Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Autor lub współautor kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych z zakresu bankowości, rynków kapitałowych oraz finansów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Promotor ponad 50 obronionych prac dyplomowych.

Wiodące zainteresowania naukowe:

  • związki zachodzące pomiędzy danymi raportowanymi w sprawozdawczości finansowej a wartością rynkową banków komercyjnych,
  • mikro- i makroekonomiczne aspekty oszczędności i zadłużenia w sektorze prywatnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w audycie sprawozdań finansowych, opracowywaniu analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej i biznesplanów przedsiębiorstw, jak również w ocenie ryzyka kredytowego transakcji zawieranych przez banki z osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami.

Pełnione funkcje:

  • Sekretarz Redakcji Czasopisma „Finanse” Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
  • Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Rozwoju KUL
  • koordynator uczelniany Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”,
  • koordynator Instytutowy Programów Erasmus i Erasmus+ dla kierunku Ekonomia
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 19:38