Moje zainteresowania badawcze obejmują polską sztukę XX wieku w kontekście sztuki europejskiej, a szczególnie architekturę i rzeźbę. Zajmuję się również wybranymi zagadnieniami współczesnej krytyki artystycznej. Aktualnie koncentruję się na rzeźbie i zjawiskach na pograniczu rzeźby w latach 60. XX wieku - tych zagadnień dotyczyły prowadzone przeze mnie wykłady monograficzne:

- Oblicza rzeźby polskiej lat 60. XX wieku (w II sem. roku 2013/2014)

- Wokół rzeźby polskiej 1945-1970 (w I sem. roku 2014/2015)

 

Wśród prowadzonych przeze mnie zajęć znalazły się także przedmioty o charakterze praktycznym, takie jak: rysunek odręczny oraz dydaktyka nauczania plastyki (obecnie wykreślone z programu studiów). Prowadzę zajęcia z zakresu polskiej i powszechnej sztuki nowoczesnej, konwersatoria poświęcone wybranym aspektom sztuki nowoczesnej oraz seminarium licencjackie.

 

 

 • Wykaz publikacji

   

  Książki autorskie

  1. Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego, zapomnianego architekta i malarza, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2010, ss. 280, il.
  2. Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych, wyd. Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2012, ss. 336, il.

  Redakcje

  1. Roczniki Humanistyczne”, t. LV, z. 4, 2007 [druk 2008].
  2. Polis – Urbs – Metropolis. Materiały LIX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Lublin, 25-26 listopada 2010, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2011, ss. 432, il.
  3. W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki w czterdziestą rocznicę śmierci artysty, red. Lechosław Lameński, Elżbieta Błotnicka-Mazur, wyd. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Jabłoń 2011, ss. 132, il.

  Rozprawy, artykuły

  1. Wielki pożar i sprawa przebudowy poczty lubelskiej na łamach lokalnej prasy, [w:] Budynek Poczty Głównej w Lublinie – przeszłość i teraźniejszość, red. Zbigniew Nestorowicz, wyd. Poczta Polska, Lublin 2006, s. 69-76.
  2. Gmach Poczty Głównej w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Budynek Poczty Głównej w Lublinie – przeszłość i teraźniejszość, red. Zbigniew Nestorowicz, wyd. Poczta Polska, Lublin 2006, s. 77-90.
  3. Kilka uwag o życiu i twórczości malarskiej Bohdana Kelles-Krauzego, „Roczniki Humanistyczne”, t. LV, z. 4, 2007 [druk 2008], s. 245-277.
  4. Homo homini artifex est – Adam Myjak o człowieku tradycyjnie czy nowocześnie?, [w:] Myjak. Rzeźba i rysunek. Wystawa w Muzeum Lubelskim w Lublinie, grudzień 2008 – styczeń 2009, Lublin 2008, s. 6-9. [Przedruk w: Adam Myjak, Galeria BWA. Miejski Ośrodek Sztuki Gorzów Wlk., wrzesień 2011, s. [2-5].
  5. Przedwojenne własne M. Pierwsze domy wielomieszkaniowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie, [w:] Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe. Architektura miast II, red. Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka, wyd. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 125-132.
  6. Śladami Pana Architekta. Bohdan Kelles-Krauze w przedwojennej Bychawie, „Głos Regionalistów”. [dod. do „Głosu Ziemi Bychawskiej” nr 6 (216) red. Bychawskie Towarzystwo Regionalne], 2010, nr 5 (57), s. 10-12.
  7. Realizacja marzeń czy podporządkowanie sztywnym ramom konwenansów? Szkic artystyczny inteligencko-ziemiańskiej rodziny Bohdana Kelles-Krauzego, [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. Magdalena Howorus-Czajka, Katarzyna Kaczor, Aleksandra Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 97-105.
  8. Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego, [w:] Trwałość? Użyteczność? Piękno?, red. Agnieszka Zabłocka-Kos, wyd. Via Nova, Wrocław 2011, s. 51-55.
  9. Tendencje w architekturze banków lubelskich z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, TN KUL, KUL, Lublin 2012, s. 487-495.
  10. Problemy drewnianej architektury sakralnej na Lubelszczyźnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXII: 2014 [druk w kwietniu 2015], z. 4, s. 109-127.
  11. Dwór” w mieście. Realizacja tęsknoty za swojskością w architekturze międzywojennego Lublina, [w:] Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014 / The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014, red. Irena Kossowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 323-338. [ISBN: 978-83-231-3409-1]
  12. Ritual – Provocation – Dialogue. Aspects of Nudity in the Art of Jerzy Bereś, [w:] Provocation as Art, red. Doru Pop, wyd. Accent, Cluj-Napoca 2015, s. 51-64. [ISBN 978-606-561-148-1]
  13. Building National Identity through Negation: Problem of Orthodox Churches in the Second Polish Republic, [w:] Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society, red. Iwona Barańska, Makary Górzyński, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, s. 190-206, ISBN 978-83-62689-49-1
  14. Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku. Naród, polityka, społeczeństwo, red. Iwona Barańska, Makary Górzyński, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, s. 189-205, ISBN 978-83-62689-48-4

