Wojciech Staszewski

2011

Prace magisterskie
 • Swoboda przepływu osób w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Instytucja konsula honorowego w prawie międzynarodowym i w polskiej praktyce konsularnej
 • Przywileje i immunitety dyplomatyczne
 • Wolności morza otwartego
 • Klasyfikacja państw w świetle prawa międzynarodowego
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w świetle dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy
 • Zwalczanie terroryzmu lotniczego w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawnomiędzynarodowa ochrona wolności religijnej
 • Status uchodźcy w świetle dokumentów europejskich
 • Zwyczaj międzynarodowy jako źródło prawa międzynarodowego

2010

Prace magisterskie
 • Status prawny statku powietrznego w żegludze międzynarodowej
 • Zbrodnia ludobójstwa w świetle prawa międzynarodowego
 • Odpowiedzialność jednostki w świetle prawa międzynarodowego
 • Unia Afrykańska
 • Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych
 • Zwalczanie terroryzmu lotniczego w świetle prawa międzynarodowego
 • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
 • Stosunki polsko – norweskie w latach 1918 – 2009 w świetle prawa międzynarodowego
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej
 • Zakaz użycia siły w świetle prawa międzynarodowego