2010

Prace magisterskie
 • Rozwiązywanie problemu uzależnień przez organizację pozarządową na przykładzie stowarzyszenia AGAPE
 • Podstawy ładu gospodarczego w ujęciu Franciszka Jana Mazurka
 • Przemiany modelu rodziny w Polsce po 1989 roku. Aspekt społeczno-etyczny

2009

Prace licencjackie
 • Aktywizacja społeczeństwa na przyładzie działalności Centrum Wolontariatu w Lublinie
 • Społeczno–etyczne aspekty zjawiska mobbingu
 • Francisa Fukuyamy koncepcja kapitału społecznego
 • Specyfika przestępczości kobiet w Polsce
 • Prawo do pracy w ujęciu Franciszka Janusza Mazurka
 • Podstawy szacunku dla osób zmarłych. Ujęcie społeczno-etyczne
 • Etos pracownika socjalnego
 • Sponsoring jako element wizeruku firmy
 • Funkcje osoby zarządzającej zasobami ludzkimi
Prace magisterskie
 • Uzasadnienie potrzeby polityki rodzinnej
 • Personalistyczne kryterium oceny marginalizacji bezrobotnych
 • Bezrobocie w listach społecznych episkopatów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
 • Personalistyczne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju
 • Przemoc w rodzinie w perspektywie społeczno- etycznej

2008

Prace licencjackie
 • Wartość pracy dla osób niepełnosprawnych
 • Kreatywna funkcja przedsiębiorcy
 • Założenia i cele aktywnej polityki społecznej w obszarze bezrobocia