  Krytyka artystyczna, glosy, recenzje

  1. Wystawa National Geographic w Lublinie, „Akcent” 2004, nr 1-2 (95-96), s. 285-287.
  2. Artiste maudit. „Demony” Jana Lebensteina, „Akcent“ 2005, nr 4 (102), s. 151-153.
  3. Dzieła znane i nieznane. Pankiewicz i Boznańska w Warszawie, „Akcent” 2006, nr 1 (103), s. 155-161.
  4. Przestrzenie wyobrażone i rzeczywiste Tomasza Kukawskiego, „Akcent” 2008, nr 2 (112), s. 118-122.
  5. Jubileusz „na mur”. 40-lecie pracy twórczej Tomka Kawiaka, „Akcent” 2008, nr 4 (114), s. 161-165.
  6. [Wstęp i nota biograficzna] [w:] Zbigniew Jóźwik. Madonny [katalog wystawy]. Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie (Wieża Trynitarska) 17.05-28.06.2009, [Lublin 2009], s. nlb. [2, 6-7].
  7. Malarska opowieść o świecie. Teofil Kosiorkiewicz i jego Lublin, „Akcent” 2013, nr 2 (132), s. 147-154.
  8. Dialog sztuki ze sztuką – plakaty Leszka Mądzika, „Akcent” 2014, nr 2 (136), s. 142-151.

  Hasła encyklopedyczne

  1. Pniewski Bohdan Wiktor Kazimierz, [w:] Encyklopedia katolicka, T. 15, Wyd. TN KUL, Lublin 2011, kol. 885-886.
  2. Przybylski Czesław Piotr, [w:] tamże, t. 16, wyd. TN KUL, Lublin 2012, kol. 733-734.
  3. Richardson Henry Hobson, [w:] tamże, t. 17, wyd. TN KUL, Lublin 2012, kol. 86-88.
  4. Skórewicz Kazimierz, [w:] tamże, t. 18, wyd. TN KUL, Lublin 2013, kol. 306-308.
  5. Styka Jan, [w:] tamże, kol. 1121-1122.
  6. Suchodolski Zdzisław, [w:] tamże, kol. 1154-1155.
  7. Syrewicz Bolesław, [w:] tamże, kol. 1358-1359.
  8. Szyller Stefan, [w:] tamże, t. 19, wyd. TN KUL, Lublin 2013, kol. 206-207.
  9. Szymanowski Wacław, [w:] tamże, kol. 211-212.
  10. Talowski Teodor, [w:] tamże, kol. 472-473.
  11. Tołwiński Mikołaj, [w:] tamże, kol. 845.
  12. Treter Bohdan, [w:] tamże, kol. 1008-1009.
  13. Zachariewicz Julian, [w:] tamże, t. 20, wyd. TN KUL, Lublin 2014, kol. 1161-1162.

  Drobne tłumaczenia

  1. Summaries, [w:] Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku, Materiały z sesji pod redakcją Lechosława Lameńskiego, Lublin 2004, s. 29, 94, 102, 126, 162.
  2. Summaries, [w:] Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Lechosława Lameńskiego, Ireny Rolskiej-Boruch, Lublin [2006], s. 177, 307, 409.
  3. My artists, my galleries. Texts about 19th and 20th century art. Summary, [w:] Lechosław Lameński. Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku, Lublin 2008, s. [301].
  4. Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950, Studia pod redakcją Piotra Rudzińskiego, Lublin 2009, tam:

   

  - Florian Zieliński, Polish posters in the first half of the 20th Century, s. 263-264.

  - Magdalena Czubińska, Posters and Applied Graphics in Kraków 1890-1918, 265-267.

  - Janusz Antos, About the origins of the Polish poster in Kraków, s. 267-269.

  - Paulina Zarębska, The Polish exhibition poster 1894-1914 (selected issues), s. 269-271.

  - Andrzej Kisielewski, Between tradition and modernism. Notes about Polish posters during the 20 Years of Independence, s. 271-273.

  - Katarzyna Kulpińska, Poster formula according to Stefan Juliusz Norblin, s. 273-275.

  - Anna Agnieszka Szablowska, Tadeusz Gronowski – a founder of the Polish advertising poster, s. 276-277.

  - Dorota Sobczyk-Parszewska, „A ball of young architecture”. An attempt to analyse poster design in the circle of Warsaw architects in 1925-1939, s. 278-280.

  - Waldemar Baraniewski, The art of direct influence, s. 280-282.

  - Mariusz Knorowski, Mirror effect, s. 282-283.

  1. Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, red. Grażyna Michalska, Dominika Leszczyńska, wyd. Powiat Radzyński, Radzyń Podlaski 2011, tam:

  - [Podpisy pod ilustracje, passim, ss. 9], [Introduction, s. 8], From the Editors, s. 10

  - Grażyna Michalska, Roman Zwierzchowski, Łukasz Michalski, Radzyń Podlaski. The City and the Residence. Summary, s. 68-69.

  - Joanna Kowalik, The Palace in Radzyń Podlaski and its inhabitants. Summary, s. 98-99.

  - Jakub Sito, The phenomenon of Johann Chrisostom Redler’s sculptures. Summary, 118-119.

  - Dorota Pape, The formal garden belonging to the aristocratic residence in Radzyń
  Podlaski. Summary
  , s. 135-136.

  - Krystyna Gutowska-Dudek, Magdalena Gutowska, The collections of the Palace in Radzyń Podlaski – relics of past splendour. Summary, s. 169-170.

  - Jeremi Królikowski, The spatial values of the baroque layout in Radzyń Podlaski. Summary, 181.

  - Paweł Jaskanis, The future of the Palace-park complex in Radzyń Podlaski. Summary, s. 192-193.

   

  Współorganizacja konferencji naukowych

  1. Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kolegium Jana Pawła II KUL, 28-29 listopada 2003 roku.
  2. Figury i figuracje. LIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, KUL, 20-22 października 2005.
  3. Polis – Urbs – Metropolis, LIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, KUL, 25-26 listopada 2010.
  4. Architekci i architektura XX wieku w Lublinie, konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, Trybunał Koronny, 15 listopada 2013.
  5. Paragone – rzeźba na granicy, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin, Zamek Lubelski 23-24.10.2015.

   

  Udział w konferencjach i seminariach naukowych

   

  Krajowe:

  1. Seminarium naukowe Instytutu Historii Sztuki KUL, Lublin17 II 2006, tytuł referatu: Kilka uwag o życiu i twórczości malarskiej Bohdana Kelles-Krauzego.
  2. Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Architektury we Wrocławiu, 24-25 IV 2009, tytuł referatu: Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego.
  3. Rodzina w świecie współczesnym - modele, role, funkcje, interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, 17-19 V 2009, tytuł referatu: Realizacja marzeń czy podporządkowanie sztywnym ramom konwenansów? Szkic artystyczny inteligencko-ziemiańskiej rodziny Bohdana Kelles-Krauzego.
  4. Architektura miast. Historia i współczesność. Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkalne, II konferencja naukowa zorganizowana przez Pracownię Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i Instytut Architektury i Urbanistyki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 18-19 IX 2009, referat pt.: Przedwojenne własne „M”. Pierwsze domy wielomieszkaniowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie.
  5. Między formą, a ideologią. Architektura polska XX wieku, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki UW, Warszawa 13-15 V 2010, tytuł referatu: Tendencje w architekturze banków lubelskich z lat 20. i 30. XX wieku.
  6. Architekci i architektura XX wieku w Lublinie, konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin 15 XI 2013, tytuł referatu: Między tradycją i modernizmem. Architektura szkół lubelskich międzywojnia.
  7. Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 25 IV 2015, tytuł referatu: David Smith – „Blaszany Drwal” amerykańskiej rzeźby.
  8. Paragone – rzeźba na granicy, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 23-24 X 2015, Lublin, tytuł referatu: Kreowanie przyjaznej przestrzeni – Lubelskie Spotkania Plastyczne.
  9. Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, 16-17 XI 2015, Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Muzeum Architektury, tytuł referatu: Oswajanie przestrzeni Ziem Odzyskanych. Od Biennale Form Przestrzennych w Elblągu do Sympozjum Plastycznego Wrocław '70.
  10. Profesor Adam Marczyński i Jego Pracownia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-1980. Artystyczne wpływy i kontynuacje, ogólnopolska konferencja artystyczno-naukowa, zorganizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydział Malarstwa oraz Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 21-22 X 2016, tytuł referatu: Adama Marczyńskiego optyczność w przestrzeni.
  11. Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych od 1981 r. do współczesności, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, 16-17 XI 2015, Muzeum Architektury, tytuł referatu: Rewitalizacja miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej.

  Międzynarodowe:

  1. Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1919-2009, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki i Kultury UMK, Toruń 10-12 V 2013, tytuł referatu: „Dwór” w mieście – realizacja tęsknoty za „swojskością” w architekturze międzywojennego Lublina.
  2. The Lives of Art, Ninth International Conference on the Arts in Society, zorganizowana przez Common Ground Publishing University of Illinois Research Park, Uniwersytet Sapienza, 25-27 VI 2014 Rzym (Włochy), tytuł referatu: Elblag Biennales of Spatial Forms in the 60s.
  3. Memorials in the Age of the Anthropocene, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Historii i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 16-17 X 2014, tytuł referatu: Turn to things in Polish assemblages of the 1960's – commemoration of the object?
  4. (Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, Society in post 1914 Urban Restorations / Od(budowa) miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 16-17 IV 2015, tytuł referatu: Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczpospolitej / Creating National Identity by Negation. Problem of the Orthodox Churches in the Second Polish Republic.
  5. Provocation as Art. Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, 2nd Ekphrasis Conference in Cinema and Visual Culture, zorganizowana przez Katedrę Kina i Mediów na Wydziale Teatru i Telewizji, Uniwersytet Babeş-Bolyai, 28-29 V 2015, Cluj (Rumunia), tytuł referatu: Ritual – Provocation – Dialogue. Aspects of Nudity in the Art of Jerzy Bereś.
  6. AAH2016 Annual Conference, międzynarodowa doroczna konferencja, zorganizowana przez Association of Art Historians, University of Edinburgh, 7-9 IV 2016, Edynburg (Wielka Brytania), tytuł referatu: Festivals introducing art into the city space. Political and economic conditions of art-based revitalisation / gentrification in Poland in Communist and Neo-liberal Reality.

   

  Udział w przewodach doktorskich

  1. Promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim: Beata Krasucka, Malowane słowa Prawdy. Krytyka artystyczna i twórczość plastyczna Stanisława Rodzińskiego przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, zakończony publiczną obroną w dniu 3 października 2014. Promotor: prof. Lechosław Lameński; recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz (UJ) i dr hab. Renata Rogozińska, prof. UAP.
  2. Promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim: ks. Mikołaj Niedojadło, Polski plakat społeczny, polityczny i filmowy w latach 1949-1955. Trzy generacje twórców na przykładzie twórczości Tadeusza Gronowskiego, Tadeusza Trepkowskiego oraz Wojciecha Zamecznika. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, zakończony publiczną obroną w dniu 27 października 2016. Promotor: prof. Lechosław Lameński; recenzenci: dr hab. Waldemar Braniewski, prof. ASP w Warszawie i dr hab. Marcin Lachowski (UW).

    

   

  Wykłady otwarte

   

  Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie:

   

  • 2009 – Modernistyczna architektura Lublina (29.04.2009)
  • 2010 – Pomniki Lublina
  • 2013 – Architektura dworkowa w Lublinie
  • 2015 – W artystycznym „ulu” - malarze z kręgu École de Paris (3.03.2015)
  • 2016 – Malarstwo angielskie – od Hogartha do Turnera (24.05.2016)

   

  Wykłady otwarte w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego i Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Lublinie:

   

  • 22.04.2010 – Lublin modernistyczny, czyli spełnione i niespełnione sny architekta (cykl: Życie sztuki, sztuka życia, życie form)
  • 21.04.2011 – Rzeźbiarskie figury Adama Myjaka (cykl: Aktualność sztuki)
  • 18.11.2015 – Wizja „szklanych domów”- futurystyczne projekty La Citta Nuova (Nowego Miasta) Antonia Sant' Elii (cykl: Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności)

   

  Wykłady w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie w ramach cyklu koncertów edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych pt. Akademia muzyki i plastyki

   

  • 2011 – Perły baroku (08.11.2014)
  • 2014 – Wielcy – mali mistrzowie holenderscy (21.02.2014)

  - Malarstwo i sztuki wizualne XX i XXI wieku (20.04.2014)

  - Poszukiwanie tożsamości narodowej przez architekturę – styl „dworkowy” w mieście (7.11.2014)

  - Surrealizm i realizm magiczny w malarstwie europejskim (19.11.2014)

  - Faun, Pan czy Satyr? Sztuka i mity (04.12.2014)

  • 2016 – Miejsca znane i nieznane – Podróż śladami Fryderyka Chopina (1.03.2016)

   

  Poniedziałkowe spotkania ze sztuką – Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice

   

  • 2015 – Architektura międzywojenna Lublina (7.12.2015)
  • Wykład dla Klubu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w LublinieArchitekt i malarz lubelski – Bohdan Kelles-Krauze (12.10.2016)

 

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2017 00:06