2021

Prace magisterskie
 • Patostreaming a rozwój kompetencji społeczno-moralnych młodzieży szkół średnich
 • Społeczno-emocjonalne skutki eurosieroctwa na podstawie badań młodzieży szkół licealnych województwa lubelskiego.
 • Funkcjonowanie zawodowe wychowawców w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” na podstawie badań własnych
 • Identyfikowanie się z wzorami osobowymi w bajkach jako czynnik warunkujący orientację aksjologiczną dziecka w wieku przedszkolnym
 • Cyberprzemoc wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego
 • Wybrane aspekty jakości życia studentów lubelskich uczelni a godzenie pracy tymczasowej z nauką
 • Przygotowanie nauczycieli świeckich do pracy w ochronkach prowadzonych według koncepcji pedagogicznej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

2019

Prace licencjackie
 • Funkcjonowanie rodzin w Programie "Rodzina 500 plus" na podstawie badań własnych
 • Budowanie relacji interpersonalnych wśród Dorosłych Dzieci Alkoholików w świetle badań własnych
 • Postawy studentów wobec zażywania wybranych środków psychoaktywnych na podstawie badań własnych
 • Aktywność fizyczna uczniów szkoły podstawowej na podstawie badań własnych
 • Relacje interpersonalne dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców w świetle badań własnych
 • Wspomnienia Powstańców Warszawskich jako inspiracja w procesie wychowania młodego pokolenia
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem na podstawie badań wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Motywy wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na podstawie badań własnych
 • Adaptacja dzieci w przedszkolu na podstawie badań własnych
 • Motywy wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej w świetle badań własnych
 • Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym w opinii nauczycieli przedszkola

2018

Prace licencjackie
 • Stres w zawodzie lekarza na podstawie badań własnych
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu