przez Katedrę Kina i Mediów na Wydziale Teatru i Telewizji, Uniwersytet Babeş-Bolyai, 28-29 V 2015, Cluj (Rumunia), tytuł referatu: Ritual – Provocation – Dialogue. Aspects of Nudity in the Art of Jerzy Bereś. program 
 6. AAH2016 Annual Conference, międzynarodowa doroczna konferencja, zorganizowana przez Association of Art Historians, University of Edinburgh, 7-9 IV 2016, Edynburg (Wielka Brytania), tytuł referatu: Festivals introducing art into the city space. Political and economic conditions of art-based revitalisation / gentrification in Poland in Communist and Neo-liberal Reality
 7. Preserving transcultural heritage: your way or my way?, międzynarodowy kongres zorganizowany przez ARTIS – Instituto de História da Arteda Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa i ICOMOS Portugal, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 5-8 VII 2017, Lizbona (Portugalia), tytuł referatu: Contextualizing the heritage of communist regime in Poland: new narratives - https://congressartis.files.wordpress.com/2017/02/programme_pth.pdf
 8. Udział w seminarium naukowym prowadzonym przez prof. dr Magdalenę Marszałek w Institut für Slavistik – Universität Potsdam (Niemcy) – wykład pt.: Soc-modernist architecture in Poland. Desired or undesired heritage?, 5 czerwca 2019 roku.

 

Udział w przewodach doktorskich

 1. Promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim: Beata Krasucka, Malowane słowa Prawdy. Krytyka artystyczna i twórczość plastyczna Stanisława Rodzińskiego przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, zakończony publiczną obroną w dniu 3 października 2014. Promotor: prof. Lechosław Lameński; recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz (UJ) i dr hab. Renata Rogozińska, prof. UAP.
 2. Promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim: ks. Mikołaj Niedojadło, Polski plakat społeczny, polityczny i filmowy w latach 1949-1955. Trzy generacje twórców na przykładzie twórczości Tadeusza Gronowskiego, Tadeusza Trepkowskiego oraz Wojciecha Zamecznika. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, zakończony publiczną obroną w dniu 27 października 2016. Promotor: prof. Lechosław Lameński; recenzenci: dr hab. Waldemar Braniewski, prof. ASP w Warszawie i dr hab. Marcin Lachowski (UW).
 3. Promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim: Magdalena Widelska, Konstanty Zamoyski w kręgu rodziny – kolekcja fotografii I ordynata kozłowieckiego z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, zakończony publiczną obroną w dniu 5 grudnia 2018. Promotor: prof. Lechosław Lameński; recenzenci: dr hab. Wanda Mossakowska (em. Prof. Instytutu Sztuki PAN), prof. dr hab. Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski) – zatwierdzony 12 grudnia 2018 r.

 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

 

Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie:

 

 • 2009 – Modernistyczna architektura Lublina(29.04.2009)
 • 2010 – Pomniki Lublina
 • 2013 – Architektura dworkowa w Lublinie
 • 2015 – W artystycznym „ulu” - malarze z kręgu École de Paris(3.03.2015)
 • 2016 – Malarstwo angielskie – od Hogartha do Turnera(24.05.2016)
 • 2018 – Sztuka na LSM-ie. Lubelskie Spotkania Plastyczne 1976(2.04.2018)
 • 2019 - Idea i forma w twórczości przedstawicieli przedwojennej Grupy Krakowskiej(21.05.2019)

 

Wykłady otwarte w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego i Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Lublinie:

 

 • 04.2010 – Lublin modernistyczny, czyli spełnione i niespełnione sny architekta(cykl: Życie sztuki, sztuka życia, życie form)
 • 04.2011 – Rzeźbiarskie figury Adama Myjaka(cykl: Aktualność sztuki)
 • 11.2015 – Wizja „szklanych domów”- futurystyczne projekty La Citta Nuova (Nowego Miasta) Antonia Sant' Elii(cykl: Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności)

 

Wykłady w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie w ramach cyklu koncertów edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych pt. Akademia muzyki i plastyki

 

 • 2011 – Perły baroku(08.11.2014)
 • 2014 – Wielcy – mali mistrzowie holenderscy(21.02.2014)

- Malarstwo i sztuki wizualne XX i XXI wieku (20.04.2014)

- Poszukiwanie tożsamości narodowej przez architekturę – styl „dworkowy” w mieście (7.11.2014)

- Surrealizm i realizm magiczny w malarstwie europejskim (19.11.2014)

- Faun, Pan czy Satyr? Sztuka i mity (04.12.2014)

 • 2016 – Miejsca znane i nieznane – Podróż śladami Fryderyka Chopina(1.03.2016)

         – Lublin, którego już nie ma (7.11.2016)

- 2017 - Lublin w czasach Wieniawskich. Cz. 1. Architektura neogotycka (13.02.2017)

          - Lublin w czasach Wieniawskich. Cz. 2. Miasteczko i dzielnica Wieniawa (1.03.2017)

- 2018  - Nowe media – nowa sztuka (15.05.2018)

          - Gdynia - narodziny miasta i niepodległości (13.11.2018)

         - Taneczne pas ze Śmiercią. Motyw tańca śmierci w sztuce (10.12.2018)

 

Poniedziałkowe spotkania ze sztuką – Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice

 

2015 – Architektura międzywojenna Lublina (7.12.2015)

 

Wykład dla Klubu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie – Architekt i malarz lubelski – Bohdan Kelles-Krauze (12.10.2016)

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

- członek Instytutowej Komisji ds. oceny grantów w dyscyplinie nauki o sztuce (od 2020 roku)

- członek Wydziałowej Komisji ds. oceny grantów w dyscyplinie nauki o sztuce (w 2019 roku)

- koordynator programu Erasmus kierunku historia sztuki (od 2013 roku, z przerwą w roku akademickim 2017-2018)

- przedstawiciel młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych do Rady Wydziału Nauk Humanistycznych (2016-2019)

- członek Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia (od 2016 roku)

- sekretarz Komisji ds. programowych Instytutu Historii Sztuki (2010-2016)

- opiekun stażystów z kierunku historia sztuki w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL" - I i II edycja (2016-2019).

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020 11:53