Witold Janocha

2021

Prace licencjackie
 • Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy

2020

Prace licencjackie
 • Formy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
 • Syndrom Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców - charakterystyka zjawiska.
 • Wizerunek osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni medialnej
 • Wybrane aspekty funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików w życiu społecznym.
 • Wybrane determinanty zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży
 • Wykluczenie społeczno-zawodowe osób opuszczających ośrodki penitencjarne
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi od hazardu
 • Wykluczenie cyfrowe jako nowy wymiar wykluczenia społecznego
 • Wybrane determinanty wykluczenia społecznego cudzoziemców w Polsce

2019

Prace licencjackie
 • Dzieci ulicy - charakterystyka, stereotypy, pomoc
 • Sytuacja dziecka w procesie rozwodowym rodziców
 • Formy wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Nowe media w pracy socjalnej
 • Nowe formy ojcostwa w świetle literatury przedmiotu
 • Single jako grupa społeczna i styl życia
 • Psychospołeczne funkcjonowanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
 • Proces adaptacji rodziny do niepełnosprawności dziecka
 • Postawy społeczeństwa wobec osób chorych psychicznie.