2018

Prace magisterskie
 • Jemielniak Anna, Obraz kultury kulinarnej w polskiej blogosferze w świetle badań ankietowych
 • Ryś Przemysław, Multimodalna analiza widowisk muzycznych na wybranych przykładach
 • Zbęk Katarzyna, Kulturowa rola fotografii we współczesnym społeczeństwie w świetle badań ankietowych

2017

Prace magisterskie
 • Rzepka Jolanta, Wizerunek kobiety w wybranych polskich reklamach telewizyjnych w 1996, 2006, 2016 roku. Analiza porównawcza.
 • Szubra Paulina, Recepcja ikony na przykładzie Pracowni Artystycznej Św. Łukasza w Lublinie

2016

Prace licencjackie
 • Jemielniak Anna, Recepcja telewizyjnych audycji kulinarnych przez studentów lubelskich uczelni na podstawie badań ankietowych
 • Ryś Przemysław, Granice wolności artystycznej w muzyce metalowej na przykładzie wybranych wideoklipów
Prace magisterskie
 • Budnik Przemysław, Globalny i glokalny wymiar Suwałki Blues Festival w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.
 • Filipek Paweł, Promowanie fantastyki w działalności domu kultury Narnia w społeczności lokalnej, na podstawie badań ankietowych
 • Parzniewska Anna, Kultura więzienna w filmach "Skazani na Shawshank" Franka Darabont'y i "Symetria" Konrada Niewolskiego - analiza porównawcza.
 • Tujaka Agnieszka, Wizerunek kobiety w wybranych filmach Woody`ego Allena.

2015

Prace magisterskie
 • Chrobak Ewa, Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie badań ankietowych
 • Flis Aleksandra, Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej szansą rozwoju kultury na przykładzie projektów zrealizowanych we Włodawie, w latach 2004-2014.
 • Sarowski Łukasz, Kultura Web 3.0 jako nowa przestrzeń komunikacyjna społeczeństwa transgresyjnego na podstawie internetowych badań ankietowych

2014

Prace magisterskie
 • Maczulski Tomasz, Analiza mowy ciała wybranych reklam telewizyjnych w świetle idei postmodernizmu.

2013

Prace licencjackie
 • Chołody Paulina, Kulturowo-społeczne determinanty dekoracji wnętrz mieszkań na podstawie badań ankietowych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Chrobak Ewa, Rola dziecka we współczesnej rodzinie w opinii lubelskich licealistów na podstawie badań ankietowych.
 • Flis Aleksandra, Role społeczne kobiet na podstawie filmów "Służące" i "Smażone zielone pomidory".
 • Gruszkowska Martyna, Wpływ Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach na aktywność kulturalną młodzieży gimnazjalnej w świetle badań ankietowych.
 • Polak Dorota, Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej na przykładzie stacji TVP1 i TVN w styczniu 2013 roku.