Arkadiusz Jabłoński

2020

Prace magisterskie
 • Emila Ciorana koncepcja kultury i cywilizacji

2018

Prace magisterskie
 • Krytyczna analiza założeń "Planu Balcerowicza" w kontekście neoliberalnej koncepcji zmian społecznych
 • Zwyczaje andrzejkowe w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2017

Rozprawy doktorskie
 • Założenia i efekty programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Analiza socjologiczna na przykładzie Stalowej Woli

2016

Rozprawy doktorskie
 • Intelektualiści polscy. Analiza pola intelektualnego po 1989 roku
Prace magisterskie
 • Kibice siatkówki i piłki nożnej we współczesnej Polsce. Socjologiczna analiza zachowań na podstawie literatury przedmiotu
 • Postawy patriotyczne młodzieży na podstawie badań w wybranych liceach ogólnokształcących w Lublinie
 • Teoria i praktyka etyki biznesu w ujęciu "ANNALES-Etyka w życiu gospodarczym"
 • Koncepcja życia społecznego w ujęciu Ericha Fromma
 • Elementy myśli społeczno-politycznej George'a Orwella

2015

Rozprawy doktorskie
 • Rozumienie i realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni
 • Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym. Porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów
 • Czynniki warunkujące pozycję kobiet w szkolnictwie wyższym. Socjologiczna analiza porównawcza Polski i Szwecji
 • Przemiany instytucjonalne lubelskich uniwersytetów w świetle postanowień Procesu Bolońskiego. Socjologiczna analiza porównawcza
Prace magisterskie
 • Wpływ grup rekonstrukcyjnych na styl życia i postawę obywatelską uczestników Drużyny Wojów Nadwieprzańskich Czarny Odyniec
 • Pułki kawaleryjskie jako fenomen społeczno-historyczny we współczesnej Polsce
 • Dorobek i znaczenie lubelskich socjologów w badaniach nad miastem
 • Patologie struktur władzy w samorządzie gminnym na przykładzie wybranej gminy w województwie mazowieckim

2014

Rozprawy doktorskie
 • Koncepcja semiotyki społecznej w ujęciu przedstawicieli Koła Semiotycznego Sydney
Prace magisterskie
 • Obraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dyskursie publicznym na podstawie badań prasy lubelskiej