Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel dyplomowany. Stopień doktora uzyskała 07.07.2009 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na podstawie rozprawy Standard kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych, pisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego, recenzentami byli prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki oraz prof. nadzw. dr hab. Henryk Bednarczyk. W dniu 19.09.2018 r. Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr Beacie Jakimiuk stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 

Dr hab. Beata Jakimiuk ukończyła także studia podyplomowe kwalifikacyjne Nauczanie elementów informatyki oraz Nauczanie informatycznych przedmiotów zawodowych na Politechnice Lubelskiej, studia podyplomowe kwalifikacyjne Matematyka z informatyką na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Była uczestniczką seminarium doktoranckiego Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy psychologiczne i informatyczne oraz kurs Profesjonalna Ocena Pracownika, w tym moduł Diagnoza kompetencji pracowniczych oraz Skuteczny moderator i asesor. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne, jest wieloletnim nauczycielem szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rozpoczęła 01.10.2010 r., początkowo na stanowisku asystenta, następnie, od 2012 r. na stanowisku adiunkta. 

Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Pracy przy KNP PAN oraz międzynarodowego towarzystwa naukowego ESREA (Europian Society for Research on the Education of Adults).

 

Specjalność naukowa

Działalność naukowo-badawcza dr hab. Beaty Jakimiuk koncentruje się na zagadnieniach z obszaru pedagogiki pracy, andragogiki i pedeutologii.

 

Badania naukowe

Dr hab. Beata Jakimiuk prowadziła badania dotyczące standardu kwalifikacji zawodowych pod kierunkiem prof. zw. dr hab. S. M. Kwiatkowskiego. Badania obejmowały ustalenie składowych standardu: wiadomości, umiejętności i cech psychofizycznych odnoszących się do zadań zawodowych nauczyciela przedmiotów informatycznych. Obecnie prowadzi badania dotyczące uwarunkowań rozwoju zawodowego, kariery zawodowej i całożyciowej, jej własności, czynników i przebiegu, aksjologicznych aspektów kariery, a także badania dotyczące pedagogicznych uwarunkowań sukcesów zawodowych, profesjonalizmu, rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, problemów związanych z przygotowaniem do pracy i funkcjonowaniem na rynku pracy w kontekście uczenia się przez całe życie, kształcenia dorosłych, edukacyjnych oddziaływań środowiska pracy oraz badania dotyczące środowiska pracy, czynników satysfakcji zawodowej i rozwoju nauczycieli oraz relacji interpersonalnych w miejscu pracy.

 

Dydaktyka

 • wykłady: Pedeutologia, Teorie rozwoju zawodowego, Wybrane teorie rozwoju kariery, Podstawy poradnictwa edukacyjnego, Metodyka poradnictwa zawodowego, Projektowanie rozwoju zawodowego, Doradztwo kariery w systemie edukacji;
 • ćwiczenia i konwersatoria: Pedagogika pracy, Andragogika, Kształcenie ustawiczne i doradztwo zawodowe w różnych fazach życia, Doradztwo zawodowe w szkole, Kompetencyjny opis zawodów i stanowisk pracy; Uwarunkowania wyboru zawodu, Analiza rynku pracy, Problemy wyboru zawodu i przydatności zawodowej, Wypalenie zawodowe, Pedeutologia i deontologia pedagoga specjalnego;
 • seminarium licencjackie: Poradnictwo i kształcenie ustawiczne;
 • wykład prowadzony w języku angielskim: Counseling and human development.

 

