Arkadiusz Jabłoński

2011

Prace magisterskie
 • Zmiana pozycji i roli kobiety w społeczeństwie polskim po 1989 roku. Analiza socjologiczna na podstawie wybranej literatury przedmiotu
 • Procesy dostosowywania lubelskich szkół zawodowych do wymogów społeczeństwa wiedzy. Analiza socjologiczna
 • Założenia ideowe i programowe ruchów pro-life w Polsce
 • Funkcje Instytutu Pamięci Narodowej w kształtowaniu pamięci zbiorowej Polaków
 • Inicjatywy wybranych środowisk katolickich na rzecz kształtowania kapitału społecznego w Polsce po roku 1989
 • Wpływ nowych technik komunikacji na więzi społeczne. Wybrane wymiary zjawiska w ujęciu polskich socjologów

2010

Prace licencjackie
 • Kategoria „gry językowej” we współczesnych semiotycznych analizach społeczeństwa
 • Analiza semiotyczna kształtowania wizerunku firmy na przykładzie Alior Banku
 • Wartość tacit knowledge dla wybranych podmiotów gospodarki opartej na wiedzy
 • Wykorzystanie polskich symboli narodowych w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie browarów Tyskie
 • Wykorzystanie satyry we współczesnej reklamie. Analiza semiotyczna wybranych reklam Plus GSM
Prace magisterskie
 • Koncepcja społeczeństwa w ujęciu Ryszarda Legutki
 • Elementy myśli konserwatywnej w ujęciu Leopolda Tyrmanda
 • Założenia ideologiczne Partii Kobiet. Analiza krytyczna
 • Ideologia korporacji w koncepcjach Petera Druckera i Naomi Klein
 • Kłamstwo w życiu publicznym w ujęciu Wojciecha Chudego

2009

Prace licencjackie
 • Przemiany tożsamości osób pochodzenia żydowskiego. Analiza wspomnień zebranych przez Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu"
 • Korupcja jako problem społeczno–moralny w Polsce na podstawie wyników badań Fundacji Stefana Batorego
 • Wybrane inicjatywy organizacji pozarządowych na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Lublinie
 • Wartości i motywacje osób biorących udział w grach liczbowych Totalizatora Sportowego. Na podstawie badań stałych klientów wybranej kolektury