Andrzej Podraza

Idea jedności europejskiej a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego
[The idea of European unity and the challenges of contemporary times: The European Union 60 years after the signing of the Treaty of Rome]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Idea Europy a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego i w 50 lat po śmierci Konrada Adenauera
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce