Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz na mojej prywatnej stronie: http://www.marekchmielewski.eu

 

Urodzony w 1959 roku, jest kapłanem Diecezji Radomskiej, wyświęconym w katedrze sandomierskiej w 1983 roku; kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, w której pełni funkcję sekretarza Kapituły.

Po pięciu latach pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, w trakcie której odbył specjalistyczne studia w zakresie teologii duchowości na KUL, w 1988 r. został pracownikiem naukowym KUL. Doktorat uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy pt. Doświadczenie mistyczne Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911). Habilitował się w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej (Lublin 1999). Dnia 7 VI 2002 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym KUL, zaś 23 II 2016 r. z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał tytuł profesora nauk teologicznych. Od 1 X 2019 r. jest profesorem zwyczajnym KUL.

W latach 2000-2006 był dyrektorem Instytutu Teologii Duchowości KUL. W latach 2000-2008 był prezesem Sekcji Duchowości Teologów Polskich, którą przekształcił w Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, mające osobowość prawną kościelną i cywilną. Od 2009 r.przez dwie kadencje był Prezesem tegoż Stowarzyszenia; od 2017 - wiceprezesem. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego oraz członkiem Rady Naukowej dwumiesięcznika "Życie Konsekrowane", oraz Rady Naukowej Journal of Religious Science "Soter" (Kowno, Litwa). W latach 2002-2011 (przez trzy kadencje) i 2014-2017 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, a  od 2017 roku jest jego przewodniczącym; od 2013 jest członkiem-korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (zobacz). Od 2008 roku współpracuje z Fakultetem Teologicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Vytautas Didziojo Universitetas) w Kownie na Litwie jako profesor wizytujący i członek Komisji Przewodów Doktorskich. 

W 2001 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, zaś 18 XII 2018 r. –Złotym Medalem za długoletnią służbę oraz Medalem Jubileuszowym 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (8 XII 2018).

Dnia 27 VI 2012 Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa) przyznał mu doktorat honoris causa (wręczenie regaliów miało miejsce 14 II 2013) (zob. relację filmową - właściwy materiał około 45 minuty).

W latach 2005-2008, 2008-2012, 2012-2016, to jest przez trzy kadencje był prodziekanem Wydziału Teologii i członkiem Senatu KUL. W latach 2005-2015 przewodniczył Komisji Stypendialnej KUL, a w latach 2009-2012 - Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.

Był promotorem doktoratu honoris causa KUL dla o. Daniela-Ange (24 IV 2009). W latach 2013-2020 pełnił funkcję wiceprezesa Fundacji Potulickiej.

Obszary zainteresowań badawczych, to: metodologia teologii duchowości, mistyka, duchowość świeckich konsekrowanych — opracował i trzykrotnie wydał dokumenty Kościoła na temat instytutów świeckich (Z Chrystusem w świecie, Lublin 1997; 2003; Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór dokumentów (BTD 1) (Lublin 2011), współczesne nurty duchowości i nauczanie Jana Pawła II.

Zainicjował i redagował Leksykon duchowości katolickiej (Lublin-Kraków 2002) (nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL). Zapoczątkował i redagował serię „Duchowość w Polsce” (10 tomów), która od 2010 r. została przekształcona w rocznik naukowy Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (ISSN 2081-4674). Utworzył i redaguje serię pt. "Biblioteka Teologii Duchowości" (aktualnie wydano 4 tomy).

Opublikował ponadto książki: Doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej (Niepokalanów 1992); Polscy teologowie duchowości (Lublin 1993); 101 pytań o życie duchowe (Lublin 1999); Myśli niewypowiedziane. Wybór pomocy homiletycznych (Lublin 2002); Teologowie duchowości w Polsce 2003 (Lublin 2003); Vademecum duchowości katolickiej (Lublin 2004); Recepta na świętość (Częstochowa 2005); Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL (Lublin 2007); Nauczycielka, katechetka i mistyk - Maria Szymanowska (1901-1983) (Lublin 2008); Świadkowie męki Chrystusa. Droga Krzyżowa z Weroniką i Szymonem (Kraków 2010); O przeszkodach w modlitwie (Kraków 2010); W szkole różańca świętego (Kraków 2010) oraz około 220 artykułów naukowych; Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji (Biblioteka Teologii Duchowości, t. 3, Lublin 2013); Świadkowie wiary (Lublin 2013); Jak żyć po chrześcijańsku? Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania (Kraków 2014); W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie (Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2014); [współautor J. Królikowski] Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015 – 20 XI 2016) (Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2015); Wielka księga duchowości katolickiej (Wydawnictwo AA, Kraków 2015); ABC duchowości, część I, Wydawnictwo „Monumen” Warszawa 2016; Króluj nam, Chryste! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla, Wydawnictwo Św. Krzyża Opole 2016, wyd. 3 - 2018; Jezu, ufam Tobie! Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Przewodnik, Ostra Brama — Skarżysko-Kamienna 2017; Duchowość miłosierdzia. Mały katechizm, Lublin 2017.

Regularnie publikuje w "Miesięczniku Egzorcysta" (dział: ABC duchowości).

Ponadto opublikował w sumie ponad 330 artykułów naukowych. Jest redaktorem ponad 30 prac zbiorowych. 

Zobacz kompletny wykaz dorobku publikacyjnego.

Wypromował 21 doktorów i 174 magistrów.

Uczestniczył w około 130 sympozjach i kongresach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych (Francja, Hiszpania, Litwa, Ukraina, Włochy), między innymi w Międzynarodowych Kongresach Mariologicznych.

Podejmuje ponadto działalność kaznodziejską i rekolekcyjną (ponad 40 rekolekcji parafialnych, 18 kapłańskich i dla alumnów, 20 dla osób konsekrowanych, 16 dla grup specjalistycznych, ponadto przeprowadził kilkadziesiąt dni skupienia dla różnych grup, zwłaszcza dla instytutów świeckich), jak również popularyzatorską (około 350 artykułów o charakterze duszpasterskim). 

Od 2003 roku nieprzerwanie w każdy czwartek w Radio Maryja i TV Trwam prowadzi cykl rozważań o duchowości „Duc in altum!” - w sumie ponad 870 odcinków (częściowo opublikowanych zostało przez Edycję św. Pawła w książce Duc in altum! t. 1 — Częstochowa 2005, t. 2 — Częstochowa 2007, t. 3  — Częstochowa 2009, oraz t. 3: W szkole życia duchowego świętych, Szczecinek 2010; zbiór 570 audycji ukazał się w tomie pt. Wielka księga duchowości katolickiej, Wydawnictwo AA Kraków 2016).

W roku akademickim 2014/2015, z okazji Roku św. Jana Pawła II redagował wybór "Myśli codziennych Jana Pawła II na stronie KUL (http://www.kul.pl/jan-pawel-ii-mysli-codzienne,17250.html).

Do 2017 r. współpracował z Instytutem Świeckim Chrystusa Króla.

 

Rozrywka: muzyka poważna, rower, turystyka piesza.
Zamiłowania: cisza, porządek.

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2020 12:44