Witold Janocha

2022

Prace licencjackie
 • Poradnictwo rodzinne jako forma wsparcia małżeństwa i rodziny
 • Promocja personalistycznego ujęcia miłości małżeńskiej świętego Jana Pawła II.
 • Prawidłowa komunikacja jako podstawa więzi i trwałości małżeństwa i rodziny.

2021

Prace licencjackie
 • Komunikacja interpersonalna w relacjach partnerskich a rola pracownika socjalnego
 • Dopalacze jako nowe substancje psychoaktywne wśród młodzieży w Polsce
 • PRACA JAKO CZYNNIK PROMOCJI I ROZWOJU CZŁOWIEKA
 • Telepraca w życiu osób niepełnosprawnych
 • Wpływ komunikacji interpersonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi na budowanie relacji w okresie wczesnej dorosłości.
 • Hejt jako negatywne zjawisko w świecie Internetu
 • Zjawisko siecioholizmu wśród dzieci i młodzieży
 • System wsparcia i pomocy społecznej dla społeczności Głuchych w Polsce
 • Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w funkcjonowaniu seniorów
 • Psychospołeczna sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej
 • Cyberprzemoc w perspektywie pracy socjalnej
 • Osoby niepełnosprawne intelektualnie w środowisku społecznym
 • Funkcjonowanie domu dziecka jako placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy

2020

Prace licencjackie
 • Formy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
 • Syndrom Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców - charakterystyka zjawiska.
 • Wizerunek osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni medialnej