2015

Prace dyplomowe
 • Zawartość informacyjna i analiza bilansu na podstawie przedsiębiorstwa Symbio Polska S. A.
 • Tytuł pracy końcowej: Źródła finansowania inwestycji mikro- i małych przedsiębiorstw
 • Analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa Wawel S.A.
 • Zawartość informacyjna i analiza bilansu na podstawie bilansu spółki MOMO Spółka Akcyjna w latach 2012-2014
 • Zawartość informacyjna i analiza rachunki zysków i strat na podstawie spółki S4E S. A.
 • Analiza zawartości informacyjnej bilansu jednostki gospodarczej na popdstawie firmy BRASTER S.A.
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa „Eskimos”
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa „X” za lata 2012-2014
Prace licencjackie
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstw przez banki
 • Private Banking na przykładzie Banku Pekao S.A.
 • Analiza porównawcza kredytu inwestycyjnego i leasingu.
 • Działania wybranych banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu.
 • Kredytowanie klientów indywidualnych na przykładzie Alior Bank SA
 • Analiza sytuacji finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim w latach 2011-2013
 • Ryzyko operacyjne w bankowości elektronicznej
 • Metody pomiaru i ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Deutsche Bank S.A.
 • Działalność instytucji parabankowych i jej implikacje dla polskiego systemu finansowego
 • Organizacja i funkcjonowanie nadzoru bankowego w Polsce w latach 2008-2013
 • Wealth management - stan obecny i perspektywy
 • Rola zabezpieczeń kredytowych w ograniczaniu ryzyka kredytowego