Andrzej Podraza

Trójmorze: koncepcja geostrategiczna czy infrastrukturalna?
[ Three Seas Initiative: a geostrategic or infrastructural concept?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Studiów Wschodnich KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce