Dominik Tyrawa

dr hab. Dominik Tyrawa

 

W 2001 r. podjąłem studia stacjonarne na kierunku prawo, na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które ukończyłem w dniu 27 maja 2006 r., z wynikiem bardzo dobrym. Podstawą uzyskania tytułu zawodowego magistra prawa była praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Sławomira Fundowicza, zatytułowana: Zamówienie z wolnej ręki (recenzent: ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor).

W latach 2006-2010 odbyłem niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uczestnicząc w seminarium z zakresu prawa administracyjnego prowadzonym przez ks. dra hab. Sławomira Fundowicza, prof. KUL.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyła się moja publiczna obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Wpływ członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych na działalność administracji publicznej, której promotorem był ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, a recenzentami prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS, sędzia NSA) oraz prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski (sędzia TK w stanie spoczynku, emerytowany profesor KUL i UAM). W dniu 15 maja 2012 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła uzyskałem stopień doktora nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne.

W dniu 3 lutego 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Wudawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 486 oraz dorobku naukowego nadano mi uchwałą Rady Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stopień doktora habilitowanego nauk społecznych, w zakresie nauk prawnych. Przewodniczącym Komisji Habilitacyjnej był prof. dr hab. Jerzy Supernat (UWr), a recenzentami w przewodzie: prof. dr hab. Jan Zimmermann (UJ), prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (UŁ) oraz dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL.

Prowadzona przeze mnie działalność naukowo-badawcza, po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych dotyczyła następujących tematów badawczych, o szczególnym charakterze:

  1. Działanie administracji publicznej i ustrój administracji publicznej,
  2. Międzynarodowe i globalne prawo administracyjne, globalizacja prawa,
  3. Administracyjno-prawne problemy korzystania z dróg publicznych,
  4. Aksjologia prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dobrej administracji i filozofii prawa administracyjnego,
  5. Bezpieczeństwo w prawie administracyjnym,
  6. Służby, Inspekcje i Straże w systemie administracji publicznej,
  7. Publicznoprawne aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
  8. Inne.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2020 13:59