2019

Prace magisterskie
 • Pomiar i ocena ryzyka płynności na przykładzie ING Banku Śląskiego S.A.
 • Ocena ryzyka upadłości wybranych spółek giełdowych

2018

Prace dyplomowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe w polskim systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ewolucja systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
 • Ubezpieczenie rentowe w polskim systemie ubezpieczeń społecznych
 • Miejsce pracowniczych programów emerytalnych w systemie emerytalnym w Polsce
 • Zasady funkcjonowania i ocena sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Ewolucja ubezpieczenia wypadkowego jako elementu zabezpieczenia społecznego osób pracujących w Polsce
 • Ubezpieczenia społeczne osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia
 • Obowiązki osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • Świadczenie emerytalne dla nauczycieli w polskim systemie ubezpieczeń społecznych

2017

Prace dyplomowe
 • Źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej kapitałem własnym
 • Analiza płynności finansowej spółki e-Muzyka S.A. w latach 2014-2016
Prace licencjackie
 • Rola i funkcje banków centralnych w gospodarce na przykładzie Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Anglii
 • Działalność wybranych banków uniwersalnych i specjalistycznych na rynku kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2013-2015.
 • Prawne zabezpieczenia kredytu jako metoda ograniczania ryzyka kredytowego.
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa obrotu pieniężnego w Polsce
 • Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2005-2015