Andrzej Podraza

Sesja politologiczna w ramch konferencji: In varietate concordia - różnić się w zgodzie. Interdyscyplinarna konferencja naukowa i międzynarodowa sesja studencko-doktorancka z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej
[Political science session as part of the conference: In varietate concordia - differ in harmony. Interdisciplinary scientific conference and international student-doctoral session on the 450th anniversary of the Union of Lublin ]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II