2011

Prace magisterskie
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poakcesyjnych migracji zarobkowych Polaków
 • Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi w Polsce
 • Podmioty i uwarunkowania resocjalizacji na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie
 • Uzależnienie młodzieży od Internetu. Aspekt społeczno-etyczny
 • Kreowanie kapitału ludzkiego w nowoczesnej organizacji
 • Znaczenie edukacji dla integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Rozwiązywanie konfliktów w nowoczesnej organizacji. Na podstawie literatury

2010

Prace licencjackie
 • Społeczno-etyczne podstawy klauzuli sumienia w etyce lekarskiej
 • Realizacja funkcji ekspresji osobowości w rodzinie
 • Elisabeth Noelle-Neumann teoria kreowania opinii publicznej
 • Założenia Zakładu Aktywności Zawodowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” i ich realizacja
 • Społeczno - etyczne dylematy w doktrynie "brudnych rąk"
 • Metody zabezpieczeń społecznych w wybranych projektach ubezpieczeń społecznych w latach 1991-1997
Prace magisterskie
 • Społeczno-etyczna ocena reklamy dziecięcej
 • Rozwiązywanie problemów uzależnienia alkoholowego w ruchu Anonimowych Alkoholików
 • Proces indywidualizacji we współczesnej kulturze organizacji pracy
 • Podstawy aksjologiczne oceny reklamy
 • Opinia publiczna a postawy obywatelskie
 • Ewolucja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce po 1989 roku
 • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania współczesnego terroryzmu