Konferencje i seminaria

 • Konferencja naukowa Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego – KUL, 15 grudnia 2009.
 • Konferencja naukowa pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych, KUL, 23 października 2010.
 • Seminarium Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia – Politechnika Lubelska, 25 listopada 2010.
 • Jubileuszowa X ogólnopolska konferencja nauczycieli i wychowawców Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, KUL, 12 marca 2011.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji reaktywacji Instytutu Pedagogiki KUL, Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja, Instytut Pedagogiki KUL, 4-6 kwietnia 2011.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauczyciel „szkoły twórczej” – rzecz o Henryku Rowidzie w 65. rocznicę powołania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Historii Oświaty i Wychowania, Kraków, 26-27 maja 2011 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Pedagogika wobec stereotypów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Społecznej, Olsztyn, 22-23 września 2011.
 • I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat, organizatorzy: Instytut Psychologii UMCS,  Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. W. Łomonosowa w Moskwie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin 27-29 września 2011.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dylematy współczesnej edukacji – teoria, badania, praktyka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, 18 października 2011 roku.
 • Seminarium naukowe Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 21 listopada 2011 roku.
 • XI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji, Fundacja Servire Veritati oraz Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Lublin 10 marca 2012.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przygotowanie zawodowe pedagogów a potrzeby rynku pracy, UMCS, Lublin 07 – 08 marca 2012.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tendencje i wyzwania doradztwa zawodowego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Zakład Doradztwa Zawodowego, 19-20 kwietnia 2012.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Konferencja Naukowa Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 13 czerwca 2012.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między wychowaniem a karierą zawodową, Instytut Pedagogiki KUL, 18 października 2012.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek w pedagogice pracy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, 12-13 listopada 2012.
 • XII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Nauczyciel i szkoła wobec wychowania, Katedra Pedagogiki  Chrześcijańskiej KUL oraz Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin, 9 marca 2013.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Ostravská univerzita v Ostravě, 18-19 kwietnia 2013.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Lublin, 21-22 maja 2013.
 • XV Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Sekcja Andragogiki Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii  Nauk, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW, Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku, Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, Międzygórze, 23-24 maja 2013.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Aksjologiczne orientacje w pedagogice, Instytut Pedagogiki KUL, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Kazimierz Dolny, 27-29 maja 2013.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza starości we współczesnym świecie, Katedra Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii KUL, 15 czerwca 2013.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek w obliczu wielkiej zmiany – wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ustroń-Zawodzie, 21-22 października 2013.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. ZNP w Warszawie, Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki w Lublinie, Radom, 13-14 listopada 2013.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Lublin, 19-20 listopada 2013.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Edukacja-Przywództwo-Zarządzanie pod tytułem: Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 05.12.2013.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży, Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL, Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA, Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, 08 kwietnia 2014.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50 + wobec przemian i wyzwań rynku pracy, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zakład Doradztwa Zawodowego, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, 8-9.maja 2014.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Problemy współczesnej profilaktyki p.t.: Młodzież na progu dorosłości: zagrożenia, trudności, szanse, Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, 20-21 maja 2014.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje, Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 29-30 maja 2014.
 • Ogólnopolska Konferencja Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy, Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 22 października 2014.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój zawodowy nauczycieli. Nauczyciel jako kreator europejskich innowacji edukacyjnych. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB w Radomiu, Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT v Dubnici nad Váhom, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ostravská univerzita v Ostravě, Radom, 20 - 21 listopada 2014.
 • X Konferencja Naukowa Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II. Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 6 maja 2015.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczne Środowisko - Bezpieczna Praca, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Radom, 8-9 czerwca 2015.
 • III Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy, PROFERG 2015, Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Zielona Góra, 22-23 czerwca 2015.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,  Radom, 15-16 października 2015.
 • ESREA, ReNAdET, The role of higher education in the process of professionalisation of adult educators, The Open University of Cyprus (OUC), Larnaca (Cypr), 11-13 listopada 2015.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 26-27 listopada 2015.
 • Konferencja Andragogia: la educación inexplorada, Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla (Hiszpania), 10-11 grudnia 2015.
 • Ogólnopolskie Seminarium Badawcze, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Ustroń, 1-3 lutego 2016.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy, Zakład Doradztwa Zawodowego Wydział Pedagogiczny Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie, Nieznanice k/ Częstochowy, 19-20 maja 2016.
 • International Scientific Conference Career and Life Design interventions for sustainable development and decent work, Katedra Unesco Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, 6-8 czerwca 2016.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przygotowanie zawodowe przyszłych doradców zawodowych a potrzeby rynku pracy, Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 16 czerwca 2016.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ciechocinek, 19-20 września 2016.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja i Praca”, Przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorstwo społeczne, Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 28 października 2016.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Personalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej, Warszawa, 24 listopada 2016.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze, Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 27 kwietnia 2017.
 • VII NAUKOWE FORUM POLSKO-UKRAIŃSKIE/UKRAIŃSKO-POLSKIE „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 19-21 września 2017.
 • LEARNING JOURNEY.ADULT EDUCATORS AND/ IN SOCIAL CHANGES, 5th Biennal Conference of the ESREA Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET), Tallinn University, Tallinn, Estonia, 18 – 20 października 2017.
 • XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka, KUL, Lublin, 10 marca 2018.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka, Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 24 – 25 maja 2018;
 • Konferencja dla nauczycieli Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych, KUL, 18 października 2018;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 25-26 października 2018.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauczycielskie konotacje pracy ludzkiej, Akademia Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Zakład Pedeutologii, Warszawa, 30 listopada 2018 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa SZKOŁA I NAUCZYCIEL. OSIĄGNIĘCIA-DYLEMATY-PERSPEKTYWY, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Białostocki, Łagów Lubuski, 27-28 maja 2019 r.
 • X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 18-20 września 2019.

