Andrzej Podraza

Publikacje:

https://kul.academia.edu/AndrzejPodraza

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Podraza

https://orcid.org/0000-0002-8181-6612

 

Wykształcenie:

- studia z zakresu socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1983-1988; 1988 r.: dyplom magistra socjologii z wyróżnieniem (seminarium magisterskie stosunków międzynarodowych; tytuł pracy magisterskiej: Parlament Europejski na tle procesów integracji Europy Zachodniej, Lublin 1988, s. 308)

- studia z zakresu stosunków międzynarodowych w Oxford University (St Antony’s College) w roku akademickim 1990/1991 dzięki stypendium Stefan Batory Trust/Foreign and Commonwealth Office

- 19.01.1995: stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (tytuł rozprawy doktorskiej: Globalizacja stosunków politycznych i gospodarczych Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej w latach 80-tych (1979-1991), Lublin 1994, s. 451)

- 17.10.2008: uchwała Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

- 28.09.2020: postanowienie Prezydenta RP o nadaniu tytułu profesora nauk społecznych

 

Zatrudnienie aktualne (umowa o pracę):

- od 1 października 1993 r. zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, początkowo w Katedrze Politologii Instytutu Socjologii (od 1997 r. na stanowisku adiunkta), od 1 września 2009 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (początkowa nazwa: Instytut Nauk Politycznych; od 1.10.2019 nowa nazwa: Instytut Nauk o Polityce i Administracji). Od 01.1999 do 12.2000 członek Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z wyboru jako przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Od 1 listopada 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. kierownik Katedry Politologii w Instytucie Socjologii KUL. Od 1 września 2009 r. kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL. Od 1.10.2009 profesor nadzwyczajny KUL. Od 1 września 2016 r. do 30 września 2019 r. dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

Zatrudnienie nieaktualne (umowa o pracę):

- 1.10.2009-30.09.2015: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Wydział Nauk Społecznych - Katedra Stosunków Międzynarodowych (stanowisko: profesor)

- 1.10.2008-30.06.2009: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Wydział Ekonomiczny - Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki (stanowisko: profesor nadzwyczajny)

- 1.04.1993-1.04.1995: Radio Rytm, Lublin (stanowisko: redaktor naczelny)

 

Zatrudnienie nieaktualne (prowadzenie wykładów kursorycznych w oparciu o umowy cywilno-prawne):

- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

- Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli

- Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin, Radom, Zamość

- Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza: Lublin

- Europejskie Studium Samorządowe przy Fundacji Rozwoju KUL: Lublin, Paryż (Francja)

- studia podyplomowe Master EDHEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord)/UMCS: Lublin

 

Zagraniczne pobyty badawcze i staże:

- 10/1991-04/1992: pracownik naukowy w programie międzynarodowego bezpieczeństwa w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie dzięki grantowi Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Unii Zachodnioeuropejskiej z Paryża i Europejskiej Grupy Strategicznej       

- staże w instytucjach europejskich:

 • 01/1998-03/1988: Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego, Dyrekcja  Generalna V (Badania i dokumentacja) - Luksemburg
 • 04/1992-07/1992: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna I (Stosunki zewnętrzne) – Bruksela

- kilkutygodniowe pobyty badawcze:

 • 01/2006: University of Leuven - KU Leuven (Belgia)
 • 02/2010 (jeden tydzień): Oxford University (Wielka Brytania)
 • 10/2014 (jeden tydzień): NATO Defense College (Rzym, Włochy)
 • 07/2015: Università degli Studi di Firenze (Włochy) – stanowisko: profesor wizytujący
 • 07/2016: European University Institute (Florencja, Włochy)
 • 07/2019: Instituto Franklin, Universidad de Alcalá (Hiszpania)

 

Wykłady w uniwersytetach zagranicznych:

- wykłady kursoryczne:

 • 12/1996: Uniwersytet w Trnawie (Słowacja) – wykład w wymiarze 30 godz. pt.  Integracja europejska
 • 01/2017: Universidad de Alcalá (Hiszpania) – wykład dla studentów        amerykańskich w wymiarze 45 godz. pt. Transatlantic Security Relations After the End of the Cold War (Transatlantyckie stosunki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny)

