Urodzony dnia 10 stycznia 1983 r. w Lublinie. W latach 2002-2007 odbył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł zawodowy magistra prawa uzyskał na podstawie pracy magisterskiej zatytułowanej „Społeczna szkodliwość czynu w polskim prawie karnym”, napisanej w ramach seminarium magisterskiego z prawa karnego materialnego. Od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2011 r. uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich na WPPKiA KUL. W okresie od 1 października 2008 r. do 30 września 2011 r. stypendysta Rektora KUL. Od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. stypendysta Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie. W 2011 r. ukończył Podyplomowe Studia z Informatyki na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym KUL. Od 1 października 2011 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Centrum Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W roku akademickim 2011/2012 uzyskał też stypendium przyznawane osobom, którym wszczęto przewód doktorski, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. Dnia 25 września 2012 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego”, przygotowaną pod kierownictwem naukowym dra hab. Krzysztofa Wiaka (prof. KUL). Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Alicja Grześkowiak (prof. KPSW) oraz prof. zw. dr hab. Witold Kulesza. Na podstawie decyzji Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 16 października 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo karne). Uchwałą Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL z dnia 19 czerwca 2013 r. powołany na członka współpracownika Wydziału Nauk Prawnych. Od dnia 28 października 2013 r. członek komitetu redakcyjnego Roczników Nauk Prawnych KUL. Dnia 26 czerwca 2014 r. - uchwałą Senatu KUL - powołany na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów. Awansowany na stanowisko adiunkta - z mocą od 1 października 2014 r. Od 1 października 2015 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  KUL; sekretarz Katedry. Na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dnia 19 stycznia 2016 r. - opiekun praktyk studenckich, na kierunku Prawo. Począwszy od dnia 18 lutego 2016 r. - koordynator sekcji karnej, działającej przy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. Decyzją Rektora KUL z dnia 9 grudnia 2019 r. uzyskał nagrodę indywidualną II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki. W latach 2015-2017 aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Lublinie. Adwokat - wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, seminariach, wykładach otwartych, szkoleniach w tym m.in.:

 1. Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej. Konferencja naukowa zorganizowana w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 24 kwietnia 2006 r.
 2. Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce. Konferencja naukowa zorganizowana w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 27 listopada 2007 r.
 3. Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe w Lublinie w dniach 18-19 września 2008 r.
 4. Kryzys. Natura, odmiany, trwanie, przezwyciężenie. Aspekty historyczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 20-21 listopada 2009 r. (referat: Prawo karne sprawcy czy ofiary? Kryzys aksjologiczny i dogmatyczny na gruncie prawa karnego; członek komitetu organizacyjnego konferencji; moderator jednego z paneli konferencyjnych).
 5. Prezentacja polskiego tłumaczenia dzieła Profesora Juliusza Makarewicza: Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe. Konferencja naukowa zorganizowana w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 1 marca 2010 r.
 6. Wykład otwarty Romano Prodiego na temat L’Europa nella competizione mondiale wygłoszony w ramach cyklu Colloqui sull’Europa w Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie dnia 13 grudnia 2010 r.
 7. Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli dnia 14 marca 2011 r.
 8. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości. Konferencja zorganizowana na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniach 18-19 kwietnia 2011 r. (referat: Retrybutywizm, sprawiedliwość naprawcza czy trzecia droga? Z rozważań na tle koncepcji podmiotu biernego przestępstwa).
 9. Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw. Ogólnopolska konferencja pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zorganizowana w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 11-12 maja 2011 r.
 10. Lublin-Lwów. Nauki prawne - pomiędzy tradycją a współczesnością. Konferencja zorganizowana dnia 20 października 2011 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji 70. rocznicy śmierci Profesora Logschamps De Bérier.
 11. Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego Konferencja zorganizowana na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli dnia 24 października 2011 r. (referat przedłożony do publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym: Funkcja kompensacyjna prawa karnego i sprawiedliwość naprawcza na tle poglądów Leona Petrażyckiego; głos w dyskusji).
 12. Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego wraz z Katedrą Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz z Katedrą Stosunków Międzynarodowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 15 marca 2012 r.
 13. Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa KUL w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 16 maja 2012 r. (głos w dyskusji).
 14. Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku. Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL oraz Zakład Prawa Karnego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 24 maja 2012 r.
 15. Bezpieczeństwo współczesnego świata - wyzwania i zagrożenia. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula oraz Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu dnia 21 marca 2013 r. (referat: Bezpieczeństwo państwa jako przedmiot ochrony niektórych przestępstw popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej; głos w dyskusji).
 16. II Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów - "Nullum crimen sine lege" zorganizowany przez Katedrę Prawa Karnego UAM na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 10-11 kwietnia 2013 r. (referat przedłożony do publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym: Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa a zasada nullum crimen sine lege; głos w dyskusji).
 17. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli w dniach 23-24 kwietnia 2013 r. (referat: Zgoda dysponenta dobrem prawnym jako okoliczność wyłączająca bezprawność. Perspektywa komparatystyczna).
 18. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL dnia 28 listopada 2013 r.
 19. Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL dnia 12 grudnia 2013 r.
 20. III Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów - "Reforma prawa karnego" zorganizowany przez Zakład Prawa Karnego UAM na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. (referat przedłożony do publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym: Cyberprzestępczość a zmiany w polskim prawie karnym).
 21. Przestępstwa seksualne. Perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu w dniach 8-9 września 2014 r. (referat przedłożony do publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym: Cyberprzestępstwa o charakterze seksualnym w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 4 kwietnia 2014 r.; głos w dyskusji).
 22. Posiedzenie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL w dniu 13 października 2014 r. (referat: Znaczenie podmiotu biernego przestępstwa).
 23. Wykład otwarty prof. dra hab. Jerzego Stępnia na temat Istota współczesnego państwa wygłoszony dnia 2 grudnia 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w ramach cyklu wykładów otwartych pt. Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa.
 24. VI Lubelskie Kolokwium Karnistyczne - "Eutanazja" zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UMCS oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 8 grudnia 2014 r.  
 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ataki sieciowe 2015" zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 24-25 marca 2015 r. (referat: Cyberterroryzm a cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym).
 26. Ogólnopolska konferencja naukowa "Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r." zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL, Zakład Prawa Karnego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 26 maja 2015 r.
 27. Ogólnopolska konferencja naukowa "Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Wartości - sankcje - procedury" zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 16 czerwca 2015 r. (referat: Podmioty bierne cyberprzestępstw a prawo europejskie).
 28. Otwarte seminarium naukowe Katedry Postępowania Karnego KUL zorganizowane w dniu 14 grudnia 2015 r. (referat: Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnością przesłuchania i przeszukania).