Publikacje

Rozdziały w monografiach, artykuły

 • Jakimiuk, B., Europejskie Ramy Kwalifikacji narzędziem uczenia się przez całe życie, [w:] K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio (red.), Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 511-521.
 • Jakimiuk, B., Kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedmiotów informatycznych, [w:] D. Bis, J. Ryś (red.), Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty,  Wydawnictwo Studio Format, Lublin 2010, s. 311-330.
 • Jakimiuk, B., Globalny nastolatek w świecie Internetu, [w:] K. Stępień, B. Kiereś (red.), Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 141-176.
 • Jakimiuk, B., Rozwój zawodowy a pedagogika chrześcijańska, [w:] S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz (red.), Drogowskazy wychowania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 365-385.
 • Jakimiuk, B., Zarządzanie kompetencjami w perspektywie edukacji ustawicznej, [w:] B. Wołosiuk, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2012, s. 40-62.
 • Jakimiuk, B., Aspiracje i plany zawodowe studentów pedagogiki KUL w kontekście czynników wspomagających wejście na rynek pracy, [w:] A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012, s. 101-123.
 • Jakimiuk, B., Identyfikacja zawodowa nauczycieli przedmiotów informatycznych, [w:] K. Dziurzyński (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Wydawnictwo Wyższej  Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Józefów 2012, s. 114-133.
 • Jakimiuk, B., Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia, [w:] B. Baraniak (red.), Człowiek w pedagogice pracy, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2012, s. 74-92.
 • Jakimiuk, B., System doradztwa zawodowego i jego miejsce w reformowanej szkole, [w:] A. Maj, E. Domagała-Zyśk (red.), Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 189-208.
 • Jakimiuk, B., Kariera zawodowa i jej uwarunkowania w kontekście edukacji permanentnej, [w:] D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz (red.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych, Lublin, Wydawnictwo KUL 2012, s. 293-318.
 • Jakimiuk, B., Kształtowanie poczucia podmiotowości w procesie wychowania do pracy, [w:] D. Bis, M. L. Opiela (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 65-87.
 • Jakimiuk, B., Wybrane problemy pracy zawodowej a jakość życia człowieka, [w:] Z. Gaś (red.), Człowiek na rozdrożu. Zrozumieć, aby pomóc. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2013, s. 257-278.
 • Jakimiuk, B., Edukacja przez całe życie jako czynnik rozwoju osobowości zawodowej nauczyciela,[w:] J. Krukowski, A. Włoch (red.), Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2013, s. 261-280.
 • Jakimiuk, B., Continual learning: chance for personal and professional development,  "Roczniki Pedagogiczne", Tom 5(41), numer 1 – 2013, s. 41-56.
 • Jakimiuk, B., Planowanie kariery zawodowej wobec przemian rynku pracy, [w:] Bernd-Joachim Ertelt, W. Duda, K. Kurek (red.), Współczesne problemy poradnictwa zawodowego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 41-63.
 • Jakimiuk, B., Wychowanie do podmiotowości w perspektywie ochrony pracy, [w:] A. Sas-Badowska (red.), Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2013, s. 157-165.
 • Jakimiuk, B., Rozwój zawodowy jako proces i jako rezultat rozwoju człowieka, [w:] I. Siudem, M. Stencel (red.), Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat. Tom drugi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 297-316.
 • Jakimiuk, B., Kompetencje nauczycieli wobec zagrożeń wirtualnego świata, [w:] E. Kochanowska, J. Skibska (red.), Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Dylematy, poszukiwania i inspiracje, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2013, s. 195-215.
 • Jakimiuk, B., Wspieranie rozwoju człowieka w kontekście poradnictwa przez całe życie, [w:] B. Jakimiuk (red.), Między wychowaniem a karierą zawodową, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 341-363.
 • Jakimiuk, B., Aksjologiczne aspekty kariery, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin-Polonia, VOL. XXVI, 1–2, SECTIO J, 2013, s. 75-88.
 • Jakimiuk, B., Źródła satysfakcji zawodowej w deklaracjach nauczycieli gimnazjów, [w:] Z. B. Gaś, Młodzież w poszukiwaniu szczęścia: dokąd, po co, jak i z kim?, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, Lublin 2014, s. 207-226.
 • Jakimiuk, B., Kariera kobiety według Jana Pawła II, [w:] A. Różyło, M. Sztaba (red.), Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 281-300.
 • Jakimiuk, B., Factors and work conditions shaping the development of professional identity of IT teachers in Poland, "Revista Fuentes", 15, Junio, 2014, s. 213-236,
  DOI: http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2014.i15.10.
 • Jakimiuk, B., Kompetencje nauczycieli wobec zagrożeń wirtualnego świata, [w:] A. Rynio, K. Stępień (red. Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 297-330.
 • Jakimiuk, B., Profesjonalizm doradcy edukacyjno-zawodowego warunkiem skutecznej profilaktyki niepowodzeń na rynku pracy, [w:] M. Jędrzejko, J. Malinowski, Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia – Badania – Praktyka, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2014, s. 409-420.
 • Jakimiuk, B., Profesjonalizm nauczyciela w kontekście rozwoju nowych technologii, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", Polish Journal of Continuing Education, nr 4 (87)/2014, s. 740-750.
 • Jakimiuk, B., Przygotowanie do kariery zawodowej w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji, [w:] W. Duda, D. Kukla (red.), Współczesne uwarunkowania rynku pracy. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 11-24.
 • Jakimiuk, B., Współczesne kariery: implikacje dla poradnictwa, [w:] M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 275-290.
 • Jakimiuk, B., Kariera jako obszar rozwoju człowieka w kontekście wyzwań rynku pracy, [w:] J. Matejek, K. Białożyt (red.), Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania. Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2015, s. 207-219.
 • Jakimiuk, B., Wychowanie do pracy i przez pracę w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] ks. M. Sztaba, A. Różyło (red.), Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 159-171.
 • Jakimiuk, B., Umiejętności interpersonalne a funkcjonowanie zawodowe nauczycieli, [w:] E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz (red.), Edukacja wczoraj – dziś – jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2015, s. 484-493.
 • Jakimiuk, B., Zagrożenia psychospołeczne w pracy nauczyciela, [w:] J. Chmielewski, M. Szpringer (red.), Zdrowie Praca Środowisko – współczesne dylematy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2015, s. 129-140.
 • Jakimiuk, B., Wspieranie karier osób dojrzałych jako wyzwanie dla współczesnego poradnictwa, [w:] B. J. Ertelt, J. Górna (red.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 183-196.
 • Jakimiuk, B., Wychowawcza wartość pracy w świetle encykliki Laborem Exercens, „Rozprawy Społeczne” 2015, Tom IX, Nr 4, s. 29-36.
 • Jakimiuk, B., Relacje interpersonalne w miejscu pracy i ich znaczenie dla funkcjonowania zawodowego, [w:] B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz (red.), Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Zielona Góra 2015, s. 55-63.
 • Jakimiuk, B., Etyczne aspekty realizacji kariery zawodowej, „Szkoła. Zawód. Praca”, nr 10, 2015, s. 55-64.
 • Jakimiuk, B., Social support at work as a moderator of the relationship between job and life satisfaction, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Work-personal life. Between harmony and disintegration. Oficyna Wydawnicza “Impuls”. Kraków 2015, s. 269-285.
 • Jakimiuk, B., Stereotyp czasu pracy nauczyciela, “Wychowanie na co Dzień”, nr 2 (251) 2015, s. 16-26.
 • Jakimiuk, B., Sources of professional satisfaction of secondary school teachers, “Cuestiones pedagógicas", Nr 24, 2014/2015, s. 75-88.
 • Jakimiuk, B., Satysfakcja zawodowa jako problem humanizacji pracy, [w:] F. Szlosek (red.), Badanie - dojrzewanie - rozwój (na drodze do doktoratu). Metodologia nauk społecznych a metodologia nauk pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2016, s. 263-273.
 • Jakimiuk, B., Proces budowania kariery zawodowej, [w:] D. Kukla, W. Duda (red.), Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 154-194.
 • Jakimiuk, B., Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych, „Szkoła. Zawód. Praca”, nr 11, 2016, s. 116-128.
 • Jakimiuk, B., Młodzież na drodze kariery, [w:] W. Poleszak (red.), Wyzwania i zagrożenia adolescencji, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2016, s. 85-98.
 • Jakimiuk, B., hasło kariera, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 472-474..
 • Jakimiuk, B., hasło pracowitość, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 855-857.
 • Jakimiuk, B., Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa, „Labor et Educatio”, nr 4/2016, s. 301-322.
 • Jakimiuk, B., Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczycieli, [w:] J,. M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, K. Jagielska (red.), Rozwój nauczyciela od wczesnej dorosłości do późnej starości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, s. 49-64.
 • Jakimiuk, B., Aksjologiczny wymiar poradnictwa edukacyjno-zawodowego, „Edukacja Zawodowa i Ustawiczna”, Polsko-Ukraiński Rocznik Naukowy, nr 1/2016, s. 99-112.
 • Jakimiuk, B., Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, SECTIO J, Paedagogia-Psychologia, VOL. XXIX, 4 (2016), s. 43-54. DOI: 10.17951/j.2016.29.4.43.
 • Jakimiuk, B., Etyczno-deontologiczne aspekty pracy nauczyciela, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 378-386.
 • Jakimiuk, B., Humanizacja pracy jako obszar badań w pedagogice pracy, [w:] R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 413-440.
 • Jakimiuk, B., Kształtowanie satysfakcji zawodowej w perspektywie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy, „Edukacja Zawodowa i Ustawiczna”, Polsko-Ukraiński Rocznik Naukowy, nr 2/2017, s. 193-202.
 • Jakimiuk, B., Aktywność młodzieży akademickiej w procesie przygotowania do kariery, [w:] D. Kukla (red.), Młodzież akademicka na rynku pracy – aspiracje i wyzwania, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017, s. 67-82.
 • Jakimiuk, B., Etyczne aspekty profesjonalnej działalności doradcy zawodowego, [w:] W. Duda, J. Górna, M. Nowacka (red.), Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017, s. 197-209.
 • Jakimiuk, B., Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, SECTIO J, Paedagogia-Psychologia, VOL. XXX, 2 (2017), s. 83-98. DOI: 10.17951/j.2017.30.2.83
 • Jakimiuk, B. Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, SECTIO J, Paedagogia-Psychologia, VOL. XXX, 4 (2017), s. 193-203. DOI: 10.17951/j.2017.30.4.193
 • Jakimiuk, B. Wsparcie społeczne w miejscu pracy jako czynnik kształtujący satysfakcję zawodową. [w:] J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Przyczynki empiryczne - Praktyka społeczna. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 207-220.
 • Jakimiuk B., Kompetencje społeczne i ich znaczenie przy realizacji kariery zawodowej, „Edukacja Zawodowa i Ustawiczna”, Polsko-Ukraiński Rocznik Naukowy, nr 3/2018, s. 205-220.
 • Jakimiuk B., Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczyciela, „Ruch Pedagogiczny”, nr 2/2018, s 73-79.
 • Jakimiuk B., Career Realization Model: Perspective of Individual Values and Attitudes, as an Educational-Developmental Tool for Teachers and Advisors, „MultiColors: An International Journal of Educational Research and Theory”, Vol 1(1), 2018-19, s. 24-36.
 • Jakimiuk B., Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, SECTIO J, Paedagogia-Psychologia, VOL. XXXII, 4/2019, s. 117-131.
 • Jakimiuk B., The Professionalisation of Adult Educators: Some Implications for Education and Training, w: M. N. Gravani, G. K. Zarifis, L. Jőgi (red.), The Role of Higher Education in the Professionalisation of Adult Educators, Newcastle upon Tyne 2020, UK: Cambridge Scholars Publishing, s. 46-58.