- w ramach programu Erasmus+:

 • 02/2014: Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja, Hiszpania)
 • 04/2015: Pázmány Péter Catholic University (Budapeszt, Węgry)
 • 03/2017: Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona, Hiszpania)
 • 03/2018: Universidad de Granada (Granada, Hiszpania)
 • 03/2019: ICES Vendée Catholic University (La Roche-sur-Yon, Francja)

- na zaproszenie uniwersytetów zagranicznych:

 • 10/1999: Umea University (Szwecja)
 • 03/2007: University of Leuven – KU Leuven (Belgia)
 • 03/2007: Holy Family University (Filadelfia, USA)
 • 02/2010: Oxford University (Wielka Brytania)

           

Promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich w KUL: doktorat honoris causa: 1; prace doktorskie: 2; prace magisterskie i licencjackie: 155.

 

Udział w przewodach habilitacyjnych i doktorskich w charakterze recenzenta: recenzent w przewodach habilitacyjnych: 3; recenzent w przewodach doktorskich: 5; udział jako członek komisji habilitacyjnej: 1.

 

Granty badawcze i dydaktyczne:

10/1990-06/1991: Stefan Batory Trust, Oxford; Foreign and Commonwealth Office: stypendium na roczne studia w Oxford University (St Antony's College)

10/1991-04/1992: Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Unii Zachodnioeuropejskiej i Europejska Grupa Strategiczna: sześciomiesięczny grant na pobyt naukowy w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie

1995-1998: grant badawczy i dydaktyczny Unii Europejskiej w ramach programu  Jean Monnet Project – wykład kursoryczny w KUL pt. Integracja europejska

1997-1998: grant Unii Europejskiej w ramach programu Phare Fiesta II na napisanie i wydanie książki pt. Unia Europejska

1997-2000: grant Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (Praga, Czechy) na realizację projektu badawczego Central Europe in the process of European integration

1997-2017: kierownik 23 grantów konferencyjnych przyznanych przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce w celu organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

1998-2001: grant badawczy i dydaktyczny Unii Europejskiej w ramach programu  Jean Monnet Project – wykład kursoryczny w KUL pt. Bezpieczeństwo europejskie

2006-2007: koordynator modułu badawczego Społeczeństwo i polityka (nauki społeczne) w ramach współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie (projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA/TACIS CBC)

2012-2013: kierownik grantu wydawniczo-badawczego przyznanego przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce na publikację monografii pod redakcją -  Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna, Difin SA, Warszawa 2013, s. 293

2016-2018: kierownik grantu wydawniczo-badawczego przyznanego przez Instituto Franklin-Universidad de Alcalá (Hiszpania) na publikację monografii pod redakcją w ramach serii wydawniczej “Biblioteca Benjamin Franklin” - A. Podraza (red.), Transatlantic or European perspective of world affairs: NATO and the European Union towards problems of international security in the 21st century, Universidad de Alcala, Alcalá de Henares – Madrid 2018, s. 184

2019: kierownik zespołu eksperckiego w projekcie realizowanym przez Migam RPKP sp. z o.o. S.K.A.: PMT/0298/2N/2018 - internacjonalizacja MIGAM w Japonii; źródło finansowania: poddziałanie 3.3.1 „polskie mosty technologiczne” w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, instytucja finansująca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu; cel zespołu eksperckiego: przygotowanie raportu mającego na celu przygotowanie firmy do funkcjonowania w określonym kontekście społecznym i kulturowym oraz w określonych ramach prawnych

 

Działalność ekspercka:

1995/1996: główny badacz i współautor raportu przygotowanego przez Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie (Program Międzynarodowego Bezpieczeństwa) dla Komisji Europejskiej w ramach Agendy 2000 na temat struktur decyzyjnych w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw stowarzyszonych z Unią Europejską (wizyty studyjne i autorstwo części raportu dotyczących Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier)

2009-…: członek Team Europe, grupy eksperckiej działającej przy Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce

2017-…: ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie

2019: udział w dyskusjach (Warszawa, Helsinki) mających na celu przygotowanie przez Headquarters Supreme Allied Commander Transformation – NATO w 2020 r. raportu - Strategic Foresight Analysis (SFA) (dyskusje dotyczyły Regional Perspective Report - Russia from a Euro-Atlantic Perspective)

 

Udział w audycjach telewizyjnych i radiowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, wywiady prasowe.