 29. IV Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe - "Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym" zorganizowane przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 11 kwietnia 2016 r.
 30. XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych - "Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersyteckich poradni prawnych w systemie poradnictwa prawnego" zorganizowana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 15-17 kwietnia 2016 r.
 31. Otwarte seminarium naukowe Katedry Postępowania Karnego KUL zorganizowane w dniu 18 kwietnia 2016 r. pod tematem przewodnim: "Prawo do obrony po noweli k.p.k. z dnia 11 marca 2016 r." (referat wygłoszony w ramach wstępu do dyskusji).
 32. Ogólnopolska konferencja naukowa "Granice efektywności prawa" zorganizowana przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 25 maja 2016 r. (referat: Granice efektywności prawa do korzystania z pomocy obrońcy po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 11 marca 2016 r.).
 33. VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego zorganizowany przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku i w Sopocie w dniach 2-4 czerwca 2016 r. (referat: Skutki uchylenia art. 80a k.p.k. przy rozszerzonych trybach konsensualnych i reformatoryjnym orzekaniu w postępowaniu apelacyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 11 marca 2016 r.).
 34. Seminarium naukowe "Kontrowersje wokół art. 168a-168b k.p.k." zorganizowane przez Katedrę Postępowania Karnego KUL na Wydziale Prawa, Prawa  Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 20 marca 2017 r. (organizacja seminarium; referat: Ochrona tajemnicy adwokackiej przy wykorzystaniu dowodów z kontroli operacyjnej).
 35. Ogólnopolska konferencja naukowa "Słuszność w prawie w teorii i w praktyce" zorganizowana przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu) na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 17 maja 2017 r. (referat: Słuszność a celowość w kontekście stosowania obserwacji psychiatrycznej w polskim postępowaniu karnym).
 36. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w dniach 21-22 września 2017 r.
 37. Przeprowadzenie, w dniu 11 stycznia 2018 r., szkoleń dla prokuratorów i pracowników prokuratury, w następującej tematyce: "Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym (w perspektywie zmian w latach 2015-2017)"; "Współczesne trendy w cyberprzestępczości" - szkolenie zorganizowane przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Katedrę Prawa Karnego KUL, Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego oraz Fundację Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
 38. Międzynarodowa konferencja naukowa "Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa. Polska - Słowacja - Ukraina - Gruzja" zorganizowana przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 6-7 czerwca 2018 r.
 39. VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego zorganizowany przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa UwB w dniach 20-22 września 2018 r. (referat: Granice prawa osoby podejrzanej do obrony w kontekście art. 233 § 1a k.k.).
 40. Ogólnopolska konferencja naukowa "Środki dowodowe. Tradycja - Współczesność - Perspektywy" zorganizowana przez Zakład Prawa Karnego Procesowego oraz Zakład Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Łańcucie, w dniach 18-19 października 2018 r. (referat: Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny w polskim procesie karnym).
 41. Udział w szkoleniu zawodowym na temat: "Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu przetwarzania danych informatycznych" przeprowadzonym w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie w dniu 8 listopada 2018 r.
 42. Seminarium naukowe "Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszający postępowanie karne. Szanse i zagrożenia" zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Katedrą Postępowania Karnego KUL w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dniu 28 listopada 2018 r. (referat: Przesłanki wniesienia skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego).
 43. X Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. "Naruszenie miru domowego" zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UMCS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 10 grudnia 2018 r.  
 44. Ogólnopolska konferencja naukowa: "Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego a nowy reformatoryjny model postępowania odwoławczego" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego KUL na Wydziale Prawa, Prawa  Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 17 maja 2019 r. (organizacja konferencji; referat: Czy ustawodawca optymalnie uregulował przesłanki wydania wyroku kasatoryjnego?). W ramach konferencji zaprezentowano wstępne wyniki badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Karnego KUL w ramach przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki grantu na realizację projektu badawczego: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego” (nr projektu: 2016/23/B/HS5/03786).
 45. IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego: "Quo vadit processus criminalis? Proces karny sensu largo - rzeczywistość i wyzwania" zorganizowany przez Katedrę Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w dniach 16-18 września 2019 r. (referat: Podstawy uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania de lege lata i de lege ferenda).
 46. Przeprowadzenie, w dniu 14 listopada 2019 r. szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie na temat: "Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania kasatoryjności postępowania odwoławczego; zagadnienia praktyczne" - szkolenie zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką Izby Adwokackiej w Lublinie.
 47. XII Lubelskie Kolokwium Karnistyczne - "Kradzież z włamaniem" zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w dniu 7 grudnia 2020 r., zdalnie na MS Teams.
 48. "Obrońca i pełnomocnik wobec opinii biegłego w procesie karnym" - szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" w dniu 25 marca 2021 r., zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM.
 49. Konferencja naukowa: "Czy proces karny stał się procesem prokuratora?" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UMCS w dniu 11 czerwca 2021 r., zdalnie na MS Teams.

