Arkadiusz Jabłoński

2023

Prace magisterskie
 • Wyniki badań sondażowych jako diagnoza i kreacja polskiej sceny politycznej (2018-2020). Na podstawie portalu wnp.pl

2022

Prace magisterskie
 • Obraz Ukrainy w twórczości Marii Matios
 • Życie obozowe jako zaprzeczenie ideałom cywilizacji zachodniej w ujęciu Anny Pawełczyńskiej

2021

Rozprawy doktorskie
 • Teoretyczne podstawy i strategie realizacji flexicurity jako modelu rozwiązywania problemów rynku pracy
Prace magisterskie
 • Kryzys cywilizacyjny w ujęciu współczesnych polskich myślicieli konserwatywnych
 • Struktura i funkcje mediatyzacji współczesnego sportu. Na podstawie literatury przedmiotu

2020

Prace magisterskie
 • Emila Ciorana koncepcja kultury i cywilizacji

2018

Prace magisterskie
 • Krytyczna analiza założeń "Planu Balcerowicza" w kontekście neoliberalnej koncepcji zmian społecznych
 • Zwyczaje andrzejkowe w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2017

Rozprawy doktorskie
 • Założenia i efekty programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Analiza socjologiczna na przykładzie Stalowej Woli

2016

Rozprawy doktorskie
 • Intelektualiści polscy. Analiza pola intelektualnego po 1989 roku
Prace magisterskie
 • Kibice siatkówki i piłki nożnej we współczesnej Polsce. Socjologiczna analiza zachowań na podstawie literatury przedmiotu
 • Postawy patriotyczne młodzieży na podstawie badań w wybranych liceach ogólnokształcących w Lublinie
 • Teoria i praktyka etyki biznesu w ujęciu "ANNALES-Etyka w życiu gospodarczym"
 • Koncepcja życia społecznego w ujęciu Ericha Fromma
 • Elementy myśli społeczno-politycznej George'a Orwella

2015

Rozprawy doktorskie
 • Rozumienie i realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni
 • Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym. Porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów
 • Czynniki warunkujące pozycję kobiet w szkolnictwie wyższym. Socjologiczna analiza porównawcza Polski i Szwecji
 • Przemiany instytucjonalne lubelskich uniwersytetów w świetle postanowień Procesu Bolońskiego. Socjologiczna analiza porównawcza