2018

Prace magisterskie
 • Obraz kultury kulinarnej w polskiej blogosferze w świetle badań ankietowych
 • Multimodalna analiza widowisk muzycznych na wybranych przykładach
 • Kulturowa rola fotografii we współczesnym społeczeństwie w świetle badań ankietowych

2017

Prace magisterskie
 • Wizerunek kobiety w wybranych polskich reklamach telewizyjnych w 1996, 2006, 2016 roku. Analiza porównawcza.
 • Recepcja ikony na przykładzie Pracowni Artystycznej Św. Łukasza w Lublinie

2016

Prace licencjackie
 • Recepcja telewizyjnych audycji kulinarnych przez studentów lubelskich uczelni na podstawie badań ankietowych
 • Granice wolności artystycznej w muzyce metalowej na przykładzie wybranych wideoklipów
Prace magisterskie
 • Globalny i glokalny wymiar Suwałki Blues Festival w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.
 • Promowanie fantastyki w działalności domu kultury Narnia w społeczności lokalnej, na podstawie badań ankietowych
 • Kultura więzienna w filmach "Skazani na Shawshank" Franka Darabont'y i "Symetria" Konrada Niewolskiego - analiza porównawcza.
 • Wizerunek kobiety w wybranych filmach Woody`ego Allena.

2015

Prace magisterskie
 • Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie badań ankietowych
 • Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej szansą rozwoju kultury na przykładzie projektów zrealizowanych we Włodawie, w latach 2004-2014.
 • Kultura Web 3.0 jako nowa przestrzeń komunikacyjna społeczeństwa transgresyjnego na podstawie internetowych badań ankietowych

2014

Prace magisterskie
 • Analiza mowy ciała wybranych reklam telewizyjnych w świetle idei postmodernizmu.

2013

Prace licencjackie
 • Kulturowo-społeczne determinanty dekoracji wnętrz mieszkań na podstawie badań ankietowych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Rola dziecka we współczesnej rodzinie w opinii lubelskich licealistów na podstawie badań ankietowych.
 • Role społeczne kobiet na podstawie filmów "Służące" i "Smażone zielone pomidory".
 • Wpływ Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach na aktywność kulturalną młodzieży gimnazjalnej w świetle badań ankietowych.
 • Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej na przykładzie stacji TVP1 i TVN w styczniu 2013 roku.