Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019: czwartek, godz. 12.30-14.00, p. C-533.

 

Konsultacje (studia niestacjonarne): 27.10.2018 r., godz. 17.30-18.15, p. C-533; 24.11.2018 r., godz. 17.30-18.15, p. C-533; 26.01.2018 r., godz. 16.40-17.25, p. C-533.

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@wp.pl; marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445 35 53 (w godzinach konsultacji)

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(WARSZTATY)

Na najbliższe zajęcia (20-21 grudnia 2018 r.) proszę o przygotowanie następujących zagadnień, kierując się treścią podręcznika (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018) oraz przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 - tekst jedn. ze zm.):

  • strony bierne (rozdział 4, podrozdział 4.2.2.4);
  • reprezentanci stron procesowych (rozdział 4.2.3);
  • art. 71-89 k.p.k.

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(KOLOKWIUM)

W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń niniejszym wskazuję, że w dniach 10-11 stycznia 2019 r. odbędzie się kolokwium. Będzie ono obejmowało swym zakresem następującą partię materiału, którą poniżej określam, głównie idąc za wiodącym podręcznikiem:

  • pojęcia podstawowe (rozdział 1, bez podrozdziału 1.10, tj. z wyłączeniem czynności procesowych);
  • główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego (rozdział 2);
  • obowiązywanie polskiego prawa karnego procesowego (rozdział 3);
  • uczestnicy procesu karnego (rozdział 4; art. 24-91b k.p.k.);
  • postępowania szczególne (rozdział 12, podrozdział 12.2; art. 485-517j k.p.k.).

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(SPRAWOZDANIE Z ROZPRAWY KARNEJ)

Przypominam, że jednym z warunków uzyskania zaliczenia z warsztatów w semestrze zimowym jest sporządzenie sprawozdania z rozprawy karnej przed sądem pierwszej instancji. Sprawozdania należy przesyłać w wersji elektronicznej, na adres e-mail: marek.smarzewski@kul.pl, w terminie do dnia 19 stycznia 2019 r.

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROKURATURZE
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Przypominam, że na okres odbywania praktyk należy posiadać ubezpieczenie NNW.


Jednocześnie wszystkich Państwa odsyłam do treści zarządzenia nr ROP-0101-116/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - link.


Zgodnie z informacją przekazaną w trakcie spotkania organizacyjnego, poniżej zamieszczam dzienniki praktyk (oddzielnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) wraz z instrukcją, a także wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej:

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2018 18:53