Wojciech Staszewski

2019

Rozprawy doktorskie
 • Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe

2018

Prace magisterskie
 • Tymczasowe stosowanie traktatów
 • Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii
 • Ochrona praw kobiet w regionalnych systemach ochrony praw człowieka
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zakazu stosowania broni chemicznej
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu lotniczego w prawie międzynarodowym
 • Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży
 • Status prawnomiędzynarodowy europejskich państw miniaturowych
 • Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego
 • Status jeńców wojennych w świetle prawa międzynarodowego
 • Morskie funkcje konsulów
 • Funkcje konsularne
 • Zasady prowadzenia wojny morskiej w świetle prawa międzynarodowego
 • Kryteria nadania statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych
 • Przywileje i immunitety pomieszczeń misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych

2013

Prace magisterskie
 • Status prawny morza terytorialnego
 • Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości w świetle prawa międzynarodowego
 • Zasady prowadzenia wojny morskiej w świetle prawa międzynarodowego
 • Opieka dyplomatyczna w prawie międzynarodowym i praktyce polskiej
 • Zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii