2023

Prace magisterskie
 • Wpływ pandemii na występowanie zaburzeń w rozwoju młodych dorosłych w opinii studentów Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

2022

Prace magisterskie
 • Trudności życiowe samotnych matek i ojców oraz sposoby radzenia sobie z nimi w świetle badań własnych
 • Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym, a kształtowanie umiejętności społecznych w opinii nauczycieli lubelskich przedszkoli
 • Warunki pracy i osiągnięcia osobiste jako motywacja do pracy w zawodzie nauczyciela
 • Znaczenie muzyki w rozwoju społecznym, poznawczym i emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców i nauczycieli
 • Przygotowanie do macierzyństwa - analiza wybranych publikacji w mediach społecznościowych
 • Sport i rekreacja fizyczna a rozwój społeczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle badań własnych.

2021

Prace magisterskie
 • Patostreaming a rozwój kompetencji społeczno-moralnych młodzieży szkół średnich
 • Społeczno-emocjonalne skutki eurosieroctwa na podstawie badań młodzieży szkół licealnych województwa lubelskiego.
 • Funkcjonowanie zawodowe wychowawców w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” na podstawie badań własnych
 • Identyfikowanie się z wzorami osobowymi w bajkach jako czynnik warunkujący orientację aksjologiczną dziecka w wieku przedszkolnym
 • Cyberprzemoc wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego
 • Wybrane aspekty jakości życia studentów lubelskich uczelni a godzenie pracy tymczasowej z nauką
 • Przygotowanie nauczycieli świeckich do pracy w ochronkach prowadzonych według koncepcji pedagogicznej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

2019

Prace licencjackie
 • Funkcjonowanie rodzin w Programie "Rodzina 500 plus" na podstawie badań własnych
 • Budowanie relacji interpersonalnych wśród Dorosłych Dzieci Alkoholików w świetle badań własnych
 • Postawy studentów wobec zażywania wybranych środków psychoaktywnych na podstawie badań własnych
 • Aktywność fizyczna uczniów szkoły podstawowej na podstawie badań własnych
 • Relacje interpersonalne dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców w świetle badań własnych
 • Wspomnienia Powstańców Warszawskich jako inspiracja w procesie wychowania młodego pokolenia