Wojciech Staszewski

2013

Prace magisterskie
 • Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej
 • Zasady rekrutacji i szkolenia członków służby zagranicznej Królestwa Niderlandów
 • Funkcje konsula o charakterze sądowym
 • Zasady prowadzenia wojny lądowej w świetle prawa międzynarodowego
 • Problematyka wielokrotnego obywatelstwa w prawie międzynarodowym
 • Status prawny wyłącznej strefy ekonomicznej
 • Europejski Urząd Policji
 • Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

2012

Prace magisterskie
 • Światowa Organizacja Zdrowia
 • Polsko - ukraińska współpraca w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
 • Międzynarodowy Trybunał Karny - skład i kompetencje
 • Problem dzieci-żołnierzy w świetle prawa międzynarodowego
 • Instytucja obywatelstwa w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska morskiego
 • Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych
 • Konflikt koreański w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona dzieci podczas konfliktu zbrojnego
 • Wojskowe aspekty wykorzystania przestrzeni kosmicznej w świetle prawa międzynarodowego
 • Immunitet jurysdykcyjny przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych