2014

Prace magisterskie
 • Postawy ojców wobec swoich poczętych dzieci
 • Płciowość w narracjach osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przesłania Jeana Vanier

2013

Prace magisterskie
 • Postawy wobec prokreacji ojca i syna. Analiza transmisji międzypokoleniowej
 • Rola muzyki w rozwoju dziecka przed urodzeniem
 • Postawy wobec macierzyństwa przedmiotem transmisji międzypokoleniowej w rodzinie. Studium empiryczne postaw matek i ich dorosłych córek.
 • Postawy studentów wybranych kierunków studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wobec aborcji

2012

Prace magisterskie
 • Postawy młodych mężatek wobec prokreacji
 • Postawy maturzystów wobec planowania rodziny
 • Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym na narodziny rodzeństwa
 • Psychofizyczne funkcjonowanie kobiet w ciąży wysokiego ryzyka.
 • Postawy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wobec planowania rodziny.
 • System wartości uczniów klas VI uczęszających do szkoły publicznej i szkoły prowadzonej metodą Montessori

2011

Prace magisterskie
 • Postawy młodych rodziców wobec diagnostyki prenatalnej
 • Postawy wobec porodu kobiet z ciążą fizjologiczną i ciążą wysokiego ryzyka
 • Pływanie sportowe jako szansa rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Postawy wobec przyszłej prokreacji młodych mężatek pochodzących z różnych środowisk społecznych
 • Postawy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Politechniki Lubelskiej wobec życia poczętego
 • Obraz własnego ciała u kobiet aktywnych fizycznie w czasie ciąży
 • Znaczenie zajęć "wychowanie do życia w rodzinie" dla kształtowania postaw młodzieży szkół gimnazjalnych wobec dziecka prenatalnego
 • Wychowanie prenatalne jako wychowanie osoby ludzkiej