Witold Janocha

2019

Prace licencjackie
 • Współczesne wyzwania rodziny i formy działań pomocowych

2018

Prace licencjackie
 • Rola Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Dziecko w obliczu migracji zarobkowej rodziców
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne w ujęciu Zygmunta Baumana
 • Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych w literaturze przedmiotu
 • Wychowanie i rozwój dziecka w rodzinie niepełnej
 • Mobbing jako forma przemocy.
 • Gry komputerowe a zachowania problemowe młodzieży
 • Problem aborcji w relacjach małżeńskich i rodzinnych
 • Główne determinanty powrotów z migracji zarobkowej
 • Główne determinanty przynależności do grup subkulturowych
 • Strategie radzenia sobie z biedą mieszkanek Lublina w świetle badań własnych
 • Aktywizacja społeczna osób osadzonych
 • Osoby słabowidzące i niewidome w przestrzeni życia społecznego
 • Globalizacja kultury w literaturze przedmiotu
 • Indywidualne i społeczne skutki uzależnienia od substancji psychoaktywnych

2017

Prace licencjackie
 • Rola pracownika socjalnego w pracy z rodziną dotkniętą problemem przemocy
 • Rodzina w obliczu migracji zarobkowej
 • Zadania pomocy społecznej w kontekście osób dotkniętych bezdomnością
 • Psychospołeczne aspekty funkcjonowania osób przewlekle chorych