 

Monografie:

 1. Smarzewski M., Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego, Lublin 2013, ss. 236 (ISBN 978-83-7702-804-9).
 2. Dzierżanowska J., Markiewicz T., Smarzewski M., Wąsek-Wiaderek M., Zbiciak A., Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej. Teoria i praktyka, red. M. Wąsek-Wiaderek, Warszawa 2021, ss. 349 (ISBN 978-83-8235-606-9; ISBN e-book 978-83-8235-607-6) - planowany termin wydania: wrzesień 2021.

 

Artykuły naukowe:

 1. Smarzewski M., Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa, "Roczniki Nauk Prawnych KUL" 2010, nr 2, s. 117-134 (ISSN 1507-7896) - link do czasopisma.
 2. Smarzewski M., O wprowadzeniu humanizmu do kodeksu karnego, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 1, s. 35-46 (ISSN 1233-2577) - link do artykułu.
 3. Smarzewski M., Prawo karne sprawcy czy ofiary? Kryzys aksjologiczny i dogmatyczny na gruncie prawa karnego, "Roczniki Nauk Prawnych KUL 2012", nr 1, s. 29-45 (ISSN 1507-7896) - link do czasopisma.
 4. Smarzewski M., Retrybutywizm, sprawiedliwość naprawcza czy trzecia droga? Z rozważań na tle koncepcji podmiotu biernego przestępstwa, w: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. M. Woźniak, Lublin 2012, s. 227-235 (ISBN 978-83-7702-477-5).
 5. Smarzewski M., Funkcja kompensacyjna prawa karnego i sprawiedliwość naprawcza na tle poglądów Leona Petrażyckiego, w: Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego, red. D. Gil, Ł. Pikuła, Lublin 2013, s. 181-194 (ISBN 978-83-7702-724-0).
 6. Smarzewski M., Legal status of the injured person in polish criminal proceedings, "Roczniki Nauk Prawnych KUL" 2013, nr 1, s. 25-47 (ISSN 1507-7896) - link do artykułu.
 7. Smarzewski M., Bezpieczeństwo państwa jako przedmiot ochrony niektórych przestępstw popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, w: Bezpieczeństwo współczesnego świata. Edukacja i komunikowanie, red. Z. Dziemianko, A. Kijas, Poznań 2013, s. 173-192 (ISBN 978-83-61449-01-0).
 8. Smarzewski M., Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa a zasada nullum crimen sine lege, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 179-193 (ISBN 978-83-255-5640-2).
 9. Smarzewski M., Zgoda dysponenta dobrem prawnym jako okoliczność wyłączająca bezprawność. Perspektywa komparatystyczna, w: Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego, red. D. Gil, Lublin 2013, s. 88-101 (ISBN 978-83-7702-803-2).
 10. Smarzewski M., O społecznej szkodliwości czynu w polskim prawie karnym, "Roczniki Nauk Prawnych KUL" 2013, nr 3, s. 61-87 (ISSN 1507-7896) - link do artykułu.
 11. Smarzewski M., Rilevanza del concetto di soggetto passivo del reato sullo sfondo del diritto penale polacco, "Studi polacco-italiani di Toruń" 2014, t. X, s. 41-73 (ISSN 1689-765X - print; ISSN 2391-7865 - online) - link do artykułu.
 12. Smarzewski M., Cyberprzestępczość a zmiany w polskim prawie karnym, w: Reforma prawa karnego. Księga po Zjeździe Młodych Karnistów, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014, s. 262-281 (ISBN 978-83-255-7541-0).
 13. Smarzewski M., Podmioty bierne cyberprzestępstw a prawo europejskie, w: Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej, t. I, red. Ł. Pikuła, Toruń 2015, s. 129-150 (ISBN 978-83-8019-286-7).
 14. Smarzewski M., Toward New Focus on Retributive Justice. Reflections on Background of Passive Subject of Crime, "Roczniki Nauk Prawnych KUL" 2015, nr 4, s. 69-90 - link do artykułu.
 15. Smarzewski M., Cyberprzestępstwa o charakterze seksualnym w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 4 kwietnia 2014 r., w: Przestępczy seks, red. T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło, P. Jóźwiak, Warszawa 2016, s. 81-91 (ISBN 978-83-7930-910-8).