 Monografie

Jakimiuk, B., Standard kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Jakimiuk, B. Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia. Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Jakimiuk B., Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery. Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

Publikacja książkowa pod redakcją naukową

Jakimiuk, B., (red.), Między wychowaniem a karierą zawodową, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Staże zagraniczne

 • 2012, stypendystka programu Erasmus, prowadzenie wykładów:Career and the professional development. Different meanings of professional career, Determinants of professional development. Why do some people make career and others do not?, Professionalisation in university and educational context, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Muenster.
 • 2013, stypendystka programu Erasmus, prowadzenie wykładów: Professionalization of social work in post communist Poland, Professional identities, Professional identity of a social worker – dilemmas of profession and professional role, Gothenburg University, Department of Social Work.
 • 2014, stypendystka programu Erasmus, prowadzenie wykładów: Human professional development as multi-dimensional and multidirectional life process, Determinants of career and professional development, Counselling as supporting process to integral human development at different stages of life, The Polish Educational System, Universidad de Sevilla, Faculty of Educational Sciences.
 • 2014, stypendystka programu Erasmus+, prowadzenie wykładów: Contemporary career: concerns and implications, Axiological aspects of career, Career realization model: perspective of individual values and attitudes, Career planning in the face of job market changes, How to be happy at work: job satisfaction and its determinants, LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS ASSUNTA, Rzym.
 • 2018, stypendystka programu Erasmus+, prowadzenie wykładów: How to be happy at work – about teachers’ job satisfaction: what is professional satisfaction; selected concepts of job satisfaction; factors of professional satisfaction at teachers’ work;  methods of job satisfaction research; relationships at workplace and individual success as the factors of Polish teachers’ job satisfaction, Gordon College of Education, Haifa, Izrael.
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2020 21:18