Dominik Tyrawa

2020

Prace magisterskie
 • Kompetencje administracyjnoprawne Prezydenta RP na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Zasady wydatkowania środków publicznych w świetle zamówień publicznych.
 • Konstytucyjne i ustawowe gwarancje prawa do prywatności w systemie prawa polskiego.
 • Kobieta w prawie - na przykładzie Konstytucji i innych aktów normatywnych
 • Konstytucyjne i ustawowe podstawy władzy rodzicielskiej
 • Ochrona dziecka w prawie administracyjnym
 • Konstytucyjne i ustawowe gwarancje ochrony prawa do życia w świetle współczesnych problemów społecznych

2019

Prace magisterskie
 • Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony wolności i praw człowieka.
 • Przejawy działalności społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie gminy Staszów.
 • Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym jako realizacja konstytucyjnej zasady praworządności
 • Nadzór nad gospodarką finansową samorządu terytorialnego.
 • Organizacja i zadania pomocy społecznej w Polsce
 • Rzecznik Praw Dziecka jako organ ochrony praw człowieka w Polsce.

2018

Prace magisterskie
 • Konstytucyjna gwarancja wolności mediów.
 • Pozycja wojewody w systemie administracji publicznej
 • Obywatelstwo polskie
 • Najwyższa Izba Kontroli jako konstytucyjny organ kontroli.
 • Niezawisłość sędziowska jako istota wymiaru sprawiedliwości
 • Sąd Najwyższy jako instytucja sprawująca nadzór nad działalnością sądów powszechnych
 • Cywilne służby specjalne jako gwarant praw i wolności obywatelskich