 

Nagrody:

05/2000: nagroda indywidualna II stopnia za znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

08/2001: druga nagroda Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej za książkę Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej wydaną w 1996 r. (uwzględniono książki i periodyki opublikowane w latach 1990-2001)

12/2005: nagroda indywidualna II stopnia za znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

03/2007: honorowe członkostwo w Pi Gamma MU, oddział Pensylwania, USA (najstarsze i najważniejsze międzynarodowe stowarzyszenia w zakresie nauk społecznych)

12/2009: nagroda indywidualna za rozprawę habilitacyjną przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

02/2019: odznaczenie medalem „Zasłużony dla Eksportu RP” w kategorii Osobowości przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zorganizowane konferencje:

1997-2017: konferencje organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Konrad Adenauer Stiftung; w sumie 23 konferencje (w tym międzynarodowe)

2006-2007: konferencje międzynarodowe organizowane w ramach współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie (projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – program INTERREG IIIA/TACIS CBC); w sumie 5 konferencji

 

Członek kolegiów redakcyjnych i rad programowych ogólnopolskich czasopism naukowych:

- Kolegium Redakcyjne czasopisma „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, wydawca: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

- Kolegium Redakcyjne czasopisma „Polityka i Społeczeństwo”, wydawca: Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

- Rada Programowa czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, wydawca: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

- Komitet Redakcyjny czasopisma „Roczniki Nauk Społecznych. Z. 1: Socjologia – Katolicka Nauka Społeczna – Politologia”, wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

PTSE – Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (członek Rady Naukowej)

PTSM – Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Wiceprzewodniczący Oddziału w Lublinie)

Chatham House (Royal Institute of International Affairs), London

CEEISA – Central and East European International Studies Association

EISA – European International Studies Association

IASA - International American Studies Association

 

Inna działalność:

2000/2001: przewodniczący komisji konkursowej – ogólnopolski konkurs dla studentów na esej o Unii Europejskiej organizowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Kilkakrotnie przewodniczący komisji w okręgu lubelskim olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół średnich

Przewodniczący Rady Programowej Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Problematyka badawcza: polityka międzynarodowa; teorie stosunków międzynarodowych; bezpieczeństwo międzynarodowe (głównie NATO, UE); stosunki transatlantyckie; polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA; integracja europejska (przede wszystkim historia i reforma Unii Europejskiej, system instytucjonalny UE, aktywność międzynarodowa UE, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, polityka wschodnia UE); Europa Środkowa i Wschodnia; polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski; polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej; cyberbezpieczeństwo; bezpieczeństwo energetyczne.

 

Publikacje: autor sześciu książek autorskich oraz jedenastu pod redakcją. Książka - Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996 – uzyskała w 2001 r. drugą nagrodę Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej w konkursie „Monografia 2001”. Niektóre publikacje dostępne na stronach www: https: https://kul.academia.edu/AndrzejPodraza; https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Podraza.

 

SPIS PUBLIKACJI

 

Książki autorskie

 • Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 774.
 • Central Europe in the process of European integration. A comparative study of strategies of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia towards deepening and widening of the European Union, Research Support Scheme of the Open Society Support Scheme, Praha 2000, s. 118, http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001107/01/89.pdf.
 • Unia Europejska, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 198.
 • Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997, s. 120.
 • Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996, s. 374.
 • The Western European Union and Central Europe: a new relationship, RIIA Discussion Paper no 41, Royal Institute of International Affairs, 1992, London, s. 41.

