w.gizicki_447

Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL

Urodzony w 1976 r. w Nowym Sączu, absolwent I LO im. Jana Długosza.

Każdy jest dłużen Ojczyźnie swej tyle, na ile go stać...

Od 1995 roku związany z KUL.

Malo hic esse primus quam Romae secundus...

*****

Stopień doktora habilitowanego (nauki o bezpieczeństwie) nadała Rada Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2014), obecnie Akademia Sztuki Wojennej.

Główne zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo narodowe, integracja europejska,  współpraca regionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Autor, redaktor lub współredaktor 24 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator 23 konferencji i seminariów naukowych, w tym 9 międzynarodowych, realizator projektów krajowych i europejskich (np. Ministerstwo Skarbu, NCBiR, INTERREG).
Stypendia, staże, wizyty naukowe m.in. w Bratysławie, Brnie, Budapeszcie, Debreczynie, Kijowie, Kownie, Londynie, Lwowie, Pradze, Trnawie, Waszyngtonie, Wiedniu, Wilnie.

W latach 2018-2019 zarządzał Działem ds. Monitorowana Strategii Rozwoju Uniwersytetu.

Sądeczanin z pochodzenia i przekonania. Pomysłodawca i organizator corocznego projektu naukowego pt. Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe. Założyciel i Przewodniczący Rady Instytutu Sądecko-Lubelskiego, organizacji pozarządowej zajmującej się promowaniem idei społeczeństwa obywatelskiego: www.isl.org.pl

Członek Zarządu Fundacji Ecclesia Nostra przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Dysie/k. Lublina.

Przedstawiciel Polski w 8-osobowej, międzynarodowej grupie eksperckiej, podczas Prezydencji Republiki Czeskiej w Grupie Wyszehradzkiej (luty-czerwiec 2016).

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

WYBRANY DOROBEK

A. po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (od czerwca 2014)

1. Książki:

 • W. Gizicki, (red.), Wielopoziomowość w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Lublin 2017.
 • W. Gizicki, (red.), Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie, Lublin 2016.
 • W. Gizicki, (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, Lublin 2015.
 • P. de la Fuente, W. Gizicki, C. Taracha, (red.), Terroryzm wczoraj i dziś. Wybrane problemy, Lublin 2015.
 • W. Gizicki et al., Security Policies of Visegrad Group Countries, Lublin 2014.
 • W. Gizicki, (red.), Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich, Lublin 2014.

2. Artykuły w czasopismach:

 • W. Gizicki, Aktywność na rzecz bezpieczeństwa i motywacje proobronne młodzieży na przykładzie działań Legii Akademickiej KUL, Edukacja dla bezpieczeństwa, nr 4/2015.
 • W. Gizicki, Rola i funkcje sił zbrojnych w XXI wieku, Bezpieczeństwo i Administracja, nr 2/2015, (współautor M. Mazur).
 • W. Gizicki, Wybrane problemy współpracy wojskowej państw Grupy Wyszehradzkiej, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, nr 42/2014.

B. po uzyskaniu stopnia doktora (2006-2014) 

1. Książki:

 • W. Gizicki, A Security Community. Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia, Lublin 2013.
 • W. Gizicki, (ed.), Political Systems of Visegrad Group Countries, Trnava-Lublin 2012.
 • W. Gizicki, Od Układu do Paktu. (R)Ewolucyjna zmiana w polityce bezpieczeństwa Polski, Lublin 2011.
 • W. Gizicki, Ład międzynarodowy w dokumentach Stolicy Apostolskiej, Toruń 2009.
 • W. Gizicki, (ed.), European Union-present and future, Lublin 2009.
 • W. Gizicki, Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, Toruń 2008.

2. Artykuły w czasopismach:

 • W. Gizicki, Security in the Light of Select Philosophical and Social Concepts. Between Theory and Practice, Philosophy. Sociology, nr 3/2013, s. 147-153, (czasopismo indeksowane w bazie Journal Citation Reports).
 • W. Gizicki, Bezpieczeństwo europejskie w kontekście migracji islamskich do państw niemieckojęzycznych, Przegląd Europejski, nr 2/2012, s. 85-116, (współautor M. Leśniewska).
 • W. Gizicki, Nowe globalne i regionalne środowisko bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe AON, nr 1/2012, s. 74-86.
 • W. Gizicki, Środkowoeuropejska wspólnota bezpieczeństwa, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 2/2012, s. 39-48.
 • W. Gizicki, Eastern Partnership – for Security and Cooperation, Political Sciences, nr 2/2012, s. 137-146.
 • W. Gizicki, Wybrane problemy bezpieczeństwa Europy Wschodniej, Studia Europejskie, nr 2/2010, s. 199-224.
 • W. Gizicki, Grupa Wyszehradzka wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4/2009, s. 87-94.
 • W. Gizicki, „Cień Prometeusza”... Problemy bezpieczeństwa w regionie Kaukazu, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, 2009, cz. 1, s. 97-109.

Czas wolny: zajęcia sportowe dla dzieci, ISL Lublinianka Ciecierzyn, (menedżer sportu, trener UEFA B).

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019 12:25