 16. Smarzewski M., Urbanovich P., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni a prawo karne, w: Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, red. M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski, Lublin 2016, s. 489-495 (ISBN 978-83-8061-242-6).
 17. Smarzewski M., Granice efektywności prawa do korzystania z pomocy obrońcy w kontekście ostatnich nowelizacji KPK, "Monitor Prawniczy" 2016, nr 21, s. 1154-1160 (ISSN 1230-6509).
 18. Smarzewski M., Banach M., Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania, "Palestra" 2017, nr 3, s. 75-87 (ISSN 0031-0344) - link do artykułu.
 19. Smarzewski M., Cyberterroryzm a cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym, "Ius Novum" 2017, nr 1, s. 64-75 (ISSN 1897-5577) - link do artykułu.
 20. Smarzewski M., Kryczka P., Efektywność prawa do obrony podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym (dostęp do akt po złożeniu wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania), "Państwo i Prawo" 2018, nr 4, s. 88-99 (ISSN 0031-0980).
 21. Smarzewski M., Wąsek-Wiaderek M., Dzierżanowska J., Katedra Postępowania Karnego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Lublin 2018, s. 191-212 (ISBN 978-83-8061-560-1) - część, dotycząca prof. Z. Papierkowskiego, s. 200-206.
 22. Smarzewski M., Skutki uchylenia art. 80a k.p.k. przy rozszerzonych trybach konsensualnych i reformatoryjnym orzekaniu w postępowaniu apelacyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 11 marca 2016 r., w: Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018, s. 107-120 (ISBN 978-83-7865-654-8).
 23. Smarzewski M., Słuszność a celowość w kontekście stosowania obserwacji psychiatrycznej w polskim postępowaniu karnym, "Przegląd Sądowy" 2019, nr 1, s. 43-54 (ISSN 0867-7255).
 24. Smarzewski M., Banach M., Prawo adwokata do obrony w postępowaniu karnym i dyscyplinarnym a tajemnica adwokacka, "Palestra" 2019, nr 3, s. 40-54 (ISSN 0031-0344) - link do czasopisma.
 25. Smarzewski M., Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny w polskim procesie karnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2019, Prawo 24, s. 162-178 (ISSN 1730-3508) - link do artykułu.
 26. Smarzewski M., Prywatna opinia biegłego na tle pozycji konsultanta technicznego strony we włoskim procesie karnym, "Forum Prawnicze" 2020, nr 1, s. 58-71 (ISSN 2081-688X) - link do artykułu.
 27. Smarzewski M., Granice prawa osoby podejrzanej do obrony w kontekście art. 233 § 1a k.k., w: Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, red. C. Kulesza, A. Sakowicz, Białystok 2019, s. 533-547 (ISBN 978-83-65696-53-3).
 28. Smarzewski M., The Right to Defence in Poland. Remarks on the Latest Amendments of the Code of Criminal Procedure from the European Perspective, "Review of European and Comparative Law" 2020, vol. XLI, nr 2, s. 81-107 - link do artykułu.
 29. Smarzewski M., Banach M., Dowodzenie wysokości szkody pokrzywdzonego w procesie karnym.

 

Granty:

 

Udział w projektach naukowych o charakterze międzynarodowym:

 • Członek sieci akademickiej (https://stream-eaw.eu/stream-academic-network/) w europejskim projekcie naukowym „Strengthening Trust in European Criminal Justice Area through Mutual Recognition and the Streamlined Application of the European Arrest Warrant”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Sprawiedliwość” – European Union’s Justice Programme (2014-2020). Okres realizacji: 2021-2022. Projekt pilotowany przez CEPS (Centre for European Policy Studies); kierownik projektu: prof. Sergio Carrera.
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021 09:52