 

Książki pod redakcją

 • Transatlantic or European perspective of world affairs: NATO and the European Union towards problems of international security in the 21st century, Universidad de Alcala, Alcala de Henares – Madrid 2018, s. 184.
 • Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje - wyzwania – interesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 268 (współredakcja: Jarosław Gryz, Mariusz Ruszel).
 • Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, s. 356 (współredakcja: Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski, Beata Piskorska).
 • Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna, Difin SA, Warszawa 2013, s. 293 (współredakcja: Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak).
 • Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 85, (współredakcja Wojciech Gizicki; książka ukazała się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).
 • Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 131 (współredakcja Wojciech Gizicki; książka ukazała się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).
 • Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 145 (książka ukazała się również w wersji angielskiej; współredakcja wersji angielskiej Igor Hrabynskyy).
 • Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2007, s. 158 (współredakcja Wojciech Gizicki; książka ukazała się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).
 • Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 144 (książka ukazała się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).
 • Polska – Niemcy. Partnerzy w nowej Europie, Konsorcjum Wydawnicze „Voyager-Tour” dla Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Lublin 2003, s. 138.
 • Traktat Nicejski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 232.

 

Redakcje i współredakcje numerów czasopism naukowych

 • „Rocznik Integracji Europejskiej“, tom 11, 2017 (współredakcja naukowa: Tomasz Stępniewski).
 • „Roczniki Nauk Społecznych”, vol. 8 (44), nr 3, 2016 – tytuł numeru: Unia Europejska wobec wyzwań współczesności: w kierunku nowego modelu integracji?

 

