Andrzej Podraza

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji oraz współpracy europejskiej i transatlantyckiej: Polska jako hub gazowy
[Poland’s energy security in the context of Russia’s neo-imperial policy as well as European and transatlantic cooperation: Poland as a gas hub]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: SPRAWY MIĘDZYNARODOWE (ISSN: 0038-853X)
Rok wydania: 2020
Tom: 73
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 135-161
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji traktującej nośniki energii jako instrument wpływu i uzależnienia państw oraz odbudowy własnej pozycji na arenie międzynarodowej. Zgodnie z podejściem geopolitycznym dążenie do ograniczenia zależności energetycznej Europy Środkowej i Wschodniej od Rosji nie ma jedynie wymiaru czysto gospodarczego, ale dotyczy geostrategicznej przyszłości kontynentu europejskiego i charakteru rozwijanego w Europie i w przestrzeni transatlantyckiej porządku międzynarodowego. Wybranym studium przypadku jest strategia gazowa Polski, która podjęła decyzję o zakończeniu do 31 grudnia 2022 r. kontraktu na kupno gazu ziemnego z Rosji. Polska, dążąc do zaspokojenia rosnących potrzeb na gaz ziemny, podejmuje działania mające na celu dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw. Szczególny nacisk położony jest w artykule na koncepcję Polski jako hubu gazowego, rozwijaną w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz przeciwdziałanie budowie przez Rosję i Niemcy rurociągu Nord Stream II jako sprzecznego, w opinii Polski, z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w Europie.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, strategia gazowa Polski, hub gazowy, Inicjatywa Trójmorza, neoimperialna polityka Rosji, Nord Stream ii, usa, Unia Europejska
Dostęp WWW: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/article/view/1011/808
DOI: 10.35757/SM.2020.73.1.10Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Andrzej Podraza",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji oraz współpracy europejskiej i transatlantyckiej: Polska jako hub gazowy",
journal = "SPRAWY MIĘDZYNARODOWE",
year = "2020",
number = "1",
pages = "135-161"
}

Cytowanie w formacie APA:
Podraza, A. (2020). Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji oraz współpracy europejskiej i transatlantyckiej: Polska jako hub gazowy. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, 135-161.