Wojciech Gizicki

2021

Prace licencjackie
 • Struktura i działania Wojsk Lądowych w systemie bezpieczeństwa RP
 • Zakład karny jako miejsce pracy na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie
 • Rola i zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Nielegalna adopcja jako przykład zjawiska handlu ludźmi w XXI wieku
 • Rola i zadania Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Specyfika służby kobiet w Wojsku Polskim i Policji
 • Konsekwencje covid-19 dla bezpieczeństwa społecznego na przykładzie Włoch
 • Udział kobiet w misjach zagranicznych RP
 • Strategia działań Policji w sytuacji występowania zgromadzeń publicznych
 • Zarządzanie kryzysowe w stanie klęski żywiołowej w Polsce
Prace magisterskie
 • Wzajemność interesów. Współpraca Polski i USA na rzecz bezpieczeństwa po 1989 roku
 • " Transgraniczna przestępczość zorganizowana w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku"
 • Równość startów i lądowań. Wielowymiarowość zarządzania bezpieczeństwem w portach lotniczych po 2001 roku
 • Współczesne niewolnictwo. Wielowymiarowość i ewolucja zjawiska handlu ludźmi po 2000 roku.
 • Pożądani i niechciani. Wybrane aspekty migracji do Europy po 2014 roku

2020

Prace licencjackie
 • Rozwój technik kamuflażu wykorzystywanych na potrzeby pola walki
 • Przygotowanie i przebieg wybranych zamachów terrorystycznych motywowanych religijnie w XXI wieku
 • Wojna przegrana wewnętrznie. Postawy społeczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki wobec wojny w Wietnamie
 • Sposoby doboru i wykorzystania psów w służbach mundurowych
 • Metody zwalczania przestępczości zorganizowanej na przykładzie działań Europolu