Arkadiusz Jabłoński

2015

Rozprawy doktorskie
 • Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym. Porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów
 • Czynniki warunkujące pozycję kobiet w szkolnictwie wyższym. Socjologiczna analiza porównawcza Polski i Szwecji
 • Przemiany instytucjonalne lubelskich uniwersytetów w świetle postanowień Procesu Bolońskiego. Socjologiczna analiza porównawcza
Prace magisterskie
 • Wpływ grup rekonstrukcyjnych na styl życia i postawę obywatelską uczestników Drużyny Wojów Nadwieprzańskich Czarny Odyniec
 • Pułki kawaleryjskie jako fenomen społeczno-historyczny we współczesnej Polsce
 • Dorobek i znaczenie lubelskich socjologów w badaniach nad miastem
 • Patologie struktur władzy w samorządzie gminnym na przykładzie wybranej gminy w województwie mazowieckim

2014

Rozprawy doktorskie
 • Koncepcja semiotyki społecznej w ujęciu przedstawicieli Koła Semiotycznego Sydney
Prace magisterskie
 • Obraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dyskursie publicznym na podstawie badań prasy lubelskiej
 • Dyskurs publiczny dotyczący niepełnosprawności w kontekście paraolimpiady w Londynie 2012
 • Dziedzictwo kulturowe jako potencjał zmian w świetle Strategii Rozwoju Lublina 2013-2020
 • Performatywność w kształtowaniu tożsamości płci kulturowej na przykładzie parad równości w Polsce
 • Rola kultury w promocji regionu. Na przykładzie działań podejmowanych w Lublinie i Wrocławiu w ramach konkursu o Europejską Stolicę Kultury 2016

2013

Prace licencjackie
 • Manifestacja jako przejaw zaangażowania obywatelskiego na przykładzie Marszów Niepodległości 2010- 2012
 • Etos miłośników koni na przykładzie członków Lubelskiego Klubu Jeździeckiego
 • Dyskurs publiczny dotyczący reformy emerytalnej w Polsce w kontekście ustawy z dnia 11 maja 2012 roku
 • Działalność Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego na rzecz odnowy ruchu harcerskiego w Polsce w opinii ich członków
Prace magisterskie
 • Krytyka postępu naukowo-technologicznego w ujęciu Urlich Becka
 • Życie i twórczość Zbigniewa Herberta jako wyraz protestu wobec historycznych przemian w Polsce
 • Ideowy przekaz polskiej muzyki rockowej na przykładzie festiwalu w Jarocinie