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w pracach zbiorowych 

 • Początki transatlantyckiego partnerstwa bezpieczeństwa: wybuch zimnej wojny i powstanie Sojuszu Atlantyckiego, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2 (65), 2019, s. 65-101.
 • The decline of the United States and the survival of NATO in the post-Cold War period – a theoretical discussion, w: Andrzej Podraza (red.), Transatlantic or European perspective of world affairs: NATO and the European Union towards problems of international security in the 21st century, Universidad de Alcala, Alcala de Henares – Madrid 2018, s. 13-36.
 • The geopolitical and strategic causes and implications of the Syrian civil war and the refugee crisis, “Nação e Defesa” (czasopismo wydawane przez Instytut Obrony Narodowej w Lizbonie założony przez Ministerstwo Obrony Narodowej Portugalii), nr 149, 2018, s. 69-87.
 • Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego, w: Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje - wyzwania – interesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 46-68.
 • Unia Europejska jako podmiot geopolityczny czy humanitarny? Na przykładzie reakcji wobec wojny w Syrii i problemu uchodźców, w: Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania - przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 249-276.
 • Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa: Unia Europejska partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO?, „Rocznik Integracji Europejskiej“, tom 11, 2017, s. 9-25.
 • Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowegi i wschodniego sąsiedztwa, „Rocznik Integracji Europejskiej“, tom 11, 2017, s. 89-102 (współautor Tomasz Stępniewski).
 • Transatlantycka strategia wobec Rosji w kontekście kryzysu ukrainskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny“, tom XIV, nr 4, 2017, s. 9-21.
 • Integracja europejska a redefinicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych: przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945–1948, „Rocznik Integracji Europejskiej”, tom 10, 2016, s. 255-274.
 • Koncepcje Unii Europejskiej jako aktora na arenie międzynarodowej a rozwój aktywności w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, „Roczniki Nauk Społecznych”, vol. 8 (44), nr 3, 2016, s. 85-114.
 • Unia Europejska wobec kryzysu ukraińskiego a polityka wobec Rosji (2013-2016), w: Tomasz Adamczyk (red.), Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2016, s. 203-220.
 • Promocja demokracji a bezpieczeństwo europejskie: skuteczność i dylematy polityki wschodniej Unii Europejskiej w XXI w., „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 2, vol. 41, 2016, s. 161-180.
 • Towards a new system of global democratic governance: the Transatlantic Security Community and the role in democracy promotion in the 21st century, w: C. Crespo, D. Silander, D. Wallace, I. Albella (red.), Global challenges to the Transatlantic world, Universidad de Alcala, Alcala de Henares – Madrid 2015, s. 73-84.
 • Unilateralizm czy multilateralizm: porównanie strategii Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, w: J. M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza (red.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, s. 53-68.
 • Integracja europejska w czasach kryzysu: scenariusz rozwoju Unii Europejskiej w XXI wieku, w: M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. W. Ziętek (red.), Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 439-451.
 • Addressing security threats and challenges in developing countries: a comparison of strategies of the United States and the European Union, in: C. Crespo, D. Garcia-Cantalapiedra (eds.), North and South: the United States, the European Union, and the developing world, Universidad de Alcala, Alcala de Henares – Madrid 2013, p. 201-215.
 • Przemiany Unii Europejskiej w XXI wieku: w kierunku redefinicji modelu integracji europejskiej, w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, tom I, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych - Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, s. 411-428.
 • Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, w: Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna, Difin SA, Warszawa 2013, s. 21-43.
 • To deepen or broaden the European integration: perspectives for new member states participation in the European Union vs crisis in Euro zone, w: D. Taflinska (red.), Benefits and challenges of future EU enlargements, University of Economy in Bydgoszcz, Bydgoszcz 2013.
 • Wpływ kryzysu w strefie euro na możliwość rozwoju zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, vol. IX, nr 3, Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012, s. 63-82.
 • Ewolucja zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie pozimnowojennym, w: K. Budzowski (red.), Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 7-19.
 • Partnerstwo Wschodnie – od decyzji do praktyki, 10.06.2010, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/100610_partnerstwo_wschodnie_pl.htm.
 • Rola Unii Europejskiej w stabilizacji stosunków międzynarodowych, w: I. Stawowy-Kawka (red.), Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Księga Pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 191-200.
 • Wpływ akcesji nowych państw członkowskich na reformę i dyskusję o kształcie Unii Europejskiej, w: A. Pawłowska (red.), Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Handel, polityka, prawa człowieka, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, s. 95-114.
 • Polityka wschodnia Unii Europejskiej: próba podsumowania i perspektywy rozwoju, w: E. Cziomer (red.), Unia Europejska między polityką wschodnią a partnerstwem wschodnim, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, numer 4(VI), Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, s. 17-26.
 • Katedra Politologii. Rozwój badań politologicznych w KUL, w: S. Fel, J. P. Gałkowski, J. M. Zabielska (red.), Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 229-233.
 • Przyszłość Unii Europejskiej w perspektywie akcesji Ukrainy, w: A. Podraza, W. Gizicki (red.), Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 9-16 (artykuł ukazał się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).
 • Konferencja międzyrządowa jako metoda reformowania Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), nr 1, 2007, 7-33.
 • Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej, w: W. Gizicki, A. Podraza (red.), Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2007, s. 55-61 (artykuł ukazał się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).
 • Korzenie polityki dyferencjacji: cele i instrumenty polityki Zachodu wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej w okresie zimnej wojny i na początku lat 90. XX wieku, „Politologia i Stosunki Międzynarodowe. Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej w 50. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich” (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej – Chełm, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek), nr 2, 2007, s. 96-114.
 • Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej w kontekście pogłębiania i poszerzania integracji europejskiej, w: A. Podraza (red.), Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 9-20 (artykuł ukazał się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).
 • Reintegracja Europy: stan i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej z punktu widzenia społecznego nauczania Kościoła, w: E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski (red.), Chrześcijaństwo a jedność Europy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 155-170.
 • EU Eastern enlargement and Poland, w: A. Skuhra (red.), The Eastern enlargement of the European Union. Efforts and obstacles on the way to membership, Studienverlag, Innsbruck 2005, s. 31-52.
 • Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: mit czy rzeczywistość?, w: T. Kołodziej (red.), „Nowe sąsiedztwo” na wschodzie poszerzonej Unii, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, s. 43-58.
 • Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO): Unia Europejska w poszukiwaniu tożsamości na arenie międzynarodowej, w: G. Michałowska (red.), Integracja europejska – instytucje – polityka – prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 365-382.
 • Polska wizja zjednoczonej Europy, w: A. Podraza (red.), Polska – Niemcy. Partnerzy w nowej Europie, Konsorcjum Wydawnicze „Voyager-Tour” dla Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Lublin 2003, s. 31-48.
 • Pogłębiać czy poszerzać Unię Europejską? Rozwój Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim, w: Z. Czachór (red.), Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 17-27.
 • Kościół wobec procesów integracji Polski z Unią Europejską, w: P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), Proces integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 539-557.
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: Unia Europejska potęgą militarną ?, w: A. Podraza (red.), Traktat Nicejski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 137-171.
 • Strategie integracyjne państw Europy Środkowej, w: M. Marczewska-Rytko (red.), Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001, s. 69-79.
 • Przynależność do Unii Europejskiej a suwerenność państw członkowskich, „Biuletyn Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej”, nr 4 (24), 2000, s. 10-23.
 • Strategia integracyjna Polski, Czech i Węgier, w: M. Chorośnicki, E. Cziomer (red.), Unia Europejska. Transformacja i integracja w Europie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999, 136-147.
 • Integracja europejska i narodowe interesy, w: E. Stadtmüller (red.), Jaka Europa? What kind of Europe?, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1998, s. 169-185.
 • Central and Eastern Europe in the process of integration into the European Union, „Journal for Mental Changes. Perspectives of Economic, Political and Social Integration”, vol. IV, 1998, nr 1, s. 7-26.
 • Enlargement of the EU and NATO: challenges, opportunities, implications, w: A. Zielińska-Głębocka, A. Stępniak (red.), EU adjustment to Eastern enlargement. Polish and European perspective, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998, 67-79.
 • Niemcy a państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Stan i perspektywy wzajemnych stosunków. Deutschland und die Staaten Mittel- und Osteuropas. Stand und Perspektivs der gegenseitigen Beziehungen, w: E. Stadtmüller (red.), Niemcy: Naród - Państwo 1961-1996. Deutschland: Volk - Staat 1961-1996, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998, 145-157.
 • Poland between the East and the West: security risks and policy options, w: A. Dumała, Z.J. Pietraś (red.), The future of East-Central Europe, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 1996, 292-300.
 • Poland after the elections, “WRE: An Oxford Journal of Opinion and Current Affairs”, nr 9, 1991, s. 5-6.
 • The role of the European Parliament in the Single European Act, “The Schuman Journal” (European Parliament, Luxembourg), July 1989, s. 12-14.
 • Rola Parlamentu Europejskiego w Jednolitym Akcie Europejskim, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 1, 1988/1989, 333-344.

