Zagadnienia do egzaminu z najnowszej historia Polski

1.   Kształtowanie się granic II RP

2.   Koncepcje federacyjna Piłsudskiego i koncepcja państwa narodowego Romana Dmowskiego  

3.   Konstytucje II RP

4.   System partyjny II RP

5.   Partie polityczne II RP

6.   Gospodarka II RP

7.   Partie Polityczne II RP

8.   Charakterystyka etniczno-religijna II RP

9.   Zamach majowy – okoliczności i konsekwencje

10.  Charakterystyka polityki równych odległości w dwudziestoleciu międzywojennym

11.  Stosunki Polski z ZSRR i Niemcami w dwudziestoleci międzywojennym

12.  Nauka, kultura i sztuka w dwudziestoleciu międzywojennym

13.  Polska polityka zagraniczna pomiędzy układem monachijskim a 1 września 1939 r.

14.  Kampania wrześniowa – przebieg, rezultaty

15.  Rząd RP na uchodźstwie w okresie II wojny światowej – podstawa prawna, charakterystyka działań

16.  Polskiego Państwo Podziemne – główne jego instytucje i charakterystyka jego działalności

17.  Organizacje podziemne działające poza strukturami Polskiego Państwa Podziemnego lub na jego obrzeżach

18.  Zagłada Żydów polskich – charakterystyka poszczególnych etapów

19.  Polski formacje wojskowe na frontach II wojny światowej

20.  Niemiecka polityka okupacyjna na ziemiach II RP

21.  Aneksja ziem wschodnich II RP i sowietyzacja tych obszarów

22.  Sprawa polska w polityce ZSRR, Wielkiej Brytanii i USA w okresie II wojny światowej

23.  Powstanie warszawskie – przyczyny, przebieg, skutki

24.  Początki Polski Ludowej – od PKWN do PZPR

25.  Zmiany terytorialne, etniczne i religijne w Polsce 1944-1947

26.  Charakterystyka społeczna, gospodarcza epoki stalinowskiej w Polsce

27.  Stosunki Kościół katolicki – państwo w latach 1944-1956

28.  Polski rok 1956, przebieg i konsekwencje

29.  Polska Władysława Gomułki – charakterystyka  przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych

30.  Marzec 1968, przyczyny, przebieg skutki

31.  Grudzień 1970 przyczyny, przebieg skutki

32.  Charakterystyka  przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych podczas dekady Edwarda Gierka

33.  Opozycja demokratyczna lat 1976-1980

34.  Relacje Kościół katolicki – państwo w okresie 1956-1978

35.  Strajki sierpnia 1980 r. i okres tzw.  karnawału solidarności

36.  Stan wojenny, jego przebieg i skutki

37.  Charakterystyka  przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych w okresie rządów gen. Wojciecha Jaruzelskiego

38.  Charakterystyka zmian 1989 w Polsce – przyczyny, przebieg, skutki

39.  Działalność i myśl polityczna polskich ośrodków emigracyjnych w okresie istnienia PRL

40.  Przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1989 r.  i jej

41.  Polska polityka zagraniczna lat 1989-2004 i jej skutki

 


 

Zagadnienia do egzaminu z historia powszechnej XX wieku  

1.   Charakterystyka ładu wersalskiego

2.   Powstanie Ligi Narodów i jej rola w okresie międzywojennym

3.   Od rewolucji lutowej do rewolucji październikowej 

4.   Sytuacja gospodarcza w okresie międzywojennym i jej wpływ na relacje międzypaństwowe

5.   Znaczenie konferencji w Locarno dla sytuacji w Europie Środkowej

6.   New Deal Roosvelta - polityka interwencjonizmu

7.   Interwencjonizm gospodarczy w Niemczech lat trzydziestych XX wieku

8.   Rosja Radziecka – Związek Radziecki w latach 20-tych

9.    Japonia w dwudziestoleciu międzywojennym

10.  Mussolini i faszyzm we Włoszech

11.  Dojście do władzy Adolfa Hitlera i nazizm

12.  Militaryzm w Japonii 

13.  Stosunki niemiecko radzieckie po dojściu Hitlera do władzy

14.  ZSRR w okresie rządów Józefa Stalina

15.  Wojna domowa w Hiszpanii

16.  Lata 1938-1939 w Europie – konferencja monachijska i jej skutki

17.  Przyczyny wybuchu II wojny światowej

18.  Fazy II wojny światowej – próba charakterystyki działań militarnych

19.  Holokaust

20.   Zasięg i charakterystyka działań wojennych w latach 1939-1945.

21.  Karta Atlantycka i Deklaracja Narodów Zjednoczonych – omów oba dokumenty

22.  Teheranie – Jałta – Poczdam. Omów główne postanowienia konferencji

23.  Powojenny podział Świata

24.  Proces powstawania bloku państw komunistycznych

25.  Proces powstawania bloku zachodniego

26.  Okoliczności powstania państwa Izrael i stosunki tego państwami arabskimi oraz blokiem wschodnim i zachodnim 

27.  Organizacja Narodów Zjednoczonych – powstanie, działalność, rola.

28.  Zimna wojna i jej etapy

29.  Powojenny podział Niemiec

30.  Wojna w Korei

31.  XX Zjazd KPZR i skutki referatu Chruszczowa dla państw bloku

32.  Węgierski rok 56

33.  Powojenne procesy dekolonizacyjne w Azji i Afryce

34.  Państwa Europy Zachodniej po 1945 roku

35.  Powojenne przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w USA

36.  Rok 1968 w Europie Zachodniej i Wschodniej

37.  Procesy zjednoczeniowe w Europie Zachodniej

38.  Kryzys kubański 

39.  Akt końcowy KBWE i tzw. proces helsiński

40.  Chiny powojenne

41.  Japonia powojenna

42.  Charakterystyka stosunków wschód-zachód w latach 80-tych

43.  1989 - jesień narodów

44.  Rozpad Związku Radzieckiego i historia państw powstałych po jego rozpadzie

45.  Rozpad Jugosławii i historia państwa powstałych na jej gruzach

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2011 20:45