2023

Prace magisterskie
 • Jakość życia "wartego przeżycia" w opinii dorosłych osób z dziecięcym porażeniem mózgowym
 • Jakość życia "wartego przeżycia" w opinii matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Realizacja zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości przez osoby chore na toczeń rumieniowaty

2022

Prace magisterskie
 • Kształtowanie więzi z dzieckiem przedwcześnie urodzonym w opinii rodziców
 • Wsparcie matek po stracie dziecka w okresie perinatalnym. Studium przypadku
 • Więź rodziców z dzieckiem w perinatalnym okresie życia. Studium przypadku
 • Postawa ojca wobec karmienia piersią według opinii rodziców
 • Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet po aborcji eugenicznej. Studium przypadku
 • Samotne macierzyństwo a wychowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Relacje rodzinne z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w percepcji matek

2021

Prace magisterskie
 • Rola personelu medycznego w budowaniu więzi między matką karmiącą piersią a jej dzieckiem
 • Postawy studentów Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wobec współczesnych praktyk eugenicznych
 • Radzenie sobie ze stresem przez matki dotknięte niepomyślnym wynikiem diagnozy prenatalnej

2020

Prace magisterskie
 • Aktywność w internecie młodzieży ze spectrum autyzmu w opinii ich rodziców
 • Postawy licealistów wobec osób z niepełnosprawnością na Ukrainie i w Polsce
 • Korzystanie z Internetu w opinii osób starszych jako jego użytkowników
 • Praca z uczniem chorym przewlekle w opinii pedagogów specjalnych
 • Spostrzeganie swojej roli i znaczenia w Kościele katolickim przez młode osoby z niepełnosprawnością
 • Wsparcie edukacyjne w opinii studentów z uszkodzeniami wzroku
 • Problemy życiowe i sposoby radzenia sobie z nimi na podstawie blogów matek dzieci autystycznych