Wojciech Staszewski

2012

Prace magisterskie
 • Ochrona mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym i w prawie łotewskim
 • Status jeńców wojennych
 • Swoboda komunikowania się misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego
 • Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
 • Pojęcie i zakaz agresji w prawie międzynarodowym
 • Kara śmierci w prawie międzynarodowym
 • Ochrona osób niepełnosprawnych w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle prawa międzynarodowego
 • Zagadnienie samostanowienia narodów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji narodu kurdyjskiego

2011

Prace magisterskie
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturalnego w świetle dokumentów UNESCO
 • Specjalny Trybunał dla Sierra Leone
 • Odpowiedzialność karna osób fizycznych w świetle prawa międzynarodowego
 • Zawieranie umów międzynarodowych
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty współpracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej
 • Opieka dyplomatyczna
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu w świetle dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Europejski Nakaz Aresztowania
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej
 • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu w świetle dokumentów Rady Europy i Unii Europejskiej