 

Hasła encyklopedyczne

 • Większości zasada, w: Encyklopedia Katolicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2014, vol. XX.
 • UNESCO, w: Encyklopedia Katolicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2013, vol. XIX.
 • Karta Narodów Zjednoczonych, w: Encyklopedia Katolicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2000, vol. VIII, s. 903-904.

 

Raporty eksperckie

 • G. Heard, A. Podraza, P. Cornish, E. Matanle, The foreign policy decision-making structures in Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia & Slovenia, Royal Institute of International Affairs dla EC Commission, London 1996, s. 122 + aneksy (gł. badacz: Andrzej Podraza).

 

Referaty w materiałach pokonferencyjnych 

 • Komponent obronny: ‘Stara i nowa Europa’. Europejskie i atlantyckie dylematy polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w: ‘Przyszłość Unii Europejskiej – wspólnie, ale jak?’ – konferencja w dniach 28-29 marca 2003 zorganizowana przez Fundację im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z grupą badawczą ‘Integracja Europejska’, Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2003.
 • Central and Eastern Europe in the process of integration into the European Union, w: Fifth Biennial International Conference. European Community Studies Association USA, Seattle, Washington USA, May 29-June 1, 1997.

 

Recenzje opublikowane

 • T. de Montbrial, Działanie i system świata, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2011, „Roczniki Nauk Społecznych”, tom 4(40), nr 1, 2012, s. 153-158.
 • S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, nr 1-2, tom 41, 2010, s. 267-270.
 • S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1999, „The Polish Quarterly of International Affairs”, vol. 8, nr 3, 1999, s. 89-92.
 • S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1999, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 1999, s. 88-91.
 • S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, „The Polish Quarterly of International Affairs”, vol. 7, nr 4, 1998, s. 114-117.
 • S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4, 1998, s. 112-